Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dyplomacja europejska wobec głównych konfliktów współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-DEGK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dyplomacja europejska wobec głównych konfliktów współczesnego świata
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

90 h całkowitego nakładu pracy studenta (w tym obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz czas wykorzystany na przygotowywanie się do zajęć oraz przygotowanie pracy semestralnej).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na kształt współczesnej dyplomacji europejskiej.

Ma uporządkowaną wiedzę o dyplomacji Europy.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu dyplomacji.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student czyta, analizuje i interpretuje teksty źródłowe z zakresu dyplomacji.

Wykrywa i analizuje zależności między wyzwaniami, jakie przyniósł wiek XXI a procesami zachodzącymi w dyplomacji.

Rozumie i analizuje następstwa przeobrażeń zachodzących we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnych działań.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są najważniejsze elementy z zakresu dyplomacji europejskiej XXI wieku. Celem jest zrozumienie przez studentów specyfiki dyplomacji Europy współczesnej oraz umiejętność interpretacji zmian zachodzących w niej w XXI wieku.

Pełny opis:

Dyplomacja europejska XX wieku. Pojęcie i formy dyplomacji. Służba dyplomatyczna i konsularna. Dyplomacja państw europejskich wobec wojen i konfliktów międzynarodowych. Dyplomacja europejska w walce o trwałe pokojowe ułożenie stosunków międzynarodowych (dyplomacja wobec systemów totalitarnych, zbrojeń atomowych, zbrodni ludobójstwa, łamania praw człowieka). Dyplomacja europejska wobec terroryzmu. Problem uchodźców w dyplomacji europejskiej. Dyplomacja państw europejskich wobec zagrożenia energetycznego i ekologicznego. Dyplomacja Unii Europejskiej. Polska dyplomacja XXI wieku. Sylwetki wybitnych dyplomatów europejskich.

Literatura:

Batowski H., Między dwiema wojnami. Zarys historii dyplomatycznej 1919-1945, Kraków 2001.

Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, pod red. R. Zięby, Warszawa 2008.

Bezpieczeństwo w XXI wieku: asymetryczny świat, pod red. K. Liedla, P. Piaseckiej, T. R. Aleksandrowicza, Warszawa 2011.

Buchan A., The end of the postwar era : a new balance of world power, New York 1974.

Frelek R., Dzieje dyplomacji. Zarys historii stosunków międzynarodowych, Toruń 2006.

Historia dyplomacji polskiej, T. VI: 1944/1945-1989, pod red. W. Materskiego i W. Michowicza, Warszawa 2010.

Jeziorny D., Dyplomacja brytyjska wobec koncepcji paktu wschodniego (1933-1935) : analizy, projekty, działania, Łódź 2011.

Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 1996.

Kuźniar R. i in., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red. M. Pietrasia, Lublin 2006.

Szczepanik K., Dyplomacja Polski, 1918-2005: struktury organizacyjne, Warszawa 2005.

Villanueva Lop G., Commercial Diplomacy in a Globalized World, "Przegląd Strategiczny" Nr 10: 2017, s. 367-382.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

1. Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.

2. Obecność na zajęciach (dopuszczalny limit dwóch nieobecności).

3. Przygotowanie przez studenta pracy semestralnej na wybrany przez niego temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)