Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-1-KP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura polityczna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kurs Moodle https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4273

Hasło: Symbole2020

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Obecność (dopuszczalne dwie nieobecności w trakcie kursu)

2. Lektura tekstów obowiązkowych

3. Aktywność podczas zajęć - mile widziany a wręcz wskazany jest udział słuchaczy w dyskusjach nad prezentowaną problematyką

4. Kolokwium - forma pisemna

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 Ma uporządkowaną wiedzę o procesach i strukturach społecznych istotnych z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie S2A_W02

K_W03 Ma rozszerzoną wiedzę na temat możliwych zagrożeń na linii jednostka - otoczenie społeczne. Zna najważniejsze ruchy i subkultury społeczne oraz ma wiedzę na temat zagrożeń związanych z działaniami dyskryminacyjnymi na różnym tle. S2A_W03; S2A_W04; S2A_W05;


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo analizować i wyjaśniać zjawiska społeczne mające wpływ na zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Potrafi je analizować z uwzględnieniem metod naukowych wykorzystywanych w naukach o bezpieczeństwie i innych dyscyplinach naukowych przydatnych do tego typu badań S1A_U01

K_U04 Potrafi prognozować i modelować złożone procesy wpływające na stan bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ich praktyczne skutki i zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego będące wynikiem procesów i zjawisk społecznych przy pomocy zaawansowanych metod i narzędzi stosowanych podczas badania bezpieczeństwa wewnętrznego. S2A_U04

K_U07 Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej na stanowiskach mających związek z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego. S2A_U06Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia i aktualizowania swoje wiedzy. S2A_K01

K_K04 Dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz dylematy etyczne związane z wykonywaną pracą na rzecz bezpieczeństwa, a także potrafi wskazać optymalne rozwiązania, zgodne z prawem, zasadą gospodarności i kodeksem etyki wykonywanego zawodu. S2A_K04

K_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc przygotowanym do elastycznego podejmowania wyzwań zawodowych. W sposób krytyczny przyjmuje informacje medialne. S2A_K07

K_K09 Posiada przygotowanie do pracy w instytucjach publicznych oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. S2A_K06Metody dydaktyczne:

- Pogadanka,

- pokaz,

- metoda seminaryjna,

- studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- SWOT
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kurs Moodle https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4273

Hasło: Symbole2020

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Kultura (podstawowe kategorie)

3. Kultura polityczna i jej przemiany

4. Determinanty kultury politycznej

5. Kultury polityczne państw zachodnich

6. Kultura polityczna rządzący i rządzących w Polsce po 1989 r.

7. Kultura polityczna państw niedemokratycznych

8. Kolokwium

Literatura:

Arendt. H.: Korzenie totalitaryzmu. Warszawa 1993; Bäcker R.: Totalita-ryzm. Geneza. Istota. Upadek. Toruń 1992

Czaja J, Refleksje nad kulturą polityczną Rosji, www.realia.com.pl,

Fromm E.: Ucieczka od wolności. Warszawa 1970.

Garlicki J., Noga-Bogomilski A., (2004), Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa: Wyd. ASPRA-JR.

Gulczyński M., Władza polityczna. Funkcje, właściwości i patologie władzy, https://wordpress.com/post/gulmar28.wordpress.com/821.

Jabłoński A. (1999), W. Kultura polityczna i jej przemiany. (W:) Studia z teorii polityki, tom II.

Janowski K.B., (2002) Kultura polityczna. Podstawowe pojęcia oraz ich znaczenie i użyteczność, „Przegląd Politologiczny” nr 1/2002

Janowski K.B, (2006), Kultura polityczna. (W:) Wprowadzenie do nauki o państwie i polity-ce. Red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki. Lublin 2006, s. 349.

Kamińska-Szmaj I., (1994), Co to jest kultura polityczna?[w:] J. Ansiewicz, B. Siciński, Język polski a współczesna kultura polityczna, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 9-47.

Kleinowski M., (2010), Kultura konsensu w Unii Europejskiej. Mit czy rzeczywistość, [w:] Kultura polityczna Polaków. Przemiany, diagnozy, perspektywy, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Kosma M., (2009), Kultura polityczna - kultura historyczna, Poznań: Wyd. UAM.

Red. E. M. Marciniak, T. Mołdawa, K. A. Wojtaszczyk. Warszawa 2001.

Sikora-Gaca M., Herba R., (2012) Kultura polityczna jako wyznacznik społeczeństwa obywatelskiego w państwach wschodnioeuropejskich, [w:] L.

Kacprzak, B. Koszel, A. Marcinkowski, Społeczeństwo obywatelskie jako dobro wspólne, Piła. - https://www.researchgate.net/publication/290315085_Kultura_polityczna_jako_wyznacznik_spoleczenstwa_obywatelskiego_w_panstwach_wschodnioeuropejskich_Political_Culture_as_a_Determinant_of_Cvil_Society_in_Eastern_European_Countries

Sekuła, (2009), Kultura polityczna a konsolidacja demokracji, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM

Smith H., (2000), Democracy and International Relations: Critical Theories, Problematic Practices, London: Macmillan Press Ltd.

Zuba K., (2003), Determinanty kultury politycznej w Polsce. „Przegląd Politologiczny” nr 4/2003

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy:

1. Aktywność: 0 – 21 punktów (0 – 3 punktów na zajęcia)

2. Kolokwium 0 – 18 punktów

Suma punktów:

0 – 18 niedostateczny

19 – 22 dostateczny

23 – 26 dostateczny plus

27 – 30 dobry

31 – 34 dobry plus

35 – 39 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Kultura (podstawowe kategorie)

2. Kultura polityczna i jej przemiany

3. Determinanty kultury politycznej

4. LOKALNE WZORY KULTURY POLITYCZNEJ

5. Kultury polityczne państw zachodnich

6. Kultura polityczna rządzący i rządzących w Polsce po 1989 r.

7. Kultura polityczna państw niedemokratycznych

8. Kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Kultura (podstawowe kategorie)

2. Kultura polityczna i jej przemiany

3. Determinanty kultury politycznej

4. LOKALNE WZORY KULTURY POLITYCZNEJ

5. Kultury polityczne państw zachodnich

6. Kultura polityczna rządzący i rządzących w Polsce po 1989 r.

7. Kultura polityczna państw niedemokratycznych

8. Kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Kultura (podstawowe kategorie)

2. Kultura polityczna i jej przemiany

3. Determinanty kultury politycznej

4. LOKALNE WZORY KULTURY POLITYCZNEJ

5. Kultury polityczne państw zachodnich

6. Kultura polityczna rządzący i rządzących w Polsce po 1989 r.

7. Kultura polityczna państw niedemokratycznych

8. Kolokwium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)