Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-1-HBW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Historia bezpieczeństwa wewnętrznego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z historii powszechnej i historii Polski.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kształt współczesnych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ma uporządkowaną wiedzę o genezie i rozwoju systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu historii bezpieczeństwa wewnętrznego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wykrywać i analizować zależności między wydarzeniami historycznymi a procesem kształtowania się współczesnych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego.

Rozumie i analizuje następstwa przeobrażeń systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państw zachodzące w poszczególnych okresach historycznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej genezy i rozwoju systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państw w poszczególnych okresach historycznych. Za istotne uznano ukazanie procesu kształtowania się instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście konkretnych wydarzeń historycznych. Analizie zostały poddane: administracja centralna i lokalna, sądownictwo, instytucje policyjne, ochrona granic państwa i ochrona przeciwpożarowa.

Pełny opis:

1. Historia bezpieczeństwa wewnętrznego - wprowadzenie do problematyki wykładu, terminologia.

2. Problem bezpieczeństwa wewnętrznego w europejskim państwie średniowiecznym.

3. Polska monarchia patrymonialna (966 - 1320).

4. Bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie publiczno - prawnym.

5. Monarchia stanowa w Polsce.

6. Francja XVI - XVIII w. i początek nowoczesnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

7. Polska Rzeczpospolita szlachecka (do 1764 r.).

8. Reformy państwa w czasach Oświecenia w Europie a bezpieczeństwo wewnętrzne.

9. Bezpieczeństwo wewnętrzne w państwach konstytucyjnych w XIX w.

10. Polska okresu rozbiorów (1795 - 1918).

11. Znaczenie Niemiec w kształtowaniu się systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w XIX w.

12. Przemiany systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach demokratycznych w I po. XX w.

13. II RP (1918 - 1939).

14. Państwa totalitarne.

15. Polska Ludowa (1944 - 1989).

Literatura:

Władysław Ćwik, Historia administracji, Zamość 2004.

Henryk Dominiczak, Granice państwa i ich ochrona na przestrzeni dziejów 966 - 1996, Warszawa 1997.

Dzieje wymiaru sprawiedliwości, red. Tadeusz Maciejewski, Koszalin 1999.

Grzegorz Górski, Historia administracji, Warszawa 2002.

Wiktor Hołubko, Historia administracji państw Europy Wschodniej: od średniowiecza do początku XX wieku, Sosnowiec 2009.

Hubert Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001.

Krzysztof Krasowski, Marek Krzymkowski, Krystyna Sikorska - Dzięgielewska, Jerzy Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań 2002.

Tadeusz Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006.

Andrzej Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764 - 1990), Warszawa 2015.

Andrzej Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Polak
Prowadzący grup: Wojciech Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Polak
Prowadzący grup: Wojciech Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Polak
Prowadzący grup: Wojciech Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.