Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

European Union Common Policies – Comparative Perspective

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KONJA-EUCP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European Union Common Policies – Comparative Perspective
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

- European Integration

- European Institutions


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

np.

- participation in lectures and discussion - 30 hrs

- consultations - 5 hrs


Self-study hours:

np.

- preparation for lectures and discussion - 30 hrs

- projects – 10 hrs

- reading literature- 60 hrs

- preparation for test- 15 hrs


Altogether: 150 hrs ( 5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: Is familiar with the classification and main categories of of EU common policies.

W2: Possesses knowledge of the mechanisms of the EU Common Policies.

W3: Possesses knowledge of the broad scope and diversity of the EU Common Policies.

W4: Is familiar with the creation of EU’s modern and sustainable approach.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student has:

U1: Ability to formulate proper questions concerning the goals and functioning of EU common policies.

U2: Ability to discuss complex issues dedicated to the subject (professional English vocabulary connected with the subject will be given in PowerPoint presentation).

U3: Ability to analyse the role of the EU Common Policies for the EU member states economies and internal/national policies.

U4: Ability to adapt the European funds to concrete actions and investments spheres.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Think and act in a creative way – students will be encouraged to take part in discussion and to give their opinions..

K2: is aware of importance of supranational approach to national challenges.

K3: cooperates in international environment.


Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- description

- discussion


Exploratory teaching methods

- classic problem-solving

- project work

- case study

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

The goal of the “European Union Common Policies - comparative perspective” course is to get familiar with and discuss the practical aspects of European Integration which are common policies. However, to get to the point of the functioning of contemporary joint policies, it is necessary to gain knowledge about its legal and political background and its creation processes. Nevertheless, the purpose of this course is to deliberate common policies goals, diversities, similarities and differentiating aspects.

Pełny opis:

The goal of the “European Union Common Policies - comparative perspective” course is to get familiar with and discuss the practical aspects of European Integration which are common policies. However, to get to the point of the functioning of contemporary joint policies, it is necessary to gain knowledge about its legal and political background and its creation processes. Nevertheless, the purpose of this course is to deliberate common policies diversities, similarities and differentiating aspects. The main course pillars consist of single market (ie. custom policy, trade policy), agriculture policy, environment approach, transportation, common foreign and security policy, justice and home affairs issue. The results of teaching are the abilities and competences to use the dedicated to common policies terminology and to understand its mechanism in contemporary economy and political situation. The basis for the evaluation will be active participation in each meeting with the scoring system of every student. The materials in English will be provided by the lecturer on an online platform. To pass this course it is necessary to prepare the paper or the case study on an agreed subject. Classes are based on the conversation with both groups and individual tasks to prepare for each panel. Case study methods will be used both with multimedia presentations and mind maps.

Consequently, the detailed program of the course will be as follows:

1. Introduction – EU governance and integration (4h)

EU governance and integration (4h)

EU Treaties

EU Institutions

EU decision making

NGOs

Five models of policy-making in the EU

EU governance

The idea of horizontal and sectoral common policies

2. Single Market (4h)

Single Market – the idea

Free movement

EU Customs Union

Common trade policy

Competitiveness and Industry sectors

Small and medium-sized enterprises

enterprise policies

3. Economy, financial affairs and taxes (2h)

Economy – the main aspects

Budget

Monetary Union

Financial Services,

Fight against fraud

Taxation

4. Agriculture, fisheries and food (4h)

Common Agricultural Policy – CAP

Rural development

Future of CAP

food safety

Maritime policy – Blue growth

Aquaculture

5. Regions and local development (2h)

Regional policy

European Regional Development Fund

Cohesion Fund

New Regional Policy 2021-2027

6. Environment – climate action (2h)

EU climate policy

Climate change and EU policy data

Circular economy

Consumers

Environment and Sustainable development

7. Transport and energy (2h)

Energy and natural resources

Transportation

Trans-European transport networks

8. Justice, home affairs and citizens' rights (2h)

Freedom, Security and Justice

Management of the external borders

Asylum policy

Imigration policy

Police cooperation

9. External relations and foreign affairs (6h)

Common Foreign and Security Policy

Development policy

Enlargement policy

Neighbourhood policy

Human rights

Peacebuilding

Humanitarian aid

10. Education and training, youth, culture and sport (2h)

Audiovisual and media

Culture

Education and training

Sport

Youth

Literatura:

N. Nugent (2017). The Government and Politics of the European Union (8th Edition), Palgrave. .

M. Cini, N. Perez-Solorzano Borragan (2019). Europan Union Politics (6th Edition), Oxford University Press.

A. E. Juncos & S Blockmans (2018). The EU’s role in conflict prevention and peacebuilding: four key challenges, Global Affairs, 4 (2-3), p. 131-140.

Bendiek, A. (2017). „A paradigm shift in the EU's Common Foreign and Security Policy: from transformation to Resilience”, SWP Research Paper, 11/2017, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik -SWP- Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit.

M. Öberg, K. L. Nilsson, Ch. Johansson (2017). „Major transport corridors: the concept of sustainability in EU documents”, Transportation Research Procedia 25 (2017), p. 3694–3702.

EU Cohesion Policy – reassessing performance and direction (2017), Edited by J. Bachtler, P. Berkowitz, S. Hardy and T. Muravska, Routledge.

L. Giessen, „Horizontal Policy Integration”, In: Green Issues and Debates - An A to Z guide, H. S. Schiffman, January 2011, p. 293-295.

L. Giessen, „Vertical Policy Integration”, In: Green Issues and Debates - An A to Z guide, H. S. Schiffman, January 2011, p. 486-489.

R. Grzeszczak, „The Concept and Practice of Good Governance in the EU” (2015). International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, Vol 9 (2).

H. Wallace, W. Wallace, „Overview: The EU Politics and Policy-Making”, in: Policy-Making in the European Union, H. Wallace, M. A. Pollack, A. R. Young (eds.), Oxford University Press, 2015, p. 340-355.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

np.

- cases to solve – W1, W2, W3, K1

- participation in discussion – U1,

- presentation – U3

- activity – U2, K1

Assessment criteria:

discussion seminar

fail- niedostateczny (2) < 51%

satisfactory- dostateczny (3) 52-60%

satisfactory plus- dostateczny plus (3.5) 61 – 70%

good- dobry (4) 71-80 %

good plus- dobry plus (4.5) 81-90%

very good- bardzo dobry (5) 91-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)