Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-1-PrK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WNOPIB/
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Sugerowana liczba godzin


pracy własnej studenta/całkowita liczba godzin przeznaczona


na studiowanie przedmiotu - 150h.

Efekty uczenia się - wiedza:

Umiejętność korzystania z wiedzy teoretycznej, dokonania subsumpcji określonych stanów faktycznych. Po ukończeniu zajęć student powinien rozumieć relacje i zależności związane z funkcjonowaniem prawa karnego materialnego w Polsce. Student potrafi ponadto: wyjaśnić znaczenie ważnych pojęć prawa karnego i


nauki prawa karnego oraz scharakteryzować instytucje prawa karnego z


odwołaniem do aktualnych poglądów doktryny i


orzecznictwa, a w szczególności wskazać i wyjaśnić podstawy i


zasady odpowiedzialności karnej oraz środki reakcji karnoprawnej


wraz z zasadami ich stosowania.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student powinien posiadać umiejętności stosowania prawa i


zasad wykładni z zakresu prawa karnego materialnego, a także kwalifikowania stanów


faktycznych. Student potrafi przeprowadzić interpretację odpowiedniego przepisu


karnego w oparciu o przyjęte metody i reguły


wykładni karnoprawnej,


w tym interpretację karnistyczną


z uwzględnieniem ustawowych znamion typu czynu


zabronionego. Ponadto student potrafi zaprezentować i uzasadnić pisemnie


lub ustnie stanowisko w zakresie stosowania prawa


karnego materialnego

Metody dydaktyczne:

Zajęcia polegają na omówieniu podstawowych przesłanek wybranych instytucji części ogólnej prawa karnego oraz znamion typów przestępstw, które zawsze poprzedza rozwiązywanie kazusów. Podczas rozwiązywania kazusów studenci podejmują dyskusję na temat problemów, które w doktrynie oraz orzecznictwie wywołują największe kontrowersje.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- panelowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia z prawa karnego poświęcone wybranym zagadnieniom części ogólnej a także części szczególnej prawa karnego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi instytucjami części ogólnej prawa karnego materialnego oraz poszczególnymi typami przestępstw, który znamiona określa k.k. z 1997r. Założeniem zajęć jest również nabycie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych.

1.Podstawy prawa karnego

2. Pojęcie i zasady prawa karnego

3. Ustawa karna i jej stosowanie; źródła, wykładnia, obowiązywanie pod względem czasu, miejsca i osób.

4. Pojęcie przestępstwa i jego struktura.

5. Formy popełnienia przestępstwa; zjawiskowe i stadialne.

6. Okoliczności wyłączające przestępczość; kontratypy, brak winy, znikoma społeczna szkodliwość.

7. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy.

8. Pojęcie karu oraz katalog kar i środków karnych.

9. Sądowy wymiar kary i zmiana kary orzeczonej.

10. Środki zabezpieczające.

11. Przedawnienie i zatarcie skazania.

Literatura:

A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2010;

A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2011

Baza aktów - LEX i Legalis

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć ocenie podlega rozwiązywanie kazusów oraz aktywność studentów. Zajęcia kończą się obligatoryjnym kolokwium sprawdzającym zdobytą wiedzę. Forma egzaminu przedterminowego „zerowego” . W sesji: egzamin pisemny otwarty.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)