Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kobiety w naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-KNS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Kobiety w naukach społecznych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin udział w zajęciach

30 godzin przygotowanie do zajęć


Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza: uczestnik zajęć zna wskaźniki dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych obszarach życia publicznego. Wie w jaki sposób dyskryminacja kobiet postrzegana jest przez opinię publiczną oraz zna podstawowe mechanizmy wyrównywania możliwości kobiet i mężczyzn w działalności publicznej.
Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności: student potrafi właściwie zidentyfikować przyczyny dyskryminacji kobiet w sferze publicznej oraz potrafi wskazać i uzasadnić potrzebę działań, które mogą być podjęte w celu ich zniwelowania.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Kompetencje społeczne. Student uzupełnia i udoskonala zdobytą wiedzę i umiejętności, jest otwarty na nowe spojrzenia, broni swoich racji w dyskusji, jest kreatywny i wnosi wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas kursu do podejmowanych projektów i działań.

Metody dydaktyczne:

elementy wykładu, konwersatorium, praca projektowa, gra dydaktyczna

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- panelowa
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie płci jako jednej ze zmiennych warunkujących uczestnictwo, obecność oraz poziom zaangażowania, kobiet w sferze publicznej. Zagadnienia te będą przedstawione i omawiane także w kontekście rozwoju feminizmu na świecie i w Polsce, w tym przede wszystkim walki kobiet o równouprawnienie.

Elementy sfery publicznej, które będą omawiane na zajęciach to rynek edukacyjny i rynek pracy, instytucje władzy publicznej (na szczeblu rządowym i samorządowym) oraz w partiach politycznych. Analizie zostanie poddana także kwestia zachowań wyborczych kobiet i mężczyzn oraz przedstawiony będzie obraz dyskryminacji kobiet w opinii publicznej. Zwrócimy także uwagę na to jak prowadzona polityka zarówno przez rządy krajowe, jak i Unię Europejską może wpływać na aktywizację kobiet w tej sferze i zmniejszanie nierówności.

Pełny opis:

Wśród szczegółowych zagadnień, które będą poruszane na zajęciach znajdą się następujące tematy:

Studia kobiece, gender studies, feminizm.

Równość kobiet i mężczyzn jako zagadnienie z zakresu filozofii politycznej.

Feminizm czy feminizmy?

Czy kobiety są równe? Równouprawnienie vs. równość.

Szufladki w naszych głowach – stereotypy dotyczące płci.

Język tworzy rzeczywistość. Kobiety i kobiecość w języku polskim.

Socjalizacja do ról płciowych

Kobiety na rynku edukacyjnym

Kobiety na rynku pracy

Kobiety w naukach społecznych, od pionierek do współczesności

Dyskryminacja kobiet w opinii publicznej

Kobiety w instytucjach publicznych (państwowych i samorządowych)

Kobiety w partiach politycznych

Kobiety jako wyborcy. Wzory zachowań wyborczych kobiet i mężczyzn, płeć a poglądy polityczne.

Literatura:

Aaron Jaffe, Francisco Fortuno Bernier „Hilary Clinton Feminism Lean in Trump Reagan” Jacobin” 2017/03

Banaś Monika (red.) (2017), Kobiety w Polityce, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Bardwick Judith, Elizabeth Douvan (1982), Ambiwalencja: socjalizowanie kobiet., w: Teresa Hołówka (wybór), Nikt nie rodzi się kobietą, Warszawa.

Beck Urlich (2002), Ja to ja: o samotności, wspólności i konfliktach płci w rodzinie i poza nią w: tenże „Społeczeństwo ryzyka”, Warszawa, s. 151-191.

Bogucka Maria (2005), Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa.

Ciechomska Maria (1996), Od matriarchatu do feminizmu, Poznań, s. 223-266.

Domański Henryk (1999), Zadowolony niewolnik idzie do pracy: postawy wobec aktywności zawodowej kobiet w 23 krajach, Warszawa.

Giddnes Anthony (2004), Płeć kulturowa i seksualność, w: tenże „Socjologia”, Warszawa, s. 126-163

Giza-Pleszczuk Anna (2004), W poszukiwaniu „nowego przymierza” – wzajemne oczekiwania mężczyzn i kobiet w Polsce, w: M. Marody (red.) Zmiana czy stagnacja, Warszawa, s. 47-68.

