Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo narodowe III RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-BNRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo narodowe III RP
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość problematyki z zakresu bezpieczeństwa

Zdolność analitycznego myślenia, w tym analizowanie tekstów


Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i ich konsekwencjach dla bezpieczeństwa narodowego, jego przyczynach oraz wynikających z tych zagrożeń procesach zmian w systemie zapewnienia bezpieczeństwa, a także o przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian, zna zagrożenia związane z korzystaniem z systemów informatycznych K_W09

W2: definiuje podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania o organizacji systemu bezpieczeństwa narodowego Polski, w tym systemu obronnego państwa K_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Posiada umiejętność wskazania podstawowych organów państwa, ich kompetencji i usytuowania w systemie władz publicznych oraz organów bezpieczeństwa narodowego K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w jego różnych wymiarach K_K04

K2: ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego K_K07


Metody dydaktyczne:

pokaz, pogadanka, studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z ewolucją systemu bezpieczeństwa w okresie III RP odnosząc się do polityki poszczególnych rządów w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem narodowym państwa.

Pełny opis:

W trakcie kursu studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem państwa u schyłku PRL oraz okresem transformacji systemowej aż do czasów współczesnych. Analizie poddane zostanie wpływ działań realizowanych w poszczególnych okresach tj. rząd Tadeusza Mazowieckiego (1989-1991), schyłek rządów solidarnościowych (1991-1993), rządów SLD i PSL (1993-1997), okresu wielkich reform – AWS i UW (1997-2001), powrotu lewicy i wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wokół koncepcji IV RP (2005-2007), rządów Donalda Tuska (2007-2015), rządów Prawa i Sprawiedliwości (2015-…) na bezpieczeństwo narodowe III RP.

Literatura:

Podstawowa:

Chwalba A., III Rzeczpospolita. Raport specjalny, Kraków 2005.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016.

Kenney P., Carnival of revolution: Centrl Europe 1989, Princeton 2002.

Kitler W., Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, Warszawa 2002,

Kulczycki R., System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV, Koncepcja systemu bezpieczeństwa RP XXI wieku, Warszawa 2004.

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003.

Uzupełniająca:

Codogni P., Okrągły Stół, czyli polski Rubikon, Warszawa 2009.

Domarańczyk Z., 100 dni Mazowieckiego, Warszawa 1990.

Kowalski S., Narodziny III Rzeczpospolitej, Warszawa 1996.

Krasowski R., Po południu. Upadek elit solidarnościowych po zdobyciu władzy, Warszawa 2012.

Kuźniar R., Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Warszawa 2012.

Skórzyński J., Rewolucja Okrągłego Stołu, Kraków 2009.

Siemiątkowski Z., Kształtowanie się systemu cywilnej demokratycznej kontroli nad służbami specjalnymi w RP, [w:] Lewica w III RP. Lewica w praktyce rządzenia, red. D. Waniek, Toruń 2010.

Zaremba P., Metoda polityczna Jana Olszewskiego, „Debata" 1994, nr 2.

Żebrowski A., Ewolucja polskich służb specjalnych. Wybrane obszary walki informacyjnej. (Wywiad i kontrwywiad w latach 1989-2003), Kraków 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

- aktywność na zajęciach

- przygotowanie prezentacji

- kolokwium

Ocenę końcową stanowi ocena średnia z ocen uzyskanych w czasie semestru.

Kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach - 0-5 pkt.

prezentacja - 0-5 pkt.

kolokwium - 0-10 pkt.

Ilość punktów w przeliczeniu na oceny:

ndst – 0-10 pkt (0-50%)

dst- 11-12 pkt (51-60%)

dst plus- 13-14 pkt (61-70%)

db- 15-16 pkt (71-80%)

db plus- 17-18 pkt (81-90%)

bdb- 19-20 pkt (91-100%)

db plus- 17-18 pkt (81-90%)

bdb- 19-20 pkt (91-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.