Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rewolucje na obszarze poradzieckim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-ROP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rewolucje na obszarze poradzieckim
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 h - udział w zajęciach

20 h - przygotowanie się do zajęć, praca samodzielna

20 h - przygotowanie recenzji

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada wiedzę na temat istoty i cech rewolucji, zna ich podstawowe modele;

W2: wskazuje determinanty i bilans rewolucji na obszarze poradzieckim;

W3: samodzielnie pogłębia wiedzę i interpretuje procesy z życia politycznego i społecznego na Wschodzie.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student i rozróżnia modele rewolucji i potrafi wskazać ich przykłady;

U2: potrafi analizować wydarzenia i procesy, osadzając je w szerszej perspektywie historycznej, politycznej i społeczno-kulturowej;

U2: rozwija umiejętności analityczne w trakcie pracy z lekturą lub materiałem audiowizualnym.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student rozumie potrzebę obserwacji ważnych procesów społeczno-politycznych w państwach poradzieckich, a szczególnie w regionie Europy Wschodniej, kształtujących międzynarodowej środowisko bezpieczeństwa Polski.

K2: uświadamia konieczność rozwijania swej wiedzy i umiejętności w warunkach dynamicznego postępu świata і szybkiego obiegu informacji.


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie kolejnych rewolucji oraz ich prób, które miały miejsce na obszarze poradzieckim, z uwzględnieniem ich przyczyn, przebiegu, skutków oraz charakteru.

Pełny opis:

Tematyka kursu dotyczy wydarzeń, określanych mianem rewolucji bądź jej prób, w niepodległych państwach powstałych w wyniku rozpadu ZSRR. Zostanie podjęta także próba oceny dotychczasowego bilansu rewolucji oraz potencjału rewolucyjnego z dzisiejszej perspektywy.

Literatura:

Podstawowa literatura

Aspects of the Orange Revolution, vol. 1-6, Stuttgart 2014 [dostęp z sieci UMK].

Avioutskii V., Aksamitne rewolucje, Warszawa 2007.

Czas Euromajdanu, red. R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska, Warszawa 2014.

Kozłowski K., Iluzje rewolucji. Rewolucja róż, rewolucja pomarańczowa, rewolucja tulipanów, Warszawa 2011.

Kozłowski K., Kolory rewolucji, Warszawa 2012.

Kozłowski K., Rewolucja tulipanów. Geneza przebieg, następstwa, Warszawa 2009.

Bodio T., Majdan po azjatycku (festiwal rewolucji aksamitnych), „Pogranicze” 2006, nr 1.

Fairbanks Ch. H., Georgia’s Rose Revolution, „Journal of Democracy” 2004, nr 2.

Shibata Y., Naumov V., The Belarusian Maidan in 2006: A New Social Movement Approach to the Tent Camp Protest in Minsk, Frankfurt am Main 2016 [dostęp z sieci UMK]

The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics. Successes and failures, ed. Ó Beacháin D., Polese A., London-New York 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną.

Bedą brane pod uwagę nastąpujace elementy, za które można uzyskać maksymalnie 15 punktów:

- obecność na zajęciach (2 dopuszczalne nieobecności, ponadlimitowe wymagają zaliczenia) – 5 pkt

- aktywność w trakcie zajęć - 5 pkt

- pisemna recenzja jednej wybranej lektury lub filmu, reportażu z zakresu tematyki przedmiotu, czyli MSP (1-2 strony A4 maszynopisu) – 5 pkt.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)