Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Siły zbrojne w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-1-SZO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1031) Military and defence Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Siły zbrojne w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zim
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość problematyki z zakresu przedmiotów: Bezpieczeństwo wewnętrzne w doktrynach i programach politycznych, Socjologia bezpieczeństwa, Ochrona dziedzictwa narodowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godziny kontaktowe)

- 15 godz. wykład (0,5 pkt.)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (opracowanie projektu)

– 45 godzin (1,5 pkt.)

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (egzamin) – 30 godzin (1 pkt.)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych podmiotach

właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym

szczególnie o Siłach Zbrojnych RP, ich strukturze, funkcjach

oraz podstawach prawnych funkcjonowania - K_W04

W2: ma pogłębioną wiedzę w zakresie podstawowych instytucji

i podmiotów ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym

prawnych regulacjach na temat procedury oraz materialnych

oraz formalnych podstaw działań Sił Zbrojnych RP - K_W09

W3: zna strukturę organizacyjną, zakres działania i metody

zabezpieczenia działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego

przez Siły Zbrojne RP - K_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: właściwie analizuje przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk

i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego oraz formułuje

własne opinie na temat bezpieczeństwa wewnętrznego, stawia

proste hipotezy badawcze i je weryfikuje - K_U03

U2: umiejętnie wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania

dylematów pojawiających się w pracy zawodowej na

stanowiskach mających związek z ochroną bezpieczeństwa

wewnętrznego - K_U07

U3: rozumie i analizuje zjawiska społeczne, ocenia zjawiska

mające związek z bezpieczeństwem wewnętrznym, ocenia

rolę władz, organów, instytucji publicznych (szczególnie Sił

Zbrojnych RP), organizacji społecznych i grup nieformalnych

- K_U10


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii dóbr w działaniach

na rzecz bezpieczeństwa. Potrafi wskazać priorytety - K_K03

K2: potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową

wiedzę na temat bezpieczeństwa wewnętrznego - K_K08

K3: posiada przygotowanie do pracy w instytucjach publicznych,

szczególnie w Siłach zbrojnych RP, oraz w innych podmiotach

realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego -

K_K09


Metody dydaktyczne:

wykład, pokaz multimedialny, projekt (referat)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z rolą i zadaniami Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego, podstawami i procedurami użycia wojska na rzecz administracji i społeczeństwa oraz z kierunkami zmian w celu dostosowania wojska do

wsparcia władz cywilnych.

Pełny opis:

ROLA SIŁ ZBROJNYCH W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

1. Pojęcie, właściwości i wartości organizacji wojskowej.

2. Misje i funkcje sił zbrojnych państwa.

3. Struktura i wyposażenie Sił Zbrojnych RP.

4. Prawne aspekty zarządzania Siłami Zbrojnymi RP - system dowodzenia.

5. Stosunki cywilno-wojskowe.

PODSTAWY, PROCEDURY I MOŻLIWOSCI UŻYCIA SIŁ ZBROJNYCH DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA WEWNĘTRZNEGO

1. Formalno-prawne podstawy użycia wojska na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

2. Dziedziny, formy i sposoby wsparcia.

3. Możliwości sił zbrojnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom niemilitarnym.

4. Procedury podjęcia działań przez siły zbrojne.

5. Wymiar praktyczny i skala współpracy.

SIŁY ZBROJNE W NARODOWYM SYSTEMIE ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO

1. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego.

2. Struktura systemu zarządzania kryzysowego.

3. Obszary działań, zadania oraz uwarunkowania wsparcia wojskowego.

4. Planowanie i realizacja zadań przez siły zbrojne z zakresu zarządzania kryzysowego.

UDZIAŁ SIŁ ZBROJNYCH W PRZECIWDZIAŁANIU I LIKWIDACJI SKUTKÓW ZAGROŻEN

BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO

1. Zadania realizowane przez wojsko w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego.

2. Udział wojska w przeciwdziałaniu i likwidacji skutków klęsk żywiołowych:

- działanie w strefach powodzi,

- działanie w rejonach katastrof budowlanych i przemysłowych,

- działanie w strefach skażeń.

- działanie w obszarach innych zniszczeń.

3. Koordynacja działań ratowniczych.

ROLA SIŁ ZBROJNYCH W ZWALCZANIU TERRORYZMU

1. Terroryzm jako zagrożenie naszego państwa.

2. Prawne aspekty udziału wojska w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym.

3. Rola sił zbrojnych w walce z terroryzmem

4. Użycie wojska w działaniach antyterrorystycznych.

DZIAŁANIA SIŁ ZBROJNYCH W NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ ŁADU KONSTYTUCYJNEGO

1. Wsparcie działań policji przez wojsko.

2. Współpraca wojska ze Strażą Graniczną w ochronie granicy.

3. Ochrona dóbr kultury.

4. Oczyszczanie terenu z niebezpiecznych materiałów

wybuchowych.

