Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-OWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pożądane zaliczenie przedmiotu wstęp do prawa (prawoznawstwo).

Całkowity nakład pracy studenta:

40 godz.:

- 15 godz. - godziny kontaktowe

- 25 godz. - przygotowanie do egzaminu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej w kontekście konieczności postępowania w sposób etyczny - K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student czyta i interpretuje normy prawa autorskiego - K_U01

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z korzystaniem z cudzej własności intelektualnej oraz rozumie potrzebę jej ochrony - K_K02

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z dziedziny prawa własności intelektualnej, zwłaszcza prawa autorskiego, a także uwrażliwienie studentów na konieczność poszanowania cudzej własności intelektualnej w pracy naukowej i w życiu zawodowym oraz zapoznanie ich ze środkami umożliwiającymi ochronę własnych praw autorskich.

Pełny opis:

Szczegółowe zagadnienia obejmują:

1. Pojęcie własności intelektualnej.

2. Pojęcie i przedmiot ochrony własności przemysłowej.

3. Źródła prawa własności intelektualnej:

- źródła prawa własności przemysłowej

- źródła prawa autorskiego.

3. Pojęcie i cechy utworu jako przedmiotu praw autorskich.

4. Szczególne rodzaje utworów (utwór zależny, utwór zbiorowy, utwór pracowniczy).

5. Pojęcie praw pokrewnych.

6. Podmiot praw autorskich.

7. Autorskie prawa osobiste i majątkowe.

8. Dozwolony użytek osobisty i publiczny (w tym prawo cytatu).

9. Cywilnoprawna ochrona praw autorskich (roszczenia niemajątkowe i majątkowe).

10. Karnoprawna ochrona praw autorskich.

11. Pojęcie plagiatu.

12. Wybrane zagadnienia dotyczące ochrony praw autorskich w internecie.

Literatura:

Literatura:

I. Podstawowa:

1) Materiały źródłowe:

Ustawa z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 28.10.2022 r.).

Ustawa z 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 20.01.2021 r.).

2) Opracowania:

Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2018.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. P. Ślęzak, Warszawa 2017.

II. Uzupełniająca:

G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2016.

R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018.

System prawa prywatnego, t. XIII: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2017.

Własność intelektualna w obrocie elektronicznym, red. J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski, Warszawa 2015.

WIPO Intellectual Property Handbook, Geneva 2008, dostępne na: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu z pytaniami zamkniętymi (jednokrotnego wyboru) i pytaniami otwartymi; ocena ciągła (obecność na zajęciach) - w przypadku zajęć tradycyjnych (nie zdalnych)

W1, K1, U1

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rezmer
Prowadzący grup: Joanna Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)