Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-PSEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godzin = 30 godzin zajęcia z wykładowcą + 15 godzin konsultacji + 30 godzin pracy własnej (czytanie literatury, przygotowanie do zajęć)

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma wiedzę na temat złożoności poznawczej – ich relacji z naukami społecznymi i humanistycznymi oraz zna wybrane metody i narzędzia opisu oraz techniki pozyskiwania danych.

Zna i rozumie zasady ochrony własności i prawa autorskiego w kontekście tworzenia własnej pracy badawczej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze we własnej pracy badawczej oraz samodzielnie formułować hipotezy badawcze.

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).

Posiada umiejętność prezentowania swoich rozwiązań w zakresie planów własnych badań w ramach pracy dyplomowej.

Posiada umiejętność gromadzenia, przetwarzania informacji z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania.

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę oraz doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych i/ lub humanistycznych.

Jest gotowy do przestrzegania uregulowań prawnych w zakresie przestrzegania praw autorskich.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Studenci poznają paradygmaty, perspektywy, metody i techniki badawcze przydatne w pracy badawczej z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczenstwie. Ma to na celu określenie przez każdego studenta podstawowych kwestii związanych z własną pracą dyplomową (temat pracy, paradygmat, metody i techniki, teza główna, struktura pracy i odpowiadające jej tezy szczegółowe).

Pełny opis:

Celem proseminarium jest wskazanie zasad pisania prac naukowych (w tym przypadku pracy dyplomowej na poziomie licencjackim), a w szczególności zasad formułowania hipotez i tez naukowych, jak i wykształcenie odpowiednich umiejętności korzystania z artykułów i monografii naukowych z uwzględnieniem praw autorskich. Celem przedmiotu jest omówienie wybranych aspektów wiedzy z zakresu tematyki realizowanych prac licencjackich. Ponadto podczas proseminarium omawiane zostaną aktualne trendy i dylematy związane z działalnością badawczą i profesjonalną w zakresie określonym przez wybór tematu pracy licencjackiej, jak i rozwiązania (metody, procedury, narzędzia itp.) aktualnie stosowane w działalności naukowej i profesjonalnej w wybranej tematyce. Nadrzędnym celem będzie wykształcenie umiejętności formułowania problemów badawczych odnoszących się do rzeczywistości profesjonalnej, dobierania odpowiednich metod ich rozwiązywania i formy prezentowania wyników.

Literatura:

K. Mazur-Kulesza, D. Wierzbicka-Próchniak, ABC tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej, Opole 2012.

Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2009.

Kuziak M., Rzepczyński S., Sztuka pisania po polsku, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008.

Akty prawne:

- Uchwała nr 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z 19 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej na WPiSM, http://www.wpism.umk.pl/do_pobrania/uchwala_nr_4.pdf;

- Zarządzenie nr 45 Rektora UMK z 18 kwietnia 2016 roku: postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta jest uzależniona od postępów prac według przyjętego harmonogramu pracy.

Podstawą zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach;

- przygotowanie do zajęć;

- aktywność.

Ocenie podlega ponadto:

– stopień wypełnienia wymogów,

– samodzielność i konsekwencja w przygotowaniu, redagowaniu i realizowaniu poszczególnych elementów pracy,

– argumentacja,

– poprawność językowa i styl.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Michał Białkowski, Sylwia Galij-Skarbińska, Natalia Olszanecka, Piotr Siemiątkowski, Maciej Siwicki, Patryk Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.