Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wojny po 1945 r. - przyczyny, przebieg, wpływ na rozwój sztuki wojennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KON-WP45
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wojny po 1945 r. - przyczyny, przebieg, wpływ na rozwój sztuki wojennej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawowa znajomość współczesnej historii wojskowej Polski i powszechnej,

- podstawowa znajomość współczesnych sił zbrojnych.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godzin w tym:

- 30 godzin - udział w konwersatorium,

- 120 godzin - praca własna studenta na podstawie zalecanej literatury przedmiotu - podstawowej i uzupełniającejEfekty uczenia się - wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o przyczynach, przebiegu, wpływie na rozwój sztuki wojennej wojen toczonych po 1945 r. (K_W05)

- zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kształt współczesnych stosunków polityczno-militarnych świata (K-W02)

- dysponuje wiedzą dotyczącą struktur i mechanizmów działania współczesnych sojuszy wojskowych(K_W08)

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej w kontekście etycznego postępowania (K_W10)


Efekty uczenia się - umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska odnoszące się do kwestii przyczyn, przebiegu i skutków wojen prowadzonych po 1945 r. (K_U01)

- student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o sytuacji polityczno-wojskowej na świecie po II wojnie światowej do szczegółowego opisu i interpretacji aktualnej sytuacji polityczno-militarnej (K_U05)

- student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu historii

wojskowej, sztuki wojennej i współczesnych sił zbrojnych (K_U03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie odszukać informacje potrzebne w analizie i ocenie potencjałów wojennych i wojskowych współczesnych państw (K_K01)

- student potrafi myśleć i działać przedsiębiorczo i kreatywnie przy rozwiązywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i obronności kraju (K_K05)

student krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest w stanie zdiagnozować własne braki (K_K06)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Słuchaczom zdobędą zostaną najważniejsze informacje dotyczące wojen i konfliktów zbrojnych po 1945 r. - przyczyn (źródeł), przebiegu, skutków i wpływie na współczesną sytuacje polityczno-wojskową świata.

Pełny opis:

Słuchaczom zdobędą zostaną najważniejsze informacje dotyczące wojen i konfliktów zbrojnych po 1945 r. - przyczyn (źródeł) przebiegu, skutków politycznych, społecznych, demograficznych i wojskowych, możliwości ich zapobieżenia. W oparciu o przedstawiony materiał faktograficzny z najnowszej historii militarnej, nauczyć studenta myślenia historycznego i politycznego, rozbudzić zainteresowanie problematyką historyczno-wojskową.

Literatura:

- Bolesław Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006

- Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów 1869-2000. Praca zbior. pod red. Andrzeja Bartnickiego, Warszawa (I wydanie 1996);

- Z. Cesarz, E. Stadtmueller, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 2000 (rozdziały IV i V).

- Hubert Królikowski, Operacja "Little Flower" na tle konfliktu w byłej Jugosławii, Gdańsk 2002.

- Przemysław Benken, Ofensywa Tet 1968. Studium militarno-polityczne, Szczecin 2014.

- Krzysztof. Kubiak, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świeci. Informator 2005,, Warszawa 2005.

- Krzysztof Kubiak, Klęska na dachu świata. Armia indyjska w wojnie granicznej z Chinami w 1962 roku, Toruń 2015

- M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Przyczyny i przebieg, Warszawa 2003

- Encyklopedia wojskowa. Dowódcy i ich armie. Historia wojen i bitew. Technika wojskowa, Warszawa 2007

- Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Konsekwencje, „Prace OSW”, Warszawa czerwiec 2003

- Kontrola zbrojeń. Rozbrojenie u progu XXI w., red. A. Rotfeld, Warszawa 2002

- Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, red. Cz. Mojsiewicz, Wrocław 1999

- Wojsko, wojna, broń. Leksykon PWN, Warszawa 2001

- Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, red. W. Malendowski, Wrocław 2003

- C. Bartlet, Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990, Wrocław-Warszawa-Kraków

- Paul Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny – rozkwit – upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojone w latach 1500-2000, Warszawa 1994

- . H. Muenkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004

- Sztuka wojenna sił zbrojnych uczestniczących w wojnach lokalnych i ważniejszych konfliktach zbrojnych po II wojnie światowej, Warszawa 1997

- . A. Zwoliński, Wojna, Wydawnictwo WAM 2003

- Henryk Hermann, Działania specjalne (wczoraj – dziś – jutro), Toruń 2001.

- Stanisław Zapolski, Wojna w Wietnamie 1946-1954, Warszawa 1976.

- Wojny i konflikty zbrojne po 11945 roku. Zbiór studiów, T. 12, Bydgoszcz 2015, T. 2, Bydgoszcz 2016, T. 3, Bydgoszcz 2016, T. 4, Bydgoszcz 2017.

-Studia nad wojnami w Indochinach, T. I, Oświęcim 2013, t. II, Zabrze - Tarnowskie Góry 2014.

Metody i kryteria oceniania:

- udział i aktywność na zajęciach,

- przygotowanie na podstawie samodzielnie odszukanych źródeł i literatury przedmiotu prezentacji wybranej wojny (konfliktu zbrojnego) po 1945 r.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)