Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-1-ZK-ZKA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wew. - II st. - 1 rok - stacjonarne - przedmioty specjalizacyjne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (1 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na przygotowanie się do zajęć: 60h (2 ECTS)

godziny, które student musi poświęcić na projekt: 30h (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w Polsce i na świecie

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu rozwiązywania złożonych problemów dotyczących konstrukcji i budowy wieloczynnikowych systemów bezpieczeństwa.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- studium przypadku

Pełny opis:

W1. Istota zarządzania kryzysowego

W2. Zarządzanie kryzysowe w ujęciu sekwencji procesu zarządzania

W3. Zarządzanie kryzysowe w ujęciu systemowym

W4. Administracja publiczna w zarządzaniu kryzysowym

W5. Planowanie kryzysowe w jednostkach administracji publicznej

W6. Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

W7. Komunikacja z mediami w zarządzaniu kryzysowym

K1. Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

K2. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W PRZYPADKU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO

K3. Postępowanie w przypadku sytuacji kryzysowej

K4. Zarządzanie kryzysowe w przypadku epidemii

K5. Zarządzanie kryzysowe w samorządach

K6. Zarządzanie kryzysowe w szkołach

Literatura:

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, RCB, Warszawa 2018.

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, RCB, Warszawa, 2017.

M. Lisiecki, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2010.

K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej: zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2010.

Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno – prawne, red. A. Kurkiewicz, Warszawa 2009.

Zarządzanie kryzysowe w Polsce, red. M. Jabłonowski, L. Smolak, Pułtusk 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym.

Aby zaliczyć ćwiczenia student musi przygotować prezentację dotyczącą zarządzania kryzysowego w wybranych miejscowościach (60p) oraz wykonać zadania w trakcie konwersatoriów (40p).

Ocena końcowa z ćwiczeń i egzaminu 51-60% - dostateczny 61-70% - dostateczny plus 71-80% - dobry 81-90% - dobry plus 91-100% - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Olszanecka
Prowadzący grup: Natalia Olszanecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)