Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia przestępczości zorganizowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-HPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia przestępczości zorganizowanej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza ogólna z zakresu nauk społecznych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagrożeniach bezpieczeństwa wewnętrznego ze strony przestępczości zorganizowanej. i sposobach przeciw2działania jej


Ma podstawową wiedzę na temat przepisów dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi poprawie analizować i wyjaśniać zagrożenia wynikające z przestępczości zorganizowanej.


Potrafi wskazać organy zajmujące się zwalczanie przestępczości zorganizowanej i ich kompetencje.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie znaczenie systemowego działania w związku z zagrożeniem przestępczością zorganizowaną

Metody dydaktyczne:

opis, wykład konwersatoryjny, referat, prezentacja

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z historią przestępczości zorganizowanej

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Przestępczość zorganizowana - definicja, uwarunkowania prawne oraz geneza

3. Włochy - mafia oparta na kręgach rodzinnych

4. Historia amerykańskiej mafii

5. Meksyk, Kolumbia i kartele narkotykowe

6. Yakuza - największa grupa przestępcza na Świecie

7. Przestępczość zorganizowana w okresie PRL

8. Narodziny przestępczości zorganizowanej w III RP

9. Gang pruszkowski i wołomiński. Rozbicie największych grup przestępczych w Polsce

10. Sylwetki polskich gangsterów

11. Organizacje przestępcze w Polsce

12. Organizacje przestępcze na Świecie

13. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej na Świecie

14. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce

15. Podsumowanie kursu

Literatura:

1. Mądrzejowski Wiesław, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008, (i kolejne wydania)

2. Przestępczość zorganizowana, pod. red. Emila W. Pływaczewskiego, Warszawa 2011.

3. Przestępczość zorganizowana: fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne, red. Wiesław Jasiński, Wiesław Mądrzejowski, Krzysztof Wiciak, Szczytno 2013.

4. Wójcik Jerzy Wojciech, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2011.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Błachut Janina, Gaberle Andrzej, Krajewski Krzysztof, Kryminologia, Gdańsk 1999.

2. Buszko Andrzej, Finanse przestępczości zorganizowanej, Toruń 2014.

3. Centralne Biuro Śledcze. dziesięć lat doświadczeń (2000-2010), Szczytno 2010.

4. Cichomski M., Fraj-Milczarska Struktura zorganizowanych grup przestępczych, Warszawa 2009.

5. Cieślarczyk Marian, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Siedlce 2011.

6. Duży J., Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, Warszawa 2013.

7. Filipkowski W., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Kraków 2004.

8. Huba Wacław, Nowe zjawiska przestępczości zorganizowanej, [w:] Przestępczość w Polsce we latach 90., red. Feliks Prusak, Warszawa 2002.

9.Jałoszyński K., Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji 1976-2014, Szczytno 2014.

10. Kolecki Hubert, Podstawowe zagadnienia badawcze z zakresu kryminalistycznej problematyki współczesnej zorganizowanej przestępczości ekonomiczno-finansowej, [w:] Problemy współczesnej kryminalistyki, red. Ewa Gruza, Tadeusz Tomaszewski, Warszawa 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w dyskusjach, pogadankach, ćwiczeniach i zadaniach odbywających się na zajęciach. Ocena jest wynikiem liczby uzyskanych punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Kufel
Prowadzący grup: Jakub Kufel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)