Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-1-SO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia ogólna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot "Socjologia ogólna" zmierza do wprowadzenia studentów w podstawy socjologicznego spojrzenia na świat społeczny oraz wyposażenia ich w podstawowy zasób wiedzy z tej dziedziny.

Pełny opis:

Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Socjologiczne spojrzenie na świat społeczny. Socjologia jako nauka.

a. Myślenie potoczne a refleksja naukowa

b. Istota socjologicznego spojrzenia na świat społeczny

c. Specyfika poznania zjawisk społecznych. Status poznawczy socjologii

d. Przedmiot socjologii i metody poznania socjologicznego

e. Subdyscypliny socjologii i kierunki ich zainteresowań. Socjologia ogólna i socjologie szczegółowe

f. Socjologia pośród innych nauk społecznych

g. Specyficzny charakter nauk społecznych i poznania zjawisk społecznych. Podstawowe dylematy ontologiczne i epistemologiczne socjologii

3. Historia myśli społecznej i socjologicznej

a. Przedsocjologiczna refleksja nad życiem społecznym i społeczeństwem – od starożytności do epoki nowożytnej

b. Początki socjologii jako nauki. Przesłanki powstania socjologii

c. Klasyczne koncepcje socjologiczne (Comte, Spencer i inni klasycy XIX-wieczni, triada: Marks, Weber, Durkheim)

d. Zwroty i kierunki badań w XX i XXI wieku

4. Najważniejsze współczesne teorie socjologiczne i paradygmaty w socjologii

a. Status teorii w naukach społecznych i socjologii w szczególności. Rodzaje teorii socjologicznych (perspektywa makro/mikro, teorie synchroniczne i diachroniczne, teorie formalne, normatywne, empiryczne, krytyczne)

b. Marksizm i neomarksizm oraz inne teorie konfliktu społecznego

c. Funkcjonalizm, strukturalizm, neofunkcjonalizm, teoria systemów autopojetycznych N. Luhmanna, instytucjonalizm i neoinstytucjonalizm, teoria strukturacji

d. Kierunki socjologii humanistycznej (symboliczny interakcjonizm, fenomenologia, perspektywa dramaturgiczna, kulturalizm, etnometodologia)

e. Socjobiologia

f. Teoria wymiany i teorie racjonalnego wyboru (socjologia matematyczna)

g. Teorie krytyczne i postmodernistyczne

Literatura:

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

A. Giddens, Socjologia. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2022.

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

S. Bruce, Socjologia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Warszawa 2012.

Socjologia. Lektury, pod red. P. Sztompki i M. Kuci, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.

Współczesne teorie socjologiczne, Tom I i II, wyb. A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki i M. Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Elementy teorii socjologicznych, wyb. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania i J. Szacki, PWN, Warszawa 1975.

K.O. Korgen (ed.), The Cambridge Handbook of Sociology, William Paterson University, New Jersey 2017.

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin pisemny: 3 pytania otwarte, odpowiedź na każde z nich punktowana w skali 0-10 pkt (maksymalna ilość punktów – łącznie 30 pkt)

Oceny:

0-14,5 pkt - niedostateczny (2)

15-18 pkt - dostateczny (3)

18,5-20,5 pkt – dostateczny plus (3,5)

21-24 pkt - dobry (4)

24,5-26,5 pkt – dobry plus (4,5)

27-30 pkt – bardzo dobry (5)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)