Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy statystyki i demografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-1-PSiD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0548) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z matematyką i statystyką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy statystyki i demografii
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WPiSM/course/view.php?id=93
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki na poziomie maturalnym, poziom podstawowy oraz umiejętność korzystania z arkusza kalkulacyjnego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta wygląda następująco:

ćwiczenia:

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: = 15 godz.

- przygotowanie do kolokwium: 15 godz.

- udział w konsultacjach: 5 godz.

wykład:

- udział w wykładzie: 15 godz.

- czytanie literatury: 20 godzin.

- przygotowanie do egzaminu: 15 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Statystyka:

- student zna podstawowe narzędzia statystyki opisowej (miary położenia, miary dyspersji, miary asymetrii i miary skośności);

- student zna podstawowe metody badania współzależności cech statystycznych (współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmanna, wybrany współczynnik badania współzależności cech jakościowych),

- student zna ograniczenia statystyki opisowej.

Demografia:

- student zna wybrane pojęcia demograficzne (np. kohorta, współczynnik dzietności)

- student zna sytuację demograficzną w Polsce, Europie i na świecie,

- zna grognozy demograficzne dla Polski, Europy i świata - poszczególne warianty.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Statystyka:

- student potrafi obliczyć wybrane wielkości i je zinterpretować,

- student potrafi wybrać określone statystyki, aby dokonać samodzielnej analizy statystycznej określonego zjawiska,

- student potrafi analizować zjawiska z obszaru demografii, ekonomii i inne w kontekście statystycznym,

- student potrafi zastosować poznane narzędzia we wlasnej pracy badawczej.

W wyniku uczenia się student powinien umieć wnioskować statystycznie oraz stosować metody statystyczne w analizie problemów z obszaru stosunków międzynarodowych,

- potrafi zastosować arkusz kalkulacyjny do wykonania obliczeń statystycznych,

- potrafi wskazać i korzystać z ogólnodostępnych baz statystycznych.


Demografia:

- student potrafi przedstawić sytuację demograficzną Polski, Europy, świata w kontekście najnowszej historii, jak i aktualnych wydarzeń politycznych,

- student potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami w Polsce, Europie i na świecie a sytuacją demograficzną,

- potrafi zastosować wybrane narzędzia statystyczne do opisu sytuacji demograficznej,

- potrafi znaleźć w krajowych, jak i międzynarodowych bazach danych informacje demograficzne.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi współpracować w zespole, przyjmować różne role zespołowe. Posiada umiejętności organizacyjne, które pozwalają na realizację celów związanych z projektowaniem i realizacją badań.

Metody dydaktyczne:

Student potrafi współpracować w zespole, przyjmować różne role zespołowe. Posiada umiejętności organizacyjne, które pozwalają na realizację celów związanych z projektowaniem i realizacją badań.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Wymagania wstępne: umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń arytmetycznych oraz stosowania wzorów zapisanych symbolicznie.

Pełny opis:

Sposoby prezentacji danych statystycznych. Podstawowe charakterystyki statystyczne: średnia, dominanta, mediana, wariancja, współczynnik zmienności, współczynnik asymetrii, kurtoza i ich interpretacja. Zmienna losowa, podstawowe rozkłady zmiennych losowych. Analiza współliniowości. Metody badania korelacji i regresji. Wyznaczanie współczynnika korelacji liniowej Pearsona, współczynnika korelacji rang Spearmana, badanie współzależności między cechami jakościowymi. Analiza dynamiki zjawisk. Nieparametryczne testy statystyczne i ich zastosowania w sytuacjach praktycznych. Zastosowanie Excela w analizie statystycznej, źródła informacji statystycznej i demograficznej w Internecie.

Obszar zainteresowań demografii, źródła danych demograficznych, badania procesów demograficznych. Metody analiz demograficznych – analiza przekrojowa i kohortowa. Rozwój demograficzny, teoria przejścia demograficznego, drugie przejście demograficzne. Proces zawierania i rozpadu małżeństw, dzietność, umieralność, przyczyny zgonów, migracje wewnętrzne i zewnętrzne– pomiar i analiza. Rodzina i gospodarstwo domowe. Prognozowanie demograficzne. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy i gospodarki publicznej. Polity-ka ludnościowa. Zmiany struktur demograficznych i społecznych w Polsce, w Europie i na świecie.

Literatura:

J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, Warszawa 2001

Kędelski M., Paradysz J., Demografia, Poznań 2006

Malarska A., Statystyka w zadaniach nie tylko dla psychologów i pedagogów, Łódź 1999Diagnoza społeczna 2007, Warszawa 2007

Jóźniak

Mały Rocznik Statystyczny 2017, Warszawa 2017 oraz wydania wcześniejsze

Rocznik demograficzny 2017, Warszawa 2017 oraz wydania wcześniejsze

Rutkowski T., Statystyka, Poznań 2004

Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne-przykłady-zadania, Lublin 2000

Statystyka Międzynarodowa, wybrane numery kwartalnika

Statystyka. Zbiór zadań, Warszawa 2001

Studia Demograficzne, wybrane numery kwartalnika

Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, Warszawa 2002

http://www.stat.gov.pl

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

http://www.diagnoza.com

http://www.tnsglobal.pl

http://www.cbos.pl

http://eurostat.eu

http://cia.gov

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: dwa elementy na zaliczenie: kolokwium + pięć zadań rozwiązywanych w trakcie semestru. Za kolokwium można zdobyć maksymalnie 50 punktów, za zadania 5 po 10 punktów. Ocena zależy od zdobytych punktów.

(50;60> dostateczny

(60;70> dostateczny plus

(70;80> dobry

(80;90> dobry plus

(90;100> bardzo dobry

Zaliczenie z wykładu odbywa się w formie pisemnej, aby zaliczyć należy zdobyć co najmniej 50% punktów.

Punktacja

(50%;60%> dostateczny

(60%;70%> dostateczny plus

(70%;80%> dobry

(80%;90%> dobry plus

(90%;100%> bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Student na zajęciach z zakresu statystyki powinien posiadać kalkulator, zestaw zadań publikowany na platformie moodle.umk.pl oraz tablice statystyczne, które student może wykonać sam.

Hasło do kursu na platformie moodle.umk.pl zostanie podane w mailu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Student na zajęciach z zakresu statystyki powinien posiadać kalkulator, zestaw zadań publikowany na platformie moodle.umk.pl oraz tablice statystyczne, które student może wykonać sam.

Hasło do kursu na platformie moodle.umk.pl zostanie podane w mailu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Student na zajęciach z zakresu statystyki powinien posiadać kalkulator, zestaw zadań publikowany na platformie moodle.umk.pl oraz tablice statystyczne, które student może wykonać sam.

Hasło do kursu na platformie moodle.umk.pl zostanie podane w mailu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Student na zajęciach z zakresu statystyki powinien posiadać kalkulator, zestaw zadań publikowany na platformie moodle.umk.pl oraz tablice statystyczne, które student może wykonać sam.

Hasło do kursu na platformie moodle.umk.pl zostanie podane w mailu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka, Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Student na zajęciach z zakresu statystyki powinien posiadać kalkulator, zestaw zadań publikowany na platformie moodle.umk.pl oraz tablice statystyczne, które student może wykonać sam.

Hasło do kursu na platformie moodle.umk.pl zostanie podane w mailu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka, Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Student na zajęciach z zakresu statystyki powinien posiadać kalkulator, zestaw zadań publikowany na platformie moodle.umk.pl oraz tablice statystyczne, które student może wykonać sam.

Hasło do kursu na platformie moodle.umk.pl zostanie podane w mailu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)