Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wywiad i kontrwywiad w świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-WK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1030) Security services Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wywiad i kontrwywiad w świecie
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem aparatu państwowego.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (30 godzin 1 ECTS).

2. Samodzielne studiowanie zalecanej literatury podstawowej i dodatkowej potrzebne do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (30 godzin 1 ECTS ).

3. Wykonanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat w oparciu o zalecaną na zajęciach literaturę i samodzielnie wyszukane źródła (30 godzin 1 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- zna najważniejsze pojęcia dla przedmiotu, m. in. wywiad, kontrwywiad, źródła informacji, służby specjalne, operacje specjalne.

-posiada wiedzę na temat funkcjonowania służb specjalnych w reżimach demokratycznych i niedemokratycznych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

- analizuje specyfikę, pozycję (podstawy prawne )i rolę służb specjalnych na przykładzie wybranych państw.

- opisuje wybrane operacje służb specjalnych.

- charakteryzuje modele nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi na świecie.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

- jest przygotowany do zdobywania wiedzy, informacji i danych z różnych źródeł.

- jest przygotowany do prezentacji własnych wniosków i opinii.


Metody dydaktyczne:

Metody aktywne: dyskusja, burza mózgów. W trakcie zajęć wykorzystywane będą środki multimedialne, m. in. prezentacje, filmy, nagrania fonograficzne.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania współczesnych służb specjalnych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem działań wywiadu. Podczas zajęć zostaną omówione podstawy prawne ich działania, przykłady rozwiązań systemowych w reżimach demokratycznych i niedemokratycznych Poruszane będą kwestie dotyczące źródeł informacji, zagrożeń, głównych operacji, na przykładach m. in. służb: brytyjskich, rosyjskich, radzieckich, chińskich, izraelskich.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki służb specjalnych

2. Strategie działania wywiadu i kontrwywiadu

3. Służby specjalne w reżimach demokratycznych i niedemokratycznych

4-5. Organizacja wywiadu i kontrwywiadu na świecie

6-7. Zarządzanie strategiczne służbami: zadania, struktury

8 Źródła informacji służb wywiadu i kontrwywiadu: źródła, techniki, środki, formy pracy

9. Polski wywiad i kontrwywiad - transformacje

10-11. Obszary działania - operacje specjalne na świecie

12-13 Wywiad wojskowy na świecie

14 Wyzwania XXI wieku dla służb specjalnych

15. Podsumowanie/zaliczenie

Literatura:

A. Żebrowski, Wywiad i kontrwywiad XXI wieku, Lublin 2010.

S.Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005.

R.Faligot, R.Kauffer, Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, Warszawa 2006.

M.Herman, Potęga wywiadu, Warszawa 2002.

J.Piekałkiewicz, Dzieje szpiegostwa, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca:

R. Faligot, Tajne Służby Chińskie. Od Mao do igrzysk olimpijskich, Katowice 2009.

A.Grajewski, Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1991-1998, Warszawa 1998.

E.Kaczyńska, D.Drewniak, Ochrana, Warszawa 1993.

R.Kessler, CIA od środka, Warszawa 1994. .

W.Polk, Sąsiedzi i obcy. Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000.

D.Raviw, Yossi Melman, A każdy szpieg to książe. Pełna historia wywiadu izraelskiego, Warszawa 1994.

N.West, MI-5, Warszawa 1999.

N.West, MI-6, Warszawa 2000.

M. Bar-Zohar, N.Mishal, Mossad. Najważniejsze misje izraelskich tajnych służb, Warszawa 2012.

M. Karpiński, Historia szpiegostwa, Warszawa 2003.

T. Weiner, Dziedzictwo Popiołów. Historia CIA, Warszawa 2009.

A. Christopher, Oleg Gordijewski, KGB, Warszawa 1999.

T. Weiner, Wrogowie. Historia FBI, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach. Student może raz opuścić zajęcia bez podawania powodu, w każdym następnym przypadku jest obowiązany w ciągu 2 tygodni od wystąpienia nieobecności zaliczyć zajęcia na dyżurze.

Na ocenę zajęć składają się:

- aktywność

- referat

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Galij-Skarbińska
Prowadzący grup: Sylwia Galij-Skarbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania współczesnych służb specjalnych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem działań wywiadu. Podczas zajęć zostaną omówione podstawy prawne ich działania, przykłady rozwiązań systemowych w reżimach demokratycznych i niedemokratycznych Poruszane będą kwestie dotyczące źródeł informacji, zagrożeń, głównych operacji, na przykładach m. in. służb: brytyjskich, rosyjskich, radzieckich, chińskich, izraelskich.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki służb specjalnych

2. Strategie działania wywiadu i kontrwywiadu

3. Służby specjalne w reżimach demokratycznych i niedemokratycznych

4-5. Organizacja wywiadu i kontrwywiadu na świecie

6-7. Zarządzanie strategiczne służbami: zadania, struktury

8 Źródła informacji służb wywiadu i kontrwywiadu: źródła, techniki, środki, formy pracy

9. Polski wywiad i kontrwywiad - transformacje

10-11. Obszary działania - operacje specjalne na świecie

12-13 Wywiad wojskowy na świecie

14 Wyzwania XXI wieku dla służb specjalnych

15. Podsumowanie/zaliczenie

Literatura:

A. Żebrowski, Wywiad i kontrwywiad XXI wieku, Lublin 2010

S.Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005.

R.Faligot, R.Kauffer, Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, Warszawa 2006.

M.Herman, Potęga wywiadu, Warszawa 2002.

J.Piekałkiewicz, Dzieje szpiegostwa, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

R. Faligot, Tajne Służby Chińskie. Od Mao do igrzysk olimpijskich, Katowice 2009

A.Grajewski, Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1991-1998, Warszawa 1998.

E.Kaczyńska, D.Drewniak, Ochrana, Warszawa 1993.

R.Kessler, CIA od środka, Warszawa 1994. .

W.Polk, Sąsiedzi i obcy. Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000

D.Raviw, Yossi Melman, A każdy szpieg to książe. Pełna historia wywiadu izraelskiego, Warszawa 1994.

N.West, MI-5, Warszawa 1999.

N.West, MI-6, Warszawa 2000.

M. Bar-Zohar, N.Mishal, Mossad. Najważniejsze misje izraelskich tajnych służb, Warszawa 2012

M. Karpiński, Historia szpiegostwa, Warszawa 2003

T. Weiner, Dziedzictwo Popiołów. Historia CIA, Warszawa 2009

A. Christopher, Oleg Gordijewski, KGB, Warszawa 1999

T. Weiner, Wrogowie. Historia FBI, Warszawa 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)