Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obrona cywilna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-1-OC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1028) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z usługami w zakresie bezpieczeństwa
Nazwa przedmiotu: Obrona cywilna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw funkcjonowania organów państwa w zakresie ochrony ludności

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy studenta wynosi około 55 godzin. Na ten nakład składają się:

- godziny kontaktowe (wykład) - 15 godzin,

- przygotowanie wstępne do wykładu w oparciu o wyznaczone teksty literatury - ok. 25 godzin

- przygotowanie do egzaminu - ok. 15 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna miejsce obrony cywilnej w systemie bezpieczeństwa państwa;

W2: Student zna podstawowe akty normatywne regulujące funkcjonowanie obrony cywilnej w Polsce;

W3: Student zna w stopniu podstawowym zakres zadań organów państwa odpowiedzialnych za ochronę ludności w Polsce;

W4: Student zna mocne i słabe strony funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posiada podstawowe umiejętności niezbędne w prawidłowym interpretowaniu dokumentów odnoszących się do problematyki ochrony ludności w Polsce.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student jest świadomy poziomu własnej wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce;

K2: Student ma świadomość mocnych i słabych stron funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia w rozwiązywaniu problemów nurtujących obronę cywilną w Polsce.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem. Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to, że wszyscy obywatele naszego kraju uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem obrony cywilnej w Polsce. Tematyka zajęć będzie oscylować wokół najważniejszych regulacji prawnych z zakresu obrony cywilnej, identyfikacji i analizy zagrożeń, zadań i kompetencji organów administracji publicznej w zakresie obrony cywilnej, organizacji, sposobów i zasad osiągania gotowości w zakresie obrony cywilnej czy planowania obrony cywilnej, jak i organizacji ćwiczeń obrony cywilnej.

Pełny opis:

W czasie wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

T1. Obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa państwa. Podstawowe pojęcia, struktura, zadania i formacje obrony cywilnej w Polsce - 2 godz.

T2. Udział obywateli RP w ochronie ludności i obronie cywilnej - 2 godz.

T3. Zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej - 2 godz.

T4. Szkolenia i ćwiczenia obrony cywilnej - 2 godz.

T5. Zasadnicze zagrożenia militarne i niemilitarne - 2 godz.

T6. Wykrywanie zagrożeń oraz powiadamianie, ostrzeganie i alarmowanie. Ewakuacja ludności - 1 godz.

T7. Baza magazynowa obrony cywilnej - 1 godz.

T8. Funkcjonowanie obrony cywilnej w Polsce - 2 godz.

Egzamin - 1 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. J. Pilżys, Obrona cywilna w Polsce. Współczesność i perspektywy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

2. K.R. Zieliński, Ochrona ludności. Zarzadzanie kryzysowe, Wyd. Difin, Warszawa 2017.

3. S. Rysz, Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe, Wyd. Difin, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. S. Rysz, Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Wyd. Difin, Warszawa 2016.

2. R. Kalinowski, P. Szmitkowski, S. Zakrzewska, Ochrona ludności w wymiarze wieloaspektowym, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2015.

3. F. Krynojewski, Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Difin, Warszawa 2012.

4. K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

Akty normatywne

Wybrane akty normatywne w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z zajęć składa się egzamin pisemny, którego przedmiotem będzie wiedza uzyskana na wykładach. Egzamin będzie oceniany w skali 0-100 punktów. Do pozytywnego zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie 60 punktów. Punktom odpowiadają oceny:

60-67 pkt: ocena "dostateczna",

68-77 pkt: ocena "dostateczna plus",

78-85 pkt: ocena "dobra",

86-95 pkt: ocena "dobra plus",

96-100 pkt: ocena "bardzo dobra".

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Czwołek
Prowadzący grup: Arkadiusz Czwołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galij-Skarbińska
Prowadzący grup: Sylwia Galij-Skarbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galij-Skarbińska
Prowadzący grup: Sylwia Galij-Skarbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z genezą i rozwojem obrony cywilnej w Polsce. Tematyka zajęć będzie oscylować wokół najważniejszych regulacji prawnych w dziedzinie obrony cywilnej, identyfikacji i analizy zagrożeń, zadań i kompetencji organów administracji publicznej w zakresie obrony cywilnej, organizacji, sposobów i zasad osiągania gotowości w zakresie obrony cwilnej, planowania w obronie cywilnej

Pełny opis:

1. Obrona cywilna w Polsce – historia

2. Prawne aspekty ochrony cywilnej

3. Zadania obrony cywilnej

4. Ostrzeganie i alarmowanie

5. Formacje obrony cywilnej

6. Sposoby indywidualnej i zbiorowej ochrony ludności - ewakuacja ludności, zwierząt, mienia, przygotowanie pomieszczeń ochronnych

7. Działalność planistyczna w obronie cywilnej

Literatura:

• Krynojewski Fr. Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Difin, Warszawa 2012.

