Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

European Integration and Values in Political and Social Life

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-OG-EN-EIV
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European Integration and Values in Political and Social Life
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Dla pełnego opanowania treści objętych przedmiotem European Integration and Values in Political and Social Life student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat historii Europy po II wojnie światowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w dyskusji lub kontakt z prowadzącym - 30 godzin


Godziny samodzielnej pracy:

- przygotowanie do dyskusji - 20 godzin

- czytanie literatury - 30 godzin

- przygotowywani zadanych projektów (plakaty lub mapy myśli) - 20 godzin

- przygotowanie do testu - 50 godzin


Razem: 150 godzin (5 punktów ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: dysponuje wiedzą dotyczącą wartości i zasad prawnych w Unii Europejskiej - K_W06 (SM II stopień)

W2: ma uporządkowaną wiedzę o procesach globalizacji i regionalizacji w zakresie zagadnień omawianych na zajęciach, dotyczących europejskich wartości - K_W04 (SM II stopień)

W3: zna główne wolności uregulowane Karcie Praw Podstawowych UE i ich możliwe ograniczenia

W4: zna różne formy dyskryminacji oraz kryteria zakazanej dyskryminacji

W5: zna definicje i główne elementy demokracji oraz rządów prawa

W6: zna główne kategorie i funkcje praw człowieka oraz znaczenie takich koncepcji, jak sprawiedliwość społeczna, tolerancja i różnorodność kulturowaEfekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiadać się ustnie i na piśmie, w tym w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, o zagadnieniach stanowiących przedmiot zajęć, w tym potrafi uzasadnić swoje twierdzenