Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Potęga telewizji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-MON-PT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Potęga telewizji
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym:

- 30 godzin – uczestnictwo w wykładzie (1 ECTS)

- 30 godzin – indywidualna lektura materiałów źródłowych, przygotowania do zajęć i zaliczenia przedmiotu (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna podstawową terminologię naukową używaną przy omawianiu teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących działania telewizji (politologiczną, medioznawczą, filozoficzną, psychologiczną)

W2: ma podstawową wiedzę o miejscu badań nad działaniem telewizji w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

W3: zna i rozumie metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzacji wytworów działalności telewizji i ludzi mediów oraz rozumie ich wpływ ma człowieka w kontekście historycznym i społecznym


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi formułować krytyczne sądy dotyczące działalności telewizji w oparciu o samodzielnie pozyskane, przeanalizowane, zinterpretowane i wyselekcjonowane źródła i przykłady

U2: posiada umiejętność integrowania wiedzy dotyczącej działalności oraz wpływu telewizji zdobytej w oparciu o różne dyscypliny wiedzy a także wykorzystania jej w krytycznych analizach działania współczesnych mediów

U3: potrafi samodzielnie proponować zmiany w zakresie działania telewizji i rozstrzygać problemy związane z działalnością współczesnych mediów masowych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: rozumie potrzebę rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania telewizji w świecie współczesnym, samodzielnie tę wiedzę uzupełnia i poszerza w duchu interdyscyplinarności

K2: uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez wykorzystywanie telewizji oraz innych współczesnych mediów masowych

K3: krytycznie ocenia efekty działalności telewizji, w zakresie przekazu werbalnego, wizualnego oraz filmowego


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w krytyczną analizę działalności współczesnej telewizji pod kątem: (1) charakterystyki współczesnych mechanizmów i narzędzi wpływu telewizji na odbiorcę, (2) wprowadzenia w zagadnienia krytycznego interpretowania przekazów telewizyjnych, (3) oceny roli telewizji w kształtowaniu światopoglądu odbiorcy oraz jego wizji rzeczywistości społeczno-politycznej, (4) konfrontacji jej działalności z zagadnieniami obiektywizmu dziennikarskiego oraz niezależności i apolityczności mediów. Wykład ma rozwinąć w studentach nie tylko znajomość mechanizmów działania telewizji oraz umiejętności analizy i interpretacji jej wytworów, ale przede wszystkim pobudzić do krytycznej postawy względem tego medium.

Pełny opis:

1. Historia telewizji, czyli „narodziny więzienia”.

Charakterystyka dziejów telewizji na świecie i w Polsce. Prezentacja rynku telewizyjnego na świecie i w Polsce. Ukazanie narastającego wpływu telewizji na życie współczesnego człowieka (polityka, rozrywka, konsumpcja, wychowywanie dzieci, wiedza o świecie). Telewizja w kontekście klasycznych funkcji mediów. Metodologia badań działania telewizji.

2. Telewizja jako współczesna paideia.

Telewizja i jej wpływ na wychowanie człowieka i kształtowanie w nim wizji świata. Koncepcja „videodziecka” Giovanniego Sartoriego oraz jego interpretacja wpływu telewizji na człowieka. Telewizja a „bierne patrzenie”. Interpretacja działania telewizji w kontekście psychologii ewolucyjnej. Telewizja jako zjawisko naturalne w interpretacji Krzysztofa Toeplitza.

3. Telewizyjni eksperci, czyli w poszukiwaniu wyjaśnienia.

Rola dziennikarzy w koncepcji Pierre’a Bourdieu. Negatywne konsekwencje zjawiska fast-thinking współczesnych mediów. Niewidzialna cenzura w mediach współczesnych. Rola ekspertów w telewizji. Przekazywanie prawdy czy kreowanie prawdy? Dyskurs w telewizji – koncepcja Michela Foucaulta.

4. Politycy jako niewolnicy telewizji.

Wpływ mediów masowych i telewizji na sferę polityczną. Debaty polityczne w telewizji i ich interpretacja wg Pierre’a Bourdieu. Dychotomizacja w polityce i dyskursie publicznym. Koncepcja kozła ofiarnego Rene Girarda w odniesieniu do politycznego sporu. Polityczność w koncepcji Carla Schmitta w kontekście telewizyjnych debat politycznych. Polskie debaty wyborcze po 1990 r.