• Krynojewski Fr., Mazur Sł., Mikrut G., Tchorzewski P., Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych, AWF, Katowice 2003.

• Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski Fr., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.

• Suwart J., Zarys obrony cywilnej w Polsce, 1920-1996, Warszawa 2000

• Szałek J, Psychologia obrony cywilnej, Warszawa 1998

• Wiśniewski B, Obrona cywilna w krajowym porządku prawnym. Bielsko-Biała 2008

• Wybrane akty normatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galij-Skarbińska
Prowadzący grup: Sylwia Galij-Skarbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z genezą i rozwojem obrony cywilnej w Polsce. Tematyka zajęć będzie oscylować wokół najważniejszych regulacji prawnych w dziedzinie obrony cywilnej, identyfikacji i analizy zagrożeń, zadań i kompetencji organów administracji publicznej w zakresie obrony cywilnej, organizacji, sposobów i zasad osiągania gotowości w zakresie obrony cwilnej, planowania w obronie cywilnej

Pełny opis:

1. Obrona cywilna w Polsce – historia

2. Prawne aspekty ochrony cywilnej

3. Zadania obrony cywilnej

4. Ostrzeganie i alarmowanie

5. Formacje obrony cywilnej

6. Sposoby indywidualnej i zbiorowej ochrony ludności - ewakuacja ludności, zwierząt, mienia, przygotowanie pomieszczeń ochronnych

7. Działalność planistyczna w obronie cywilnej

Literatura:

• Krynojewski Fr. Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Difin, Warszawa 2012.

• Krynojewski Fr., Mazur Sł., Mikrut G., Tchorzewski P., Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych, AWF, Katowice 2003.

• Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski Fr., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, Warszawa 2010.

• Suwart J., Zarys obrony cywilnej w Polsce, 1920-1996, Warszawa 2000

• Szałek J, Psychologia obrony cywilnej, Warszawa 1998

• Wiśniewski B, Obrona cywilna w krajowym porządku prawnym. Bielsko-Biała 2008

• Wybrane akty normatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Reczkowski
Prowadzący grup: Robert Reczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem. Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to, że wszyscy obywatele naszego kraju uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem obrony cywilnej w Polsce. Tematyka zajęć będzie oscylować wokół najważniejszych regulacji prawnych z zakresu obrony cywilnej, identyfikacji i analizy zagrożeń, zadań i kompetencji organów administracji publicznej w zakresie obrony cywilnej, organizacji, sposobów i zasad osiągania gotowości w zakresie obrony cywilnej czy planowania obrony cywilnej, jak i organizacji ćwiczeń obrony cywilnej.

Pełny opis:

W czasie wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

T1. Obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa państwa. Podstawowe pojęcia, struktura, zadania i formacje obrony cywilnej w Polsce - 2 godz.

T2. Udział obywateli RP w ochronie ludności i obronie cywilnej - 2 godz.

T3. Zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej - 2 godz.

T4. Szkolenia i ćwiczenia obrony cywilnej - 2 godz.

T5. Zasadnicze zagrożenia militarne i niemilitarne - 2 godz.

T6. Wykrywanie zagrożeń oraz powiadamianie, ostrzeganie i alarmowanie. Ewakuacja ludności - 1 godz.

T7. Baza magazynowa obrony cywilnej - 1 godz.

T8. Funkcjonowanie obrony cywilnej w Polsce - 2 godz.

Egzamin - 1 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. J. Pilżys, Obrona cywilna w Polsce. Współczesność i perspektywy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

2. K.R. Zieliński, Ochrona ludności. Zarzadzanie kryzysowe, Wyd. Difin, Warszawa 2017.

3. S. Rysz, Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe, Wyd. Difin, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

1. S. Rysz, Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Wyd. Difin, Warszawa 2016.

2. R. Kalinowski, P. Szmitkowski, S. Zakrzewska, Ochrona ludności w wymiarze wieloaspektowym, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2015.

3. F. Krynojewski, Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Difin, Warszawa 2012.

4. K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

Akty normatywne

Wybrane akty normatywne w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.