Głos kobiet w kwestii kobiecej (1903), praca zbiorowa, Kraków.

Głowacka-Penczyńska Anetta, Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Monika Opioła-Cegiełka (red.) (2016), Wnuczki Pandory : Kobieta w społeczeństwie od starożytności do współczesności, Bydgoszcz: UKSW.

Gontarczyk Ewa (1995), „Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych”.

Graff Agnieszka (2001) Dlaczego nikt nie lubi feministek, w: taże „Świat bez kobiet”, Warszawa, s. 208-232.

Heidar K., Pedersen K. (2006), ‘Party Feminism: Gender Gaps within Nordic Political Parties’, Scandinavian Political Science 29(3), s. 192–218.

Hobbes Thomas, Lewiatan¸ różne wydania.

Inglehart Roland, Pippa Norris, Wzbierająca fala : równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie, Warszawa PIW 2009.

Kosiakiewicz Wincenty (1912), Kobieta nowoczesna, Włocławek.

Locke John, Dwa traktaty o rządzie, różne wydania.

Madoo Lengermann Patricia, Niebrugge-Brantley Jill (2004), Pierwsze kobiety w socjologii i klasyczna teoria socjologiczna: 1830-1930, w: George Ritzer „Klasyczna teoria socjologiczna”, Poznań, s. 199-221.

McDonald Lynn (1994), The Women Founders of the Social Science, Ottawa.

Mill John Stuart. Poddaństwo kobiet, różna wydania.

Misztal Barbara (1983), Perspektywa feministyczna w socjologii amerykańskiej, „Studia socjologiczne”, nr 3, s. 195-208.

Musiał Magdalena, Elżbieta Lesiewicz (2016), Women's role and their participation in public life of the Visegrad Countries, Poznań: Wyd. UAM

Niewiadomska Cudak Małgorzata (2014), Reprezentacja wyborcza kobiet po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa: Vizja&Press.

Pacześniak Anna (2006), Kobiety przywódcy w Europie – płeć jako atut i balast, w: Andrzej K. Piasecki (red.), „Model przywództwa”, Kraków, s. 390-400.

Palęcka Alicja, Helena Szczodry, Marta Warat (2011), Kobiety w społeczeństwie polskim, Kraków: Wyd. UJ

Piotrowska Joanna, Agnieszka Sosińska (red.), (2013), Całej pensji i połowy władzy. Warszawa: Feminoteka.

Renzetti Clarie, Curran Daniel (2005), „Kobiety mężczyźni i społeczeństwo”, Warszawa.

Rousseau Jan Jakub Emil, czyli o wychowaniu, różne wydania

Rousseau Jan Jakub Trzy rozprawy z filozofii społecznej, Warszawa 1956.

Rousseau Jan Jakub Umowa społeczna lub O umowie społecznej, różne wydania

Siemieńska Renata (2000), Nie mogą, nie chcą, nie potrafią”, Warszawa.

Siemieńska Renata (2005), „Płeć, wybory, władza”. Warszawa.

Siemieńska Renata, Alvesson M. (2003) Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący Warszawa.

Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet (2003), Anna Titkow (red.), Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Ślęczka Kazimierz (1999), Feminizm, Katowice.

Titkowa Anna (1998), Feminizm, w: „Encyklopedia socjologii”, tom 1, Warszawa, s. 213-219.

Tong Putnam Rosmarie (2002), „Myśl feministyczna. Wprowadzenie”, Warszawa.

Truner Jonathan (2004), Feministyczna krytyka teorii socjologicznej, w: tenże Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, s. 665-691.

Ulinski Marcin (2001), „Kobieta i mężczyzna”, Kraków.

Walter Natasha (1999), The New Feminism, Londyn.

Wincławska Maria (2004), Harriet Marinteu. Powrót na salony świtowej socjologii, „Studia Socjologiczne” nr 3, s. 63-91.

Wincławski Włodzimierz, Słownik biograficzny socjologii polskiej

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

1. Przygotowanie przez studenta wystąpienia na wybrany przez niego temat, uzgodniony z prowadzącą kurs,

2. Aktywny udział w zadaniach przygotowywanych przez prowadzącą

3. Czytanie tekstów obowiązkowych i udział w dyskusji na ich temat

4. Głos w dyskusji prowadzonej na zajęciach, wprowadzający ważkie treści,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.