Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Budowa i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-1-BFSB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Budowa i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

30 godzin dydaktycznych w semestrze na ćwiczeniach + 15 godz. na wykładach. Dodatkowo student może skorzystać z 1 godz. zegarowej konsultacji dydaktycznych w tygodniu podczas dyżuru oraz krótkich i konkretnych konsultacji mejlowych.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

Zróżnicowany w zależności od zdolności intelektualnych i organizacyjnych studenta.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania.

Zróżnicowany w zależności od zdolności intelektualnych i organizacyjnych studenta.

Efekty uczenia się - wiedza:

Zdobycie wiedzy na temat założeń, mechanizmów i funkcjonowania wybranych systemów bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność identyfikacji konkretnych zagrożeń oraz całych obszarów bezpieczeństwa. Analiza funkcjonowania systemów bezpieczeństwa, szacowanie ryzyka i zarządzanie sytuacją kryzysową. Rozpoznawanie sytuacji kryzysowych i stanów nadzwyczajnych. Identyfikacja aktualnych i relewantnych problemów z obszaru bezpieczeństwa politycznego, gospodarczego i społecznego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę pogłębienia wiedzy i wykształcenia nowych, umiejętności, w tym przede wszystkim myślenia analitycznego. Potrafi wypowiadać się na forum publicznym, zabierać głos w dyskusji, bronić swojego stanowiska w obliczu krytycznej polemiki, nabywa umiejętność abstrahowania i krytycznego myślenia. Umie pracować w grupie i buduje zespoły zadaniowe.

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład akademicki prezentujący określone treści merytoryczne (zajęcia wykładowe). Indywidualne i grupowe ćwiczenia ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych sytuacji, aktywizacja myślenia analitycznego. Elementy wykładu konwersatoryjnego i opisu niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczeń teoretycznych założeń i praktycznych aspektów metody analizy systemowej do opisu i ewaluacji wybranych systemów bezpieczeństwa. Grupowa dyskusja na temat wybranych zagadnień (zajęcia ćwiczeniowe).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami budowania i funkcjonowania różnych systemów bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami budowania i funkcjonowania różnych systemów bezpieczeństwa. Podczas zajęć poruszone zostaną takie zagadnienia jak: pojęcie systemu bezpieczeństwa, modelowe funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa państwa, system bezpieczeństwa międzynarodowego. Szczegółowo omówione i przeanalizowane zostaną zarówno poszczególne elementy i etapy składające się na procesy związane z projektowaniem, funkcjonowaniem i ewaluacją systemów bezpieczeństwa, jak również konkretne systemów bezpieczeństwa międzynarodowego (od czasów nowożytnych do aktualnych ze szczególnym uwzględnianiem instytucjonalnych mechanizmów bezpieczeństwa zborowego jak Ligia Narodów, ONZ i OBWE) oraz wewnętrznego (aktualna strategia bezpieczeństwa RP, systemy zarządzania kryzysowego, stany nadzwyczajne). Poruszane zagadnienia będą rozpatrywane w interdyscyplinarnym ujęciu z uwzględnianiem perspektywy nauki o bezpieczeństwie, nauk o polityce, w tym stosunków międzynarodowych i historii oraz teorii organizacji i zarządzania.

Literatura:

J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012

L. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2017.

W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek (red.), System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy Warszawa 2014

K. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2013

M. Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2008

K. Sienkiewicz-Małyjurek, Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015

B. Stęplewski, Podstawy logistyki bezpieczeństwa, Warszawa 2016.

A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa Warszawa, 2011

K. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Bezpieczeństwo państwa: wybrane problemy Warszawa 2009

K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2010

oraz wybrane akty normatywne

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin ustny obejmujący materię wykładową. Egzaminator zadaje max. 3 pytania. By zaliczyć egzamin, student musi odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 1 pytanie. Ćwiczenia: na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w dyskusjach, pogadankach, ćwiczeniach i zadaniach odbywających się na zajęciach. Ocena jest wynikiem liczby uzyskanych punktów.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanej z budową i funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Identyfikacja zagrożeń wymagających budowy systemów bezpieczeństwa

