Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-OKP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin obecność na zajęciach; 10 godzin zapoznanie się z zaleconą literaturą; 5 godzin konsultacje z wykładowcą; 10 przygotowanie do zajęć.

Efekty uczenia się - wiedza:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentowi zasobu wiedzy o funkcjonowaniu najważniejszych instytucji państwowych z zakresu ochrony państwowej i kontroli prawa. Podczas konwersatorium przekazywana jest wiedza na temat poprawnego opisywania zasad ustrojowych zawartych w Konstytucji RP oraz kompetencji organów kontroli państwowej i ochrony prawnej, sądów i trybunałów oraz Prezydenta RP, Rady Ministrów, sejmu, senatu w w/w zakresie. Omawiana jest organizacja i zasady funkcjonowania ważniejszych instytucji w Polsce, wskazuje się również na możliwości wpływania obywateli na ich działalność.

K_W08 Dysponuje wiedzą dotyczącą struktur wewnętrznych, mechanizmów działania , trybu stanowienia prawa i zasad prawnych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę

teoretyczną i pozyskiwać dane dla stawiania,

projektowania i rozwiązania określonych

problemów badawczych S1A_U02; S1A_U03

K_U05 Posiada umiejętność krytycznego myślenia i

wybierania trafnych propozycji rozwiązań

konkretnych problemów S1A_U

K_U06 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę oraz

kompetencje społeczne w pracy zawodowej oraz w

działalności publicznej S1A_U06

K_U07 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę oraz

kompetencje społeczne uczestnicząc w dyskursie

publicznym, potrafi argumentować i krytycznie

oceniać argumenty adwersarzy S1A_U06

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

pogłębienia wiedzy i wykształcenia nowych,

pogłębionych umiejętności, a także ma świadomość

potrzeby rozwoju osobistego S1A_K01 S1A

K_K05 Jest przygotowany do pracy w organizacjach i

instytucjach publicznych, w tym między innymi w

administracji publicznej, organizacjach

pozarządowych, partiach politycznych S1A_K04

K_K09 Broni swoich racji i przekonań w sposób kulturalny S1A_K02

Metody dydaktyczne:

1) pokaz multimedialny; 2) analiza aktów normatywnych 3) dyskusja dydaktyczna, 4) metoda casusowa.

Studenci aktywnie uczestniczą w zajęciach, bardzo często przeprowadzane są różnego rodzaju symulacje.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- oxfordzka

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W trakcie konwersatorium przedstawiana jest organizacja, uprawnienia, jak również tryb funkcjonowania organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Powyższe treści oraz zagadnienia problemowe omawiane są z uwzględnieniem perspektywy konstytucyjnej i ustawowej, które to uzupełnia prezentacja praktyki funkcjonowania tychże organów.

Pełny opis:

Podczas konwersatorium omawiana jest pozycja prawna oraz funkcjonowanie organów kontroli państwowej ochrony prawa, a mianowicie:

- sądy i trybunały,

- NIK,

- Prokuratura,

- IPN,

- Krajowa Administracja Skarbowa,

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

- UODO,

- formacje policyjne i zabezpieczającym, służby ochrony władz, służby specjalne, straże lokalne i sektorowe,

- inspekcje, organy nadzoru budowlanego, organy ochrony konserwatorskiej

- Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka

Ponadto analizowana jest pozycja oraz kompetencje Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Rady Ministrów w zakresie kontroli i ochrony prawa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Konstytucja RP z 2 04 199 r.

ustawy regulujące funkcjonowanie omawianych organów i instytucji

Antoszewski Andrzej, (2012), System polityczny RP, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Skrzydło Wiesław, (2008) Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Literatura uzupełniająca:

Garlicki Lech, (2011) Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, Warszawa 2011

Gebethner Stanisław , W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego. Dylematy, kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP

Glajcar Rafał, (2015), Demokratyczny reżim polityczny. Relacja między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej, Katowice: Wyd. UŚ.

Grzybowski M., (2004), Rola ustrojowa Prezydenta RP w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej, „Państwo i prawo.

Mojak R., (2002), Prawono-ustrojowe i polityczne mechanizmy tworzenia rządu w Polsce, „Przegląd Sejmowy” nr 5.

Szmulik Bogdan, (2008), Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.

Sylwestrzak A., (2006), Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa: Wyd. Sejmowe.

Zięba-Załucki H., (2000), Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji RP, Rzeszów.

Zuba Krzysztof, (2012), Polska scena polityczna. Ciągłość i zmiana. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Czasopisma:

Atheaneum Polskie Studia Politologiczne

Political Preferences

Przegląd Sejmowy

Roczniki Nauk Społecznych

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach – prowadzący dopuszcza możliwość jednej nieobecności podczas ćwiczeń w semestrze (niezależnie od powodu nieobecności).

2. Do zaliczenia semestru konieczne jest również uzyskanie:

a. co najmniej pięciu pozytywnych ocen

z aktywności – zdobytych podczas dyskusji, wystąpień.

b. zaliczenie pracy pisemnej – recenzji książki wydanej w przeciągu dwóch ostatnich lat, której treść pokrywa się z przedmiotem zajęć lub sprawozdania z konferencji bądź też innego wydarzenia

c. aktywny udział w organizowanych podczas zajęć debatach.

3. Ocena semestralna stanowi średnią ocen uzyskanych z aktywności podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marszałek-Kawa
Prowadzący grup: Joanna Marszałek-Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)