Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niemcy na arenie międzynarodowej w XX-XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-NAM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Niemcy na arenie międzynarodowej w XX-XXI wieku
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowy zasób wiedzy z dziedziny najnowszej historii Niemiec w ramach przedmiotów ze szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

90 h całkowitego nakładu pracy studenta (w tym obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz czas wykorzystany na przygotowanie pracy semestralnej)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych.

Ma uporządkowaną wiedzę o zjawiskach historycznych w skali międzynarodowej.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu stosunków międzynarodowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student czyta, analizuje i interpretuje teksty źródłowe z zakresu historii stosunków międzynarodowych.

Wykrywa i analizuje zależności między wydarzeniami historycznymi a procesami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych.

Rozumie i analizuje następstwa przeobrażeń zachodzących w poszczególnych okresach historycznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie i interpretacja zmian roli Niemiec na arenie międzynarodowej w XX - XXI w.

Pełny opis:

Polityka wewnętrzna i zagraniczna Niemiec w latach 1918 - 1945. Niemcy w latach 1945 - 1969. Polityka zagraniczna RFN i NRD w latach 1969 – 1990. Zjednoczenie Niemiec 3 X 1990 r. System polityczny i partyjny Niemiec. Społeczeństwo Niemiec. Transformacja w landach wschodnich. Kultura Niemiec. Gospodarka Niemiec. Ewolucja polityki zagranicznej Niemiec w latach 1990 - 2018. Polityka bezpieczeństwa i stosunki transatlantyckie. Polityka wschodnia. Niemcy w Unii Europejskiej i innych organizacjach międzynarodowych.

Literatura:

Cziomer E., Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Warszawa 2006.

Cziomer E., Polityka zagraniczna Niemiec. Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej, Warszawa 2005.

Czapliński W., Galos A,m Korta W., Historia Niemiec, Wrocław - Warszawa - Kraków 1990.

Deutsche Geschichte in drei Bänden, t. 3, Berlin 1968.

Mohnhaupt H., Beobachtungen zur Verfassungsgeschichte in Deutschland während der letzten 15 Jahre, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", T. 11: 2018, z. 1, s. 47-65.

Tomala M., Patrząc na Niemcy. Od wrogości do porozumienia, 1945 - 1991, Warszawa 1997.

Tomala M., Od porozumienia do współpracy Stosunki polsko - niemieckie w latach 1991 - 2001. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004

Stosunki polsko - niemieckie 1949-2005. Wspólnota wartości i interesów?, pod red. B. Kerskiego, W. Eberweina, Olsztyn 2005.

Żerko S., Niemiecka polityka zagraniczna 1933 - 1939, Poznań 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

1. Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.

2. Obecność na zajęciach (dopuszczalny limit dwóch nieobecności).

3. Przygotowanie przez studenta wystąpienia na wybrany przez niego temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.