5. Działanie wojskowych służb specjalnych na rzecz ochrony porządku konstytucyjnego.

WSPÓŁPRACA WOJSKA Z ORGANAMI WŁADZY, WAŻNYMI INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI ORAZ ZE SPOŁECZENSTWEM

1. Współpraca terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji publicznej.

2. Rola Wojsk Obrony Terytorialnej dla zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego.

3. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i kształtowanie postaw patriotycznych.

KIERUNKI ZMIAN W CELU DOSTOSOWANIA SIŁ ZBROJNYCH DO WSPARCIA WŁADZ CYWILNYCH

I SPOŁECZEŃSTWA

1. Synteza dotychczasowych doświadczeń dotyczących wsparcia wojskowego.

2. Kierunki dostosowania systemu prawnego.

3. Pożądane zmiany organizacji i wyposażenia wojsk.

4. Modyfikacji form i sposobów wsparcia.

5. Doskonalenie organizacji władz cywilnych dla potrzeb współpracy z wojskiem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny, Wyd. Scholar, Warszawa 2010.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, BBN, Warszawa 2013.

Kitler W. (red.), Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa, AON, Warszawa 2003.

Krzeczkowski W. (red.), Wojsko w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2008.

Lidwa W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2010.

Pacek B., Udział Sił Zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym, AON, Warszawa 2013.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, Dz.U. z 2016 r., poz. 1090.

Sobolewski G. (red.), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, AON, warszawa 2011.

Sobolewski G., Organizacja wsparcia wojskowego władz cywilnych i społeczności w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2012.

Sobolewski G., Siły zbrojne w zarządzaniu kryzysowym – aspekt narodowy i międzynarodowy, AON, Warszawa 2013.

Stelmach J. (red.), Siły zbrojne w walce z terroryzmem, WSOWL, Wrocław 2016.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Bzinkowski R., Siły zbrojne w działaniach na rzecz ochrony dóbr kultur wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju, Wydział Wydawniczy COSMDWP, Warszawa 2002.

Ciupiński A., Malak K., Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, AON, Warszawa 2004.

Lidel K. (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacyjna, Difin, Warszawa 2017.

Pacek B., Działania Żandarmerii Wojskowej, wyd. Bellona, Warszawa 2012.

Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.

Prokop K. (red.), Bezpieczeństwo państwa. zagadnienia prawne i administracyjne, Wyd. UMW, Olsztyn 2016.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.

Sułkowski S. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny.

Współdziałanie administracji rządowej i samorządowej z organami wojskowymi w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2012.

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, obejmującym test zawierający 25 pytań otwartych i zamkniętych. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie można uzyskać 1 punkt (w sumie max. 25 punktów). Na ocenę pozytywną (dostateczną) należy odpowiedzieć poprawnie na 16 pytań.

Podstawą przystąpienia do egzaminu jest indywidualne opracowanie przez każdego studenta projektu z tematyki poruszanej podczas wykładów. Termin wykonania i przesłania projektu do końca semestru

Praktyki zawodowe:

Nie planuje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

- rolą i zadaniami Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego,

- podstawami i procedurami użycia wojska na rzecz administracji i społeczeństwa,

- kierunkami zmian w celu dostosowania wojska do wsparcia władz cywilnych.

Pełny opis:

ROLA SIŁ ZBROJNYCH W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

1. Pojęcie, właściwości i wartości organizacji wojskowej.

2. Misje i funkcje sił zbrojnych państwa.

3. Struktura i wyposażenie Sił Zbrojnych RP.

4. Prawne aspekty zarządzania Siłami Zbrojnymi RP - system dowodzenia.

5. Stosunki cywilno-wojskowe.

PODSTAWY, PROCEDURY I MOŻLIWOŚCI UŻYCIA SIŁ ZBROJNYCH DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

1. Formalno-prawne podstawy użycia wojska na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

2. Dziedziny, formy i sposoby wsparcia.

3. Możliwości sił zbrojnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom niemilitarnym.

4. Procedury podjęcia działań przez siły zbrojne.

5. Wymiar praktyczny i skala współpracy.

SIŁY ZBROJNE W NARODOWYM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego.

