Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Modern Local Government

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-KONJA-MLG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modern Local Government
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: International Politics and Diplomacy - II stopna -2 rok - studia stacjonarne
Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego w stopniu średnim - w mowie i w piśmie.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

- Łącznie: 150 godzin, 5 ECTS;

- Zajęcia - konwersatorium, wymagające pracy z wykładowcą - 30 godzin, 1 ETCS

- Nauka własna - czytanie - 60 godzin, 2 ECTS

- Nauka własna - nauka nowego słownictwa - 30 godzin, 1 ECTS

- Nauka własna - przygotowanie mowy końcowej - 30 godzin, 1 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna szeroki zasób słownictwa branżowego w języku angielskim z zakresu politologii;

- zna różnorakie problemy społeczne;

- zna argumenty z różnych źródeł opiniotwórczych, występujące w debatach publicznych;

Efekty uczenia się - umiejętności:

- korzysta ze słownictwa branżowego w języku angielskim na poziomie podstawowym;

- posiada wystarczającą sprawność w mówieniu o problemach politologicznych w języku angielskim;

- potrafi komunikować się i wyjaśniać swoje poglądy w języku angielskim;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- jest przygotowany do pracy w międzynarodowych zespołach badawczych

- jest gotowy do wygłaszania w języku angielskim przemówień publicznych

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, symulacja, prezentacja zagadnienia, dyskusja panelowa, burza pomysłów, analiza pomysłów indywidualnych, referat,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- panelowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie studentom współczesnego samorządu terytorialnego oraz jego wyzwań. Dyskutowane tematy zostały wybrane różnorodnie, gdyż za główny cel konwersatorium postawiono sobie uzyskanie jak to tylko możliwe wysokiej płynności w debatowaniu w języku angielskim, jak również - podniesienie zasobu słownictwa branżowego uczestników.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest przedstawienie studentom współczesnego samorządu terytorialnego oraz jego wyzwań. Dyskutowane tematy zostały wybrane różnorodnie, gdyż za główny cel konwersatorium postawiono sobie uzyskanie jak to tylko możliwe wysokiej płynności w debatowaniu w języku angielskim, jak również - podniesienie zasobu słownictwa branżowego uczestników.

Studenci będą zobligowani do przeczytania jednego tekstu na zajęcia, specjalny nacisk kładąc na słownictwo, które jest dla nich nowe. Prowadzący, jeśli zauważy, że grupa prawdopodobnie nie zapoznała się z materiałem, rezerwuje sobie prawo przeprowadzenia krótkiego testu. W przypadku niezaliczenia traci się jeden punkt, a test należy zaliczyć w terminie późniejszym.

Podczas zajęć przeprowadzone zostaną różne ćwiczenia o charakterze ustnym, włączając w to dyskusje w parach i ogólne dyskusje, gry symulacyjne, itp.

Kurs kończy się indywidualną mową końcową na wybrany, dowolny temat, odnoszący się do zagadnienia wybranego z zajęć.

By zaliczyć kurs należy zdobyć wystarczającą liczbę punktów z zajęć i za mowę końcową.

1. Course Introduction

2. Concept of decentralization part I

3. Concept of Decentralization part II

4. Elected Local Government

5. Party Politics and Local Government – Representation and Non-Elected Bodies

6. Directly Elected Mayors

7. Renewing Local Democracy

8. Local Government Challenges: Participation

9. Local Government Challenges: Migrants

10. Youth and Children

11. E-municipalities

12. Active Neighborhoods

13. Slums

14. Final presentations part 1

15. Final presentations part 2. Evaluation

Literatura:

2. Concept of decentralization part I

Hans Bjørn Olsen, Decentralisation and Local Governance. Module 1: Definitions and Concepts, p. 1–20,

CLICK HERE Direct Link to #2

3. Concept of Decentralization part II

Mariusz Popławski, Municipalities and Local Associations as Subjects of Public Power, p. 15–33.

CLICK HERE Direct Link to #3

4. Elected Local Government

Status of local elected representatives in Europe, CLICK HERE Direct Link to #4

5. Party Politics and Local Government – Representation and Non-Elected Bodies

Stefanus Sampe, Why Political Parties don’t and do Matter in Local Government Elections in

Indonesia: A Manado Case

CLICK HERE Direct Link to #5

6. Directly Elected Mayors

David Sweeting, Robin Hambleton, The Dynamics of Depoliticisation in Urban Governance: Introducing a Directly Elected Mayor,

CLICK HERE Direct Link to #6

7. Renewing Local Democracy

Diana Mitlin, Reshaping Local Democracy,

CLICK HERE Direct Link to #7

8. Local Government Challenges: Participation

Lucyna Rajca, Forms of Public Participation in the Polish Local Government

CLICK HERE Direct Link to #8

9. Local Government Challenges: Migrants

Lucyna Rajca,

CLICK HERE Direct Link to #9

10. Youth and Children

Monika Augustyniak, Legal status of youth councils in Poland and France in the light of new legal regulations

CLICK HERE Direct Link to #10

11. E-municipalities

Agnieszka Tomaszewicz, The model of local e-administration development

CLICK HERE Direct Link to #11

12. Active Neighbourhoods

CLICK HERE Direct Link to #12

13. Slums

Thierry Yerema Coulibaly, Shunsuke Managi, Populations in slums are happier than rural populations: The case of Mumbai

CLICK HERE Direct Link to #13

Metody i kryteria oceniania:

Punkty przyznawane są za :

- aktywne uczestnictwo w dyskusjach, grach symulacyjnych, itp.

- mowę końcową.

Punkty są odbierane za:

- niezaliczenie małego testu sprawdzającego znajomość słownictwa (jeśli będzie przeprowadzony)

Skala ocen

0-7 p.: 2

8 p.:3

9 p.:3+

10 p.: 4

11 p.: 4+

12-14 p.: 5

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)