3. Bezpieczeństwo w warunkach pewności, niepewności i ryzyka

4. Szacowanie i analiza ryzyka

5. Narzędzia do analizy systemów bezpieczeństwa

6. Strategia jako podstawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa

7. Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego RP

8. Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa państwa w stanach nadzwyczajnych

9. System wojsk obrony terytorialnej w Polsce. Narzędzie skutecznego odstraszania czy anachroniczna partyzantka?

10. Siły zbrojne jako podstawa systemu bezpieczeństwa państwa

11. Polityka zagraniczna jako instrument budowania systemu bezpieczeństwa

12. Zinstytucjonalizowane systemy bezpieczeństwa międzynarodowego: ONZ

13. Zinstytucjonalizowane systemy bezpieczeństwa międzynarodowego: NATO

14. Zinstytucjonalizowane systemy bezpieczeństwa międzynarodowego: UE

15. Podsumowanie kursu

Literatura:

J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012

L. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2017.

W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek (red.), System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy Warszawa 2014

K. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2013

M. Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2008

K. Sienkiewicz-Małyjurek, Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015

B. Stęplewski, Podstawy logistyki bezpieczeństwa, Warszawa 2016.

A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa Warszawa, 2011

K. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Bezpieczeństwo państwa: wybrane problemy Warszawa 2009

K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2010

oraz wybrane akty normatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanej z budową i funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Identyfikacja zagrożeń wymagających budowy systemów bezpieczeństwa

3. Bezpieczeństwo w warunkach pewności, niepewności i ryzyka

4. Szacowanie i analiza ryzyka

5. Narzędzia do analizy systemów bezpieczeństwa

6. Strategia jako podstawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa

7. Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego RP

8. Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa państwa w stanach nadzwyczajnych

9. System wojsk obrony terytorialnej w Polsce. Narzędzie skutecznego odstraszania czy anachroniczna partyzantka?

10. Siły zbrojne jako podstawa systemu bezpieczeństwa państwa

11. Polityka zagraniczna jako instrument budowania systemu bezpieczeństwa

12. Zinstytucjonalizowane systemy bezpieczeństwa międzynarodowego: ONZ

13. Zinstytucjonalizowane systemy bezpieczeństwa międzynarodowego: NATO

14. Zinstytucjonalizowane systemy bezpieczeństwa międzynarodowego: UE

15. Podsumowanie kursu

Literatura:

J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012

L. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2017.

W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek (red.), System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy Warszawa 2014

K. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2013

M. Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2008

K. Sienkiewicz-Małyjurek, Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015

B. Stęplewski, Podstawy logistyki bezpieczeństwa, Warszawa 2016.

A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa Warszawa, 2011

K. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Bezpieczeństwo państwa: wybrane problemy Warszawa 2009

K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2010

oraz wybrane akty normatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanej z budową i funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Identyfikacja zagrożeń wymagających budowy systemów bezpieczeństwa

3. Bezpieczeństwo w warunkach pewności, niepewności i ryzyka

4. Szacowanie i analiza ryzyka

5. Narzędzia do analizy systemów bezpieczeństwa

6. Strategia jako podstawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa

7. Podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego RP

8. Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa państwa w stanach nadzwyczajnych

9. System wojsk obrony terytorialnej w Polsce. Narzędzie skutecznego odstraszania czy anachroniczna partyzantka?

10. Siły zbrojne jako podstawa systemu bezpieczeństwa państwa

11. Polityka zagraniczna jako instrument budowania systemu bezpieczeństwa

12. Zinstytucjonalizowane systemy bezpieczeństwa międzynarodowego: ONZ

13. Zinstytucjonalizowane systemy bezpieczeństwa międzynarodowego: NATO

14. Zinstytucjonalizowane systemy bezpieczeństwa międzynarodowego: UE

15. Podsumowanie kursu

Literatura:

J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012

L. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2017.

W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek (red.), System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy Warszawa 2014

K. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2013

M. Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2008

K. Sienkiewicz-Małyjurek, Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Warszawa 2015

B. Stęplewski, Podstawy logistyki bezpieczeństwa, Warszawa 2016.

A. Szymonik, Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa Warszawa, 2011

K. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Bezpieczeństwo państwa: wybrane problemy Warszawa 2009

K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2010

oraz wybrane akty normatywne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)