Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Introduction to Political Science English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KONJA-IPSE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Political Science English
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego w stopniu średnim - w mowie i w piśmie.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

- Łącznie: 150 godzin, 5 ECTS;

- Zajęcia - konwersatorium, wymagające pracy z wykładowcą - 30 godzin, 1 ETCS

- Nauka własna - czytanie - 60 godzin, 2 ECTS

- Nauka własna - nauka nowego słownictwa - 30 godzin, 1 ECTS

- Nauka własna - przygotowanie mowy końcowej - 30 godzin, 1 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna szeroki zasób słownictwa branżowego w języku angielskim z zakresu politologii;

- zna różnorakie problemy społeczne;

- zna argumenty z różnych źródeł opiniotwórczych, występujące w debatach publicznych;

Efekty uczenia się - umiejętności:

- korzysta ze słownictwa branżowego w języku angielskim na poziomie podstawowym;

- posiada wystarczającą sprawność w mówieniu o problemach politologicznych w języku angielskim;

- potrafi komunikować się i wyjaśniać swoje poglądy w języku angielskim;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- jest przygotowany do pracy w międzynarodowych zespołach badawczych

- jest gotowy do wygłaszania w języku angielskim przemówień publicznych

Metody dydaktyczne:

- jest przygotowany do pracy w międzynarodowych zespołach badawczych

- jest gotowy do wygłaszania w języku angielskim przemówień publicznych

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- panelowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie studentom współczesnego samorządu terytorialnego oraz jego wyzwań. Dyskutowane tematy zostały wybrane różnorodnie, gdyż za główny cel konwersatorium postawiono sobie uzyskanie jak to tylko możliwe wysokiej płynności w debatowaniu w języku angielskim, jak również - podniesienie zasobu słownictwa branżowego uczestników.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie studentom współczesnego samorządu terytorialnego oraz jego wyzwań. Dyskutowane tematy zostały wybrane różnorodnie, gdyż za główny cel konwersatorium postawiono sobie uzyskanie jak to tylko możliwe wysokiej płynności w debatowaniu w języku angielskim, jak również - podniesienie zasobu słownictwa branżowego uczestników.

Studenci będą zobligowani do przeczytania jednego tekstu na zajęcia, specjalny nacisk kładąc na słownictwo, które jest dla nich nowe. Prowadzący, jeśli zauważy, że grupa prawdopodobnie nie zapoznała się z materiałem, rezerwuje sobie prawo przeprowadzenia krótkiego testu. W przypadku niezaliczenia traci się jeden punkt, a test należy zaliczyć w terminie późniejszym.

Podczas zajęć przeprowadzone zostaną różne ćwiczenia o charakterze ustnym, włączając w to dyskusje w parach i ogólne dyskusje, gry symulacyjne, itp.

Kurs kończy się indywidualną mową końcową na wybrany, dowolny temat, odnoszący się do zagadnienia wybranego z zajęć.

By zaliczyć kurs należy zdobyć wystarczającą liczbę punktów z zajęć i za mowę końcową.

Tematy:

1/ Wprowadzenie

2/ Rasizm i jego oblicza na co dzień

3/ Rządzenie społecznościami

4/ Ruchy alterglobalistyczne

5/ Nowe technologie wobec ludzkiego ciała

6/ Państwo jako regulator

7/ Kobiety w polityce

8/ Organizacje pozarządowe jako podwykonawcy zadań publicznych

9/ Nowa fala migracji

10/ Obywatelstwo a tożsamość lokalna

11/ Kara śmierci

12/ Wolność

13/ Przyszłe społeczeństwa

14/ Wystąpienie końcowe 1

15/ Wystąpienie końcowe 2

Literatura:

2. M. Dean, Governing Societies (2007), p. 133-157.

3. G. Noble, S. Poynting, “The Daily Frustrations You Have to Live with”: Everyday Racism and the Social Exclusion of Arab and Muslim Australians since September 11, [in:] Terrorism, Media Society (2006), ed. T. Płudowski, p. 253-264.

4. M. I. Lichenbach, H. G. E. De Vries, Mechanisms of Globalism Protest Movements, [in:] The oxford Handbook of Comparative Politics (2009), eds. C. Boix and S. C. Stokes, p. 461-498.

5. C. Fabre, New Technologies, Justice, and the Body, [in:] The Oxford Handbook of Political Theory (2008), eds. J. S. Dryzek, B. Honig, A. Phillips, p. 713-728.

6. J. Braithwaite, The Regulatory State?, [in:] The Oxford Handbook of Political Institutions (2008), eds. R. A. W. Rhodes, S. A. Binder, B. A. Rockman, p. 407- 430.

7. J. Marszałek Kawa,The Participation of Women in Politics. Deliberations on the Gender Parity Bill, “Polish Political Science Yearbook, Vol. XL 2011, p. 82-109.

8. S. R. Smith, NGOs and Contracting, [in:] The Oxford Handbook of Public Management (2007), eds. E. Ferlie, L. E. Lynn Jr, Ch. Pollitt, p. 590-614.

9. A.M. Kjaer, Governance (2008), p. 3-7; 19-58.

10. L. Thorp, New Migrants, Citizenship and Local Governance: ‘Poles’ Apart?, [in:] Changing Local Governance, Changing Citizens (2009), eds. C. Durose, S. Greasley, L. Richardson, p. 111-134.

11. S. S. Dhaliwal, Good Governance in Local Self-Government (2004), p. 25-54; 92-121.

12. J. Wolff, Introduction to Political Philosophy (2006), p. 177-199.

- Chapter I.V.f. – Punishment, [in:] Political Thought (1999), p. 181-186.

Metody i kryteria oceniania:

Punkty przyznawane są za :

- aktywne uczestnictwo w dyskusjach, grach symulacyjnych, itp.

- mowę końcową.

Punkty są odbierane za:

- niezaliczenie małego testu sprawdzającego znajomość słownictwa (jeśli będzie przeprowadzony)

Skala ocen

0-7 p.: 2

8 p.:3

9 p.:3+

10 p.: 4

11 p.: 4+

12-14 p.: 5

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)