Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ochrona dziedzictwa narodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-BW-S2-2-ODN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona dziedzictwa narodowego
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopna - 2 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych faktów z historii społecznej oraz podstawowych zagadnień z zakresu administracji publicznej.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

W01-prawne aspekty ochrony zabytków w czasie pokoju S2A W02

W02 zasady ochrony zabytkow na wypadek nadzwyczajnych zagrożeńS2A W02

W03- zasady planowania ochrony zabytków S2A W03

W04- zasady ochrony dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych S2A W06

W05- zadania organów administracji publicznej, wojska i straży pożarnej w zakresie ochrony zabytków S2A W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U01 wykorzystać wiedze teoretyczną dla opracowania planu ochrony zabytków jednostki organizacyjnej S2pU02

U02- opracowac plan szkolenia tematycznego dla organów administracji publicznej, zarządzania kryzysowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych S2P U04

U03- analizowac akty prawne z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego

S2A U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- K01 jest zoerientowany na wzbogacanie swojej wiedzy w zakresie przedmiotu S2A K01

K02- potrafi wspólpracowac w grupie S2A K02

K03 jest otwarty na różne wartosci, ale dostrzega i uzasadnia potrzebę ochrony dziedzictwa narodowego S2A K03

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- punktowana
- SWOT

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej planowania ochrony zabytków w czasie pokoju oraz nadzwyczajnych zagrożeń i wojny. Za istotne uznano także ukazanie kulturowych uwarunkowań obronności państwa w warunkach globalizacji. Cele szczególowe obejmują zagdnienia prawnej ochrony zabytków w Polsce; charakterystykę przęstępstw przeciwko zabytkom oraz metody zwalczania przestępczości.

Pełny opis:

1. Dziedzictwo narodowe - próba delimitacji pojęcia.

2. Historia ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Ochrona dóbr kultury w międzynarodowym prawie konfliktów zbrojnych.

4. Przestępstwa przeciwko zabytkom.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego w polityce polskiej.

6. Zadania sił zbrojnych w zakresie ochrony dóbr kultury w czasie pokoju i wojny.

7. Planowanie ochrony zabytków na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.

Literatura:

Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk, Katarzyna Zalasińska, Prawo bezpieczeństwa kulturowego, Siedlce 2016.

Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju: konferencja międzynarodowa w 50. rocznicę podpisania konwencji z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, Warszawa 13-15 maja 2004, pod red. Janusza Nowickiego i Krzysztofa Sałacińskiego, Warszawa 2004.

Generalny Konserwator Zabytków, Ochrona ruchomych dóbr kultury przed nielegalnym wywozem, Warszawa 2002.

Mariusz Kubiak, Kulturowe uwarunkowania obronności państwa, Siedlce 2012.

Kazimierz Niciński, Krzysztof Sałaciński, Planowanie ochrony zabytków na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Poradnik dla organów administracji publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych, Kraków 2009.

Ochrona dziedzictwa kulturowego, pod red. Karola Maklesa, Katowice 2016.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, pod red. Wiesława Pływaczewskiego i Bartłomieja Gadeckiego, Warszawa 2015.

Krystyna Pawłowska, Magdalena Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, Kraków 2002.

Maciej Trzciński, Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno- kryminalistyczna, Warszawa 2010.

Wybrane aspekty ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, pod red. Samanty Kowalskiej, Poznań - Kalisz 2010.

Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony, pod red. Ryszarda Krawczyka, Kraków 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Katarzyna Kącka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)