Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Global Challenges in European Perspective

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KONJA-GCEP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Global Challenges in European Perspective
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego w stopniu średnim - w mowie i w piśmie.

Całkowity nakład pracy studenta:

- Łącznie: 150 godzin, 5 ECTS;


- Zajęcia - konwersatorium, wymagające pracy z wykładowcą - 30 godzin, 1 ETCS


- Nauka własna - czytanie - 60 godzin, 2 ECTS


- Nauka własna - nauka nowego słownictwa - 30 godzin, 1 ECTS


- Nauka własna - przygotowanie mowy końcowej - 30 godzin, 1 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna szeroki zasób słownictwa branżowego w języku angielskim z zakresu politologii;

- zna różnorakie problemy społeczne;

- zna argumenty z różnych źródeł opiniotwórczych, występujące w debatach publicznych;

Efekty uczenia się - umiejętności:

- korzysta ze słownictwa branżowego w języku angielskim na poziomie podstawowym;

- posiada wystarczającą sprawność w mówieniu o problemach politologicznych w języku angielskim;

- potrafi komunikować się i wyjaśniać swoje poglądy w języku angielskim;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- jest przygotowany do pracy w międzynarodowych zespołach badawczych

- jest gotowy do wygłaszania w języku angielskim przemówień publicznych

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, symulacja, prezentacja, dyskusja panelowa, burza mózgów, analiza indywidualna pomysłów

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- panelowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji

Skrócony opis:

Celem kursu jest zaprezentowanie i analiza głównych problemów globalnych. Uczestnikom przedstawione zostaną zostaną podstawowe dane na temat wyzwań, którym ludzkość musi stawić czoła. Ich zadaniem będzie dyskusja na temat możliwych dróg i strategii wobec tychże problemów.

Uczestnicy winni brać udział w swobodnych dyskusjach moderowanych przez prowadzącego, jak również w małych zadaniach grupowych, które pojawią się na przestrzeni zajęć.

Program kończy krótka, indywidualna prezentacja na jeden z wybranych problemów, który pojawił się w toku zajęć. Prezentujący winien przedstawić wówczas własne stanowisko wobec zagadnienia.

Pełny opis:

Celem kursu jest zaprezentowanie i analiza głównych problemów globalnych. Uczestnikom przedstawione zostaną zostaną podstawowe dane na temat wyzwań, którym ludzkość musi stawić czoła. Ich zadaniem będzie dyskusja na temat możliwych dróg i strategii wobec tychże problemów.

Uczestnicy winni brać udział w swobodnych dyskusjach moderowanych przez prowadzącego, jak również w małych zadaniach grupowych, które pojawią się na przestrzeni zajęć.

Program kończy krótka, indywidualna prezentacja na jeden z wybranych problemów, który pojawił się w toku zajęć. Prezentujący winien przedstawić wówczas własne stanowisko wobec zagadnienia.

Tematy:

1/ Wprowadzenie

2/ Zmiany klimatyczne, czysta woda, zrównoważony rozwój

3/ Wielkość populacji światowej i zasoby

4/ Prawa człowieka i demokratyzacja

5/ Bezpieczeństwo w internecie

6/ Zdrowie - biotechnologia i bioetyka

7/ Migracje

8/ Współczesna edukacja

9/ Wojny i przesiedlenia

10/ Rasizm

11/ Przyszłość

12/ Przepaść między bogatymi i biednymi

13/ Atomizacja we współczesnych miastach

14/ Prezentacja końcowa 1

15/ Prezentacja końcowa 2

Literatura:

2/ N. Oreskes, The Scientific Consensus on Climate Change, Science Vol. 306, Issue 5702 2004, pp. 1686, https://science.sciencemag.org/content/306/5702/1686/tab-pdf

3/ D. Domick, As World’s Population Booms, Will Its Resources Be Enough for Us?, nationalgeographic.com, 21.10.2014, https://www.nationalgeographic.com/news/2014/9/140920-population-11billion-demographics-anthropocene/

4/ EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2018, European Union 2018, p. 19-40, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2018_annual_report_on_hr_e-version.pdf

5/ J. Byrne, P. Burton, Children as Internet users: how can evidence better inform policy debate?, Journal of Cyber Policy, Vol. 2, 2017, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23738871.2017.1291698?hootPostID=1753d7ca474ab7a748bcee5f22ffe65e

6/ H. Ahmad et. al., Ethical Issues of Biotechnology, Possible Risks and Their Management, Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, Vol.5, No.11, 2015, https://www.researchgate.net/publication/280094592_Ethical_Issues_of_Biotechnology_Possible_Risks_and_Their_Management

7/ K. Kushminder, At Europe’s frontline: factors determining migrants decision making for onwards migration from Greece and Turkey, Migration and Development, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21632324.2019.1601829

8/ F. Fatkullina, E. Morozkina, A. Suleimanova, Modern Higher Education: Problems and Perspectives, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 214, 5 December 2015, Pages 571-577, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815061170

9/ L. Lombard, E. Picco, Distributive Justice at War: Displacementand Its Afterlives in the Central AfricanRepublic, Journal of Refugee Studies, https://academic.oup.com/jrs/advance-article/doi/10.1093/jrs/fez012/5369187

10/ R. Grosfoguel, What is Racism?, Journal of World Systems Research, https://jwsr.pitt.edu/ojs/index.php/jwsr/article/view/609

11/ K. Sotala, Disjunctive Scenarios of Catastrophic AI Risk, Artificial Intelligence Safety and Security, https://www.academia.edu/40127592/Disjunctive_Scenarios_of_Catastrophic_AI_Risk?auto=download

12/ B. Keeley, The Gap Between Rich And Poor, https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/0115391e.pdf

13/ R. ROnald, Atomizing the Urban: Social Change, Single Households and Spatial Transformations in Tokyo, http://ifou.org/conferences/2009delft/proceedings/3%20The%20Urbanized%20Society/full%20papers/B029_Ronald_Richard_%20Atomizing%20the%20Urban.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Punkty przyznawane są za :

- aktywne uczestnictwo w dyskusjach, grach symulacyjnych, itp.

- mowę końcową.

Punkty są odbierane za:

- niezaliczenie małego testu sprawdzającego znajomość słownictwa (jeśli będzie przeprowadzony)

Skala ocen

0-7 p.: 2

8 p.:3

9 p.:3+

10 p.: 4

11 p.: 4+

12-14 p.: 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)