Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy wiedzy o gospodarce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-1-PWG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o gospodarce
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

100h

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

wykład z zakresu Podstaw wiedzy o gospodarcei jest prezentacją podstaw współczesnej teorii ekonomicznej oraz mechanizmów i instytucji, jakie rządzą współczesną gospodarką rynkową

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do ekonomii. Gospodarka rynkowa. Mechanizm rynkowy. Rola informacji w procesach gospodarczych. Teoria konsumenta. Teoria przedsiębiorstwa. Główne nurty ekonomiczne.

2. Gospodarka narodowa. Rachunek dochodu narodowego. Rozwój gospodarczy.

3. Polityka makroekonomiczna. Rola państwa w gospodarce. Budżet państwa. Deficyt i dług publiczny. Bank centralny. Polityka fiskalna i polityka pieniężna – mechanizmy stymulacji gospodarki.

4. Równowaga makroekonomiczna. Inflacja – pojęcie, przyczyny, sposoby przeciwdziałania inflacji. Bezrobocie – przyczyny, rodzaje, skutki, próby przezwyciężania bezrobocia. Znaczenie handlu zagranicznego dla gospodarki.

5. Analiza polityki gospodarczej w Polsce po 1989 r.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN

2. Begg D., Fischer S., Dombusch R., Ekonomia, t. I i II, PWE

3. Paul Krugman, Robin Wells, Economics

4. Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN

5. raporty (i inne publikacje) oraz baza danych Banku Światowego:

https://data.worldbank.org

https://www.worldbank.org/en/about/annual-report

6. raporty (i inne publikacje) oraz baza danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego:

https://www.imf.org/en/Publications/WEO

https://www.imf.org/en/Data

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Caban W., Ekonomia, PWE

2. Mierzejewska-Majcherek J., Podstawy ekonomii, Difin

3. Rekowski M., Mikroekonomia, Wyd. Akademia, Poznań

4. Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (test) na koniec semestru

aktywność w trakcie zajęć w całym semestrze

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)