2. Struktura systemu zarządzania kryzysowego.

3. Obszary działań, zadania oraz uwarunkowania wsparcia wojskowego.

4. Planowanie i realizacja zadań przez siły zbrojne z zakresu zarządzania kryzysowego.

UDZIAŁ SIŁ ZBROJNYCH W PRZECIWDZIAŁANIU I LIKWIDACJI SKUTKÓW ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO

1. Zadania realizowane przez wojsko w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego.

2. Udział wojska w przeciwdziałaniu i likwidacji skutków klęsk żywiołowych:

- działanie w strefach powodzi,

- działanie w rejonach katastrof budowlanych i przemysłowych,

- działanie w strefach skażeń.

- działanie w obszarach innych zniszczeń.

3. Koordynacja działań ratowniczych.

ROLA SIŁ ZBROJNYCH W ZWALCZANIU TERRORYZMU

1. Terroryzm jako zagrożenie naszego państwa.

2. Prawne aspekty udziału wojska w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym.

3. Rola sił zbrojnych w walce z terroryzmem

4. Użycie wojska w działaniach antyterrorystycznych.

DZIAŁANIA SIŁ ZBROJNYCH W NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ ŁADU KONSTYTUCYJNEGO

1. Wsparcie działań policji przez wojsko.

2. Współpraca wojska ze Strażą Graniczną w ochronie granicy.

3. Ochrona dóbr kultury.

4. Oczyszczanie terenu z niebezpiecznych materiałów

wybuchowych.

5. Działanie wojskowych służb specjalnych na rzecz ochrony porządku konstytucyjnego.

WSPÓŁPRACA WOJSKA Z ORGANAMI WŁADZY, WAŻNYMI INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI ORAZ ZE SPOŁECZEŃSTWEM

1. Współpraca terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji publicznej.

2. Rola Wojsk Obrony Terytorialnej dla zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego.

3. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i kształtowanie postaw patriotycznych.

KIERUNKI ZMIAN W CELU DOSTOSOWANIA SIŁ ZBROJNYCH DO WSPARCIA WŁADZ CYWILNYCH

I SPOŁECZEŃSTWA

1. Synteza dotychczasowych doświadczeń dotyczących wsparcia wojskowego.

2. Kierunki dostosowania systemu prawnego.

3. Pożądane zmiany organizacji i wyposażenia wojsk.

4. Modyfikacji form i sposobów wsparcia.

5. Doskonalenie organizacji władz cywilnych dla potrzeb współpracy z wojskiem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny, Wyd. Scholar, Warszawa 2010.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, BBN, Warszawa 2013.

Kitler W. (red.), Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa, AON, Warszawa 2003.

Krzeczkowski W. (red.), Wojsko w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2008.

Lidwa W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2010.

Pacek B., Udział Sił Zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym, AON, Warszawa 2013.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, Dz.U. z 2016 r., poz. 1090.

Sobolewski G. (red.), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, AON, warszawa 2011.

Sobolewski G., Organizacja wsparcia wojskowego władz cywilnych i społeczności w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2012.

Sobolewski G., Siły zbrojne w zarządzaniu kryzysowym – aspekt narodowy i międzynarodowy, AON, Warszawa 2013.

Stelmach J. (red.), Siły zbrojne w walce z terroryzmem, WSOWL, Wrocław 2016.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Bzinkowski R., Siły zbrojne w działaniach na rzecz ochrony dóbr kultur wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju, Wydział Wydawniczy COSMDWP, Warszawa 2002.

Ciupiński A., Malak K., Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, AON, Warszawa 2004.

Lidel K. (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacyjna, Difin, Warszawa 2017.

Pacek B., Działania Żandarmerii Wojskowej, wyd. Bellona, Warszawa 2012.

Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.

Prokop K. (red.), Bezpieczeństwo państwa. zagadnienia prawne i administracyjne, Wyd. UMW, Olsztyn 2016.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.

Sułkowski S. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny.

Współdziałanie administracji rządowej i samorządowej z organami wojskowymi w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2012.

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.

Uwagi:

Przedmiot kończy się egzaminem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Polcikiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Polcikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

- rolą i zadaniami Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego,

- podstawami i procedurami użycia wojska na rzecz administracji i społeczeństwa,

- kierunkami zmian w celu dostosowania wojska do wsparcia władz cywilnych.