5. Telewizyjne kampanie wyborcze.

Rola telewizji w kreowaniu współczesnych kampanii wyborczych. Pierwsze amerykańskie kampanie wyborcze w telewizji. Polskie telewizyjne kampanie wyborcze. Funkcje marketingu politycznego. Rodzaje strategii wyborczych w kontekście telewizji. Formy spotów wyborczych. Polskie spoty wyborcze – case study

6. Niebezpieczeństwa telewizyjnej agresji.

Zjawisko agresji i przemocy w mediach współczesnych. Przekazy telewizyjne wobec wydarzeń wojennych. Ethos korespondenta wojennego. Telewizja a zjawisko terroryzmu. Chrześcijańska krytyka przekazów agresywnych w telewizji. Atrakcyjność przemocy na przykładzie serialu „Dexter” – case study. Przemoc w programach typu reality show.

7. Człowiek w serialowym uniwersum.

Serial telewizyjny jako format medialny – historia, specyfika, funkcje, przemiany. Najpopularniejsze seriale telewizyjne w historii świata i w mediach polskich. Serial telewizyjny jako instrument budowania wspólnoty wartości. Przyczyny sukcesu wielkich hitów serialowych: „Z Archiwum X”, „Dynastia”, „Gra o tron”, „Przyjaciele” – case study.

8. Dziennikarze telewizyjni jako strażnicy prawdy.

Dziennikarz telewizyjny – zawód czy profesja? Historia, funkcje i przemiany zawodu dziennikarza telewizyjnego. Dziennikarz telewizyjny a prezenter. Ethos współczesnego dziennikarza telewizyjnego. Prawne regulacje wokół ludzi mediów. Dylematy dziennikarstwa śledczego. Tajemnica źródeł informacji w pracy dziennikarza.

9. Serwisy informacyjne a wizje świata.

Koncepcja Marshalla McLuhana medium is the message. Koncepcja mediów zimnych i gorących McLuhana. Polskie serwisy informacyjne w telewizjach TVP, TVN, Polsat, Trwam, Republika. Serwisy informacyjne w telewizjach amerykańskich. Pozycjonowanie newsów w serwisach informacyjnych. Zjawisko infotainment.

10. Telewizyjna kultura obnażania.

Kultura obnażania w koncepcji Briana McNaira. Specyfika kultury obnażania i jej przemiany. Kultura obnażania a pornografizacja i erotyzacja sfery publicznej. Porno chic jako przejaw kultury obnażania we współczesnych mediach. Programy typu talk show i reality show w mediach światowych i polskich. Kultura obnażania a kultura zwierzeń.

11. Etyka mediów i etyka dziennikarska.

Normatywne regulacje w zakresie etyki dziennikarskiej. Charakterystyka Karty Etycznej Mediów i Kodeksu Etyki Dziennikarskiej SDP. Rola i funkcja Rady Etyki Mediów w Polsce. Model platoński i sokratejski dziennikarstwa wg Magdaleny Środy. Dziennikarstwo deontologiczne i teleologiczne wg Jana Pleszczyńskiego. Wartości mediów współczesnych. Paternalizm w telewizji.

12. Telewizja jako współczesny tabloid.

Zjawisko tabloidyzacji mediów współczesnych. Zjawisko dumbing down we współczesnej telewizji. „Strategia haraczu” jako przejaw walki o klienta. Funkcja rozrywkowa a funkcja informacyjna telewizji współczesnej. Sensacyjność przekazów w telewizji współczesnej. Telewizja jako produkt. Celebryci i ich rola w telewizji współczesnej. Fenomen wydarzeń medialnych.

13. Polskie spory o telewizję.

Prawne regulacje wokół telewizji publicznej w Polsce po roku 1989. Misja mediów publicznych na przykładzie telewizji polskiej, niemieckiej i brytyjskiej. Propaganda w telewizji współczesnej a propaganda w reżimach totalitarnych i autorytarnych – podobieństwa i różnice. Obiektywność przekazów telewizyjnych. Telewizja publiczna a politycy.

