Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S1-2-PoA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień teoretycznych ogólnego postępowania administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązkami regulującymi w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej procedury administracyjnej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie praktycznych aspektów podstawowych instytucji postępowania administracyjnego. Ponadto celem ćwiczeń jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami procedury administracyjnej przy interpretacji obowiązujących norm prawnych, w szczególności w ramach rozwiązywania kazusów o tematyce procesowej.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu z Postępowania administracyjnego są wskazane poniżej zagadnienia.

1. Zagadnienia ogólne: istota pojęcie i rozwój regulacji prawnej postępowania administracyjnego, stadia i tryby postępowania administracyjnego, zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego: charakter prawny zasad ogólnych, poszczególne zasady ogólne.

3. Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym: organy prowadzące postępowanie i ich właściwość, strona, podmioty na prawach strony, inni uczestnicy postępowania administracyjnego.

4. Wszczęcie postępowania administracyjnego.

5. Postępowanie wyjaśniające: sposoby ustalania stanu faktycznego w postępowaniu administracyjnym, zasady postępowania dowodowego, system środków dowodowych.

6. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego.

7. Rozstrzygnięcia organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym: decyzja administracyjna, postępowanie, ugoda administracyjna.

8. Środki prawne w postępowaniu administracyjnym: pojęcie, charakter prawny i klasyfikacja środków zaskarżenia, zwyczajne środki prawne, nadzwyczajne środki prawne.

9. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń.

10. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.

Ćwiczenia poświęcone są poniożej wskazanym zagadnieniom.

1. Wszczęcie postępowania administracyjnego: podania, data wszczęcia postępowania, uzupełnienie treści podania, podania wniesione do organu niewłaściwego, pozostawienie podania bez rozpoznania.

2. Terminy w postępowaniu administracyjnym: pojęcie i rodzaje terminów, obliczanie terminów, przywrócenie terminu, terminy załatwiania spraw, zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie oraz przewlekłość postępowania.

3. Wezwania: wezwanie do udziału w postępowaniu, obowiązek osobistego stawienia się, pomoc prawna, elementy wezwania, forma wezwania, zwrot kosztów.

4. Doręczenia: pojęcie doręczenia, rodzaje doręczeń, doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Protokoły i adnotacje.

6. Udostępnianie akt postępowania administracyjnego.

7. Decyzja administracyjna: pojęcie i elementy decyzji administracyjnej.

8. Postanowienie: pojęcie i elementy postanowienia.

9. Ugoda administracyjna: pojęcie i elementy ugody.

10. Zagadnienia ogólne: pojęcie i rozwój postępowania egzekucyjnego w administracji, pojęcie i funkcje postępowania egzekucyjnego.

11. Zasady postępowania egzekucyjnego.

12. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym: organy egzekucyjne, wierzyciel, zobowiązany, inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego.

13. Środki egzekucyjne: środki egzekucyjne należności pieniężnych, środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym.

14. Stadia postępowania egzekucyjnego.

15. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym: administracyjne środki prawne.

16. Postępowanie zabezpieczające.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2012.

2. T. Brzezicki, B. Chludziński, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Zbiór kazusów z postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012.

2. G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę, którą student uzyskuje na podstawie aktywności na zajęciach, wykonanych ćwiczeń (kazusów) oraz pozytywnego zaliczenia kolokwium.

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej (test otwarty). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)