Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Polscy teoretycy i praktycy współczesnej sztuki wojennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-PTPWSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polscy teoretycy i praktycy współczesnej sztuki wojennej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość współczesnej historii wojskowej Polski i powszechnej,

- podstawowa znajomość współczesnych sił zbrojnych.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godzin w tym:

- 30 godzin - udział w konwersatorium,

- 120 godzin - praca własna studenta na podstawie zalecanej literatury przedmiotu - podstawowej i uzupełniającej


Efekty uczenia się - wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o współczesnej sztuce wojennej (K_W05)

- ma podstawową wiedzę o współczesnych Polskich Siłach Zbrojnych i głównych kierunkach ich rozwoju (K-W06)

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej w kontekście etycznego postępowania (K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska odnoszące się do kwestii współczesnych Polskich Sił Zbrojnych (K_U01)

- student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu sztuki wojennej i współczesnych sił zbrojnych (K_U03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie odszukać informacje potrzebne w analizie i ocenie potencjałów wojennych i wojskowych współczesnych państw (K_K01)

- student potrafi myśleć i działać przedsiębiorczo i kreatywnie przy rozwiązywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności kraju (K_K05)

student krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest w stanie zdiagnozować własne braki (K_K06)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Poznanie współczesnych polskich teoretyków i praktyków sztuki wojennej, zrozumienie ich roli teoretycznej i praktycznej w rozwoju sztuki wojennej

Pełny opis:

Poznanie najwybitniejszych polskich teoretyków i praktyków sztuki wojennej. Analiza ich dzieł teoretycznych i działalności praktycznej na rzecz obronności kraju, od początku XX wieku do chwili obecnej. ma także na celu, w oparciu o przedstawiony materiał faktograficzny z najnowszej historii militarnej, nauczyć studenta myślenia historycznego i politycznego, rozbudzić zainteresowanie problematyką historyczno-wojskową i związaną z bezpieczeństwem kraju. Utrwalenie poznanych podstawowych pojęć: sztuka wojenna, strategia, taktyka, sztuka operacyjna, doktryna wojenna, konflikt zbrojny, wojna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Mieczysław Bielski, Generałowie Odrodzonej Rzeczypospolitej, T. I: Inspektorzy Armii z siedziba w Toruniu, Dowódcy Okręgu Korpusu nr VIII, Dowódcy 4 Toruńskiej Dywizji Piechoty, Toruń 1995, T. II: Front Pomorski, Dowódcy obozu Warownego „Toruń”, Dowódcy Piechoty Dywizyjnej 4 Dywizji Piechoty, Komendanci Obozu Szkolnego Artylerii i Centrum Wyszkolenia Artylerii, Generałowie tytularni, Generałowie na funkcjach administracyjnych, Addendum, Toruń 1996.

- Czy wiesz, kto to jest? Pod red. Stanisława Łozy, Warszawa 1938.

- Stanisław Jaczyński, Ocaleni od zagłady. Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej, Warszawa 2012.

- Zbigniew Andrzej Judycki, Pod obcymi sztandarami. Generałowie polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych państw obcych, Warszawa 2016.

- Henryk P. Kosk, Generalicja polska. Popularny słownik biograficzny. T. 1: A-Ł, Prus-ków 1998, T. 2: M-Z, suplement, Pruszków 2001.

- Tadeusz Konecki, Edward Krawczyk, Leonard Ratajczyk, Historia wojskowości. Pod-ręcznik dla wyższych szkół oficerskich, Warszawa 1971.

- Stanisław Koziej, Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993.

- Królikowski Janusz, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990, T. I-IV, Toruń 2010.

-- Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej. Pod red. J. M. Majchrowskiego, Warszawa 1994.

- Leonard Ratajczyk, Historia wojskowości. Podręcznik dla wyższych szkół oficerskich, Warszawa 1975

- Leonard Ratajczyk, Historia wojskowości, Warszawa 1980.

- Jan Rydel, W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868-1918, Kraków 2001.

- Jan Rzepecki, Rodowód wojska Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys organizacji i działań wojennych polskich formacji wojskowych w I wojnie światowej, Warszawa 1959.

- Piotr Stawecki, Oficerowie dyplomowani Wojska Polskiego Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1997.

- Piotr Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994.

Metody i kryteria oceniania:

- udział i aktywność na zajęciach,

- przygotowanie na podstawie samodzielnie odszukanych źródeł i literatury przedmiotu prezentacji wybranego polskiego teoretyka (praktyka) sztuki wojennej

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rezmer
Prowadzący grup: Waldemar Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)