14. W poszukiwaniu ideału.

Zasada obiektywizmu dziennikarskiego i niezależności mediów w praktyce telewizji współczesnej. Modele systemów medialnych. Próba zarysowania modelu idealnego systemu medialnego. Krytyczna ocena działalności telewizji na przestrzeni dziesięcioleci.

15. Telewizja jako klucz do współczesnego świata. Zajęcia podsumowujące. Test końcowy na ocenę.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bertrand C.-J., Deontologia mediów, przeł. T. Szymański, Warszawa 2007.

Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, przeł. K. Sztandar-Sztanderska i A. Ziółkowska, Warszawa 2009.

Dayan D., Katz E., Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, przeł. A. Sawisz, Warszawa 2008.

D'Ancona M., Post-Truth. The Nowe War on Truth and How to Fight Back, Ebury Press 2017.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Korostelina K. V., Trump Effect, New York - London 2017.

Kubicka D., Kołodziejczyk A., Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania, Kraków 2007.

Levinson P., Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2006.

Lindstrom M., Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, przeł. M. Zielińska, Kraków 2009.

McLuhan M., Wybór pism, przeł. K. Jakubowicz, Warszawa 1975.

McLuhan M., Wybór tekstów, przeł. E. Różalska i J. M. Stokłosa, Poznań

McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, przeł. E. Klekot, Warszawa 2004.

Pleszczyński J., Etyka dziennikarska, Warszawa 2007.

Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przeł. J. Uszyński, Warszawa 2007.

Toeplitz K. T., Szkice edynburskie, czyli system telewizji, Warszawa 1979.

Literatura uzupełniająca:

Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2008.

Bobryk J., Spadkobiercy Teuta. Ludzie i media, Warszawa 2001.

Cucci G., Fascynacja złem. Wady główne, przeł. A. Wojnowski, Kraków 2008.

Czarnecki P., Etyka mediów, Warszawa 2008.

Friedberg A., Wirtualne okno. Od Albertiego do Microsoftu, Warszawa 2012.

Iłowiecki M., Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce, Warszawa 2012.

Karwat M., O karykaturze polityki, Warszawa 2012.

Maigret E., Socjologia komunikacji i mediów, przeł. I. Piechnik, Warszawa 2012.

Martel F., MainStream. Co podoba się wszędzie na świecie, przeł. K. Sikorska, Warszawa 2011.

Mroziewicz K., Dziennikarz w globalnej wiosce, Bydgoszcz – Warszawa 2006.

Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Warszawa 2009.

Ollivier B., Nauki o komunikowaniu, przeł. I. Piechnik, Warszawa 2011.

Polityczne i społeczne aspekty korzystania z nowych mediów, pod red. B. Brodzińskiej i Ł. Wojtkowskiego, Toruń 2013.

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, przeł. L. Stawowy, Warszawa 2001.

Rutkiewicz I., Jak być przyzwoitym w mediach? Rady dla dziennikarzy telewizyjnych i nie tylko, Warszawa 2003.

Seklecka A., Polityka, media, manipulacja medialna: przypadek Polski po 1989 roku, Toruń 2011.

Szumlewicz P., Wielkie pranie mózgów. Rzecz o polskich mediach, Warszawa 2015.

de la Torre C., The Promise and Perils of Populism. Global Perspectives, Lexington 2015.

W nowomedialnej przestrzeni: dziennikarze, celebryci, politycy, pod red. M. Jezińskiego, M. Matei i Ł. Wojtkowskiego, Toruń 2014.

Zielinski S., Archeologia mediów. O głębokim czasie technicznie zapośredniczonego słuchania i mówienia, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

- test końcowy - obejmujący treści zaprezentowane na wykładzie - w przypadku zaliczenia na ocenę konieczne jest uzyskanie liczby punktów odpowiedniej dla wyznaczonych progów: powyżej 90% - bdb, powyżej 80% - db plus, powyżej 70% - db, powyżej 60% - dst plus, powyżej 50% - dst

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład monograficzny - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)