Pełny opis:

ROLA SIŁ ZBROJNYCH W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

1. Pojęcie, właściwości i wartości organizacji wojskowej.

2. Misje i funkcje sił zbrojnych państwa.

3. Struktura i wyposażenie Sił Zbrojnych RP.

4. Prawne aspekty zarządzania Siłami Zbrojnymi RP - system dowodzenia.

5. Stosunki cywilno-wojskowe.

PODSTAWY, PROCEDURY I MOŻLIWOŚCI UŻYCIA SIŁ ZBROJNYCH DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

1. Formalno-prawne podstawy użycia wojska na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

2. Dziedziny, formy i sposoby wsparcia.

3. Możliwości sił zbrojnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom niemilitarnym.

4. Procedury podjęcia działań przez siły zbrojne.

5. Wymiar praktyczny i skala współpracy.

SIŁY ZBROJNE W NARODOWYM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego.

2. Struktura systemu zarządzania kryzysowego.

3. Obszary działań, zadania oraz uwarunkowania wsparcia wojskowego.

4. Planowanie i realizacja zadań przez siły zbrojne z zakresu zarządzania kryzysowego.

UDZIAŁ SIŁ ZBROJNYCH W PRZECIWDZIAŁANIU I LIKWIDACJI SKUTKÓW ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO

1. Zadania realizowane przez wojsko w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego.

2. Udział wojska w przeciwdziałaniu i likwidacji skutków klęsk żywiołowych:

- działanie w strefach powodzi,

- działanie w rejonach katastrof budowlanych i przemysłowych,

- działanie w strefach skażeń.

- działanie w obszarach innych zniszczeń.

3. Koordynacja działań ratowniczych.

ROLA SIŁ ZBROJNYCH W ZWALCZANIU TERRORYZMU

1. Terroryzm jako zagrożenie naszego państwa.

2. Prawne aspekty udziału wojska w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym.

3. Rola sił zbrojnych w walce z terroryzmem

4. Użycie wojska w działaniach antyterrorystycznych.

DZIAŁANIA SIŁ ZBROJNYCH W NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ ŁADU KONSTYTUCYJNEGO

1. Wsparcie działań policji przez wojsko.

2. Współpraca wojska ze Strażą Graniczną w ochronie granicy.

3. Ochrona dóbr kultury.

4. Oczyszczanie terenu z niebezpiecznych materiałów

wybuchowych.

5. Działanie wojskowych służb specjalnych na rzecz ochrony porządku konstytucyjnego.

WSPÓŁPRACA WOJSKA Z ORGANAMI WŁADZY, WAŻNYMI INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI ORAZ ZE SPOŁECZEŃSTWEM

1. Współpraca terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji publicznej.

2. Rola Wojsk Obrony Terytorialnej dla zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego.

3. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i kształtowanie postaw patriotycznych.

KIERUNKI ZMIAN W CELU DOSTOSOWANIA SIŁ ZBROJNYCH DO WSPARCIA WŁADZ CYWILNYCH

I SPOŁECZEŃSTWA

1. Synteza dotychczasowych doświadczeń dotyczących wsparcia wojskowego.

2. Kierunki dostosowania systemu prawnego.

3. Pożądane zmiany organizacji i wyposażenia wojsk.

4. Modyfikacji form i sposobów wsparcia.

5. Doskonalenie organizacji władz cywilnych dla potrzeb współpracy z wojskiem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Balcerowicz B., Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny, Wyd. Scholar, Warszawa 2010.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, BBN, Warszawa 2013.

Kitler W. (red.), Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa, AON, Warszawa 2003.

Krzeczkowski W. (red.), Wojsko w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2008.

Lidwa W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2010.

Pacek B., Udział Sił Zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym, AON, Warszawa 2013.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, Dz.U. z 2016 r., poz. 1090.

Sobolewski G. (red.), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, AON, warszawa 2011.

Sobolewski G., Organizacja wsparcia wojskowego władz cywilnych i społeczności w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2012.

Sobolewski G., Siły zbrojne w zarządzaniu kryzysowym – aspekt narodowy i międzynarodowy, AON, Warszawa 2013.

Stelmach J. (red.), Siły zbrojne w walce z terroryzmem, WSOWL, Wrocław 2016.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Bzinkowski R., Siły zbrojne w działaniach na rzecz ochrony dóbr kultur wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju, Wydział Wydawniczy COSMDWP, Warszawa 2002.

Ciupiński A., Malak K., Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, AON, Warszawa 2004.

Lidel K. (red.), Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacyjna, Difin, Warszawa 2017.

Pacek B., Działania Żandarmerii Wojskowej, wyd. Bellona, Warszawa 2012.

Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.

Prokop K. (red.), Bezpieczeństwo państwa. zagadnienia prawne i administracyjne, Wyd. UMW, Olsztyn 2016.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.

Sułkowski S. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny.

Współdziałanie administracji rządowej i samorządowej z organami wojskowymi w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa 2012.

Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.

Uwagi:

Przedmiot kończy się egzaminem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)