Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rosyjsko-ukraińska wojna hybrydowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-RUWH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rosyjsko-ukraińska wojna hybrydowa
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość kontekstu społeczno-politycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Całkowity nakład pracy studenta:

30h – udział w zajęciach – 1 ICTS

20h – konsultacje, samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć np. lektury, filmy, drobne zadania) – 1 ICTS

25h – przygotowanie prezentacji (studium przypadku) – 1 ICTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student posiada wiedzę w zakresie teorii wojny hybrydowej

W2: zna podstawowe uwarunkowania, przyczyny oraz przebieg i skutki aneksji Krymu i konfliktu zbrojnego w Donbasie, ich wpływ na środowisko bezpieczeństwa w regionie

W3: potrafi wskazać główne płaszczyzny i wymiary konfrontacji w ukraińsko-rosyjskim konflikcie hybrydowym


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student potrafi wykazać różnice pomiędzy konfliktem konwencjonalnym a hybrydowym

U2: potrafi krytycznie oceniać informacje, rozpoznawać elementy dezinformacji i propagandy


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student ma świadomość potrzeby uzupełniania swej wiedzy na temat dynamicznie kształtującej się rzeczywistości społeczno-politycznej w regionie

K2: umie samodzielnie pozyskiwać wiedzę oraz weryfikować informację z oficjalnych komunikatów, doniesień prasowych, portali społecznościowych itp.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy wybranych aspektów wojny hybrydowej toczącej się między Rosją i Ukrainą od 2014 roku.

Pełny opis:

Wraz ze zmianą środowiska międzynarodowego, od przełomu XX/XXI ma miejsce ewolucja charakteru występujących w nim konfliktów. Wojnę konwencjonalną zaczęła zastępować wojna nowej generacji, przejawem której jest tzw. wojna hybrydowa. Celem przedmiotu jest analiza zjawiska wojny hybrydowej na przykładzie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego trwającego od 2014 r. Wywiera on istotny wpływ nie tylko na kształt relacji bilateralnych obu państw, lecz także na stan bezpieczeństwa i międzynarodowe stosunki polityczne w regionie. W ramach kursu omówiony zostanie zarówno teoria wojny hybrydowej, jak też jej praktyczny wymiar na przykładzie wojny Rosji z Ukrainą, z uwzględnieniem aspektów militarnych i niemilitarnych (polityczny, gospodarczy, ideologiczny, kulturowy, informacyjny itp.). Omawiane będą np. takie szczegółowe kwestie jak: istota wojny hybrydowej; uwarunkowania i fazy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego; skutki wewnętrzne i międzynarodowe implikacje konfliktu; techniczno-militarny aspekt wojny; działania propagandowe, dezinformacyjne i cybernetyczne; wpływ wojny na wybory geopolityczne Ukrainy oraz na bezpieczeństwo regionu; wpływ działań zbrojnych na środowisko naturalne i na bezpieczeństwo żywnościowe świata; problemy bezpieczeństwa społecznego i sytuacja humanitarna; przemiany tożsamościowe i rola społeczeństwa obywatelskiego; prognozy rozwoju sytuacji itp.

Literatura:

Podstawowa literatura

Bazhenova H., Ukraina w ogniu: pozamilitarne wymiary wojny, "Prace Instytutu Europy Środkowej" 2022, nr 15.

Czas Euromajdanu, red. R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska, Warszawa 2014.

Gergało-Dąbek N., Dyskurs tożsamościowy Ukrainy po rewolucji godności przez pryzmat kwestii językowej, Lublin 2021.

Freedman L., Przyszła wojna, przeł. W. Jeżewski, Warszawa 2019.

Hybrid warfare in Ukraine: outcomes and recommendations for Europe and the world, ed. by B. Pacek, 2017.

Kidruk M., Ja, Ukrainiec, Warszawa 2015.

Kuzio T., Putin's War Against Ukraine: Revolution, Nationalism, and Crime, Toronto 2017.

Konflikt rosyjsko-ukraiński, red. W. Baluk, E. Kirwiel, Lublin 2015 („Wschód Europy” 2015, nr 1).

Marek M., Operacja Ukraina. Kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019, Warszawa 2020.

Międzynarodowe konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie, red. T. Kubaczyk, S. Piotrowski, M. Żyła, Warszawa 2016.

Klimecki M., Krym, Donieck, Ługańsk 2014-2015, Warszawa 2021.

Pacek B., Wojna hybrydowa na Ukrainie, Warszawa 2018.

Rewolucja w imię godności. Ukraiński Euromajdan 2013-2014, red. G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa, Toruń 2015.

Wasiuta O., Wasiuta S., Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie, Kraków 2017.

Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016, red. Walenty Baluk, Mykoła Doroszko, Lublin 2017.

Informacyjny wymiar wojny hybrydowej, red. M. Wrzosek, Sz. Markiewicz, Z. Modrzejewski, Warszawa 2019.

Ukraina po (Euromajdanie). Od autorytaryzmu do protodemokracji, red. A. Stelmach, L. Hurska-Kowalczyk, Toruń 2016.

Ukraina. Czas przemian po rewolucji godności, red. A. Furier, Poznań 2017.

Горбулин В., Как победить Россию в войне будущего, Київ 2020.

Кулеба Д, Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот, Київ 2019.

Магда Є., Гібридна війна. Вижити і перемогти, Харків 2015.

https://www.osw.waw.pl - Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie

https://ies.lublin.pl - Instytut Europy Środkowej

https://www.kmu.gov.ua/ - Government Portal of Ukraine

https://www.president.gov.ua - President of Ukraine. Official website

www.niss.gov.ua – Narodowy Instytut Studiów Strategicznych (Ukraina)

www.razumkov.org.ua – Ukraiński Ośrodek Badań Ekonomicznych i Politycznych (Centrum Razumkowa)

https://dif.org.ua – Fundacja Demokratyczne Inicjatywy im. I. Kuczeriwa (Ukraina)

https://detector.media - ukraiński portal o przeciwdziałaniu dezinformacji

https://www.ukrainer.net/pl/

https://war.city/ - VR Museum of War in Ukraine

http://kremlin.ru/ - oficjalna strona prezydenta Federacji Rosyjskiej

https://www.levada.ru – rosyjski pozarządowy ośrodek analityczny Centrum Lewady

https://www.understandingwar.org/ - Institute for the Study of War

Metody i kryteria oceniania:

Ocena składa się z trzech elementów:

- obecność na zajęciach

- aktywność w trakcie zajęć

- przygotowania studium przypadku do wybranego tematu (np. w formie prezentacji, pokazu, referatu)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Warunki zaliczenia:

ocena końcowa na podstawie następujących elementów

- obecność na zajęciach - 10 pkt

- aktywność na zajęciach - 5 pkt

- prezentacja wybranego tematu - 15

Łącznie 30 pkt (min. do zaliczenia 60%).

Skala ocen:

16-17 pkt = 3 (dst)

18-20 pkt = 3,5 (dst+)

21-23 pkt = 4 (db)

24-26 pkt = 4,5 (db+)

27-30 pkt = 5 (bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Kozyrska
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Warunki zaliczenia:

ocena końcowa na podstawie następujących elementów

- obecność na zajęciach - maksymalnie 11 pkt

- aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, wykonywanie zadań) - maksymalnie 5 pkt

Łącznie 16 pkt

Skala ocen:

8-9 pkt = 3 (dst)

10 pkt = 3,5 (dst+)

11-12 pkt = 4 (db)

13-14 pkt = 4,5 (db+)

15-16 pkt = 5 (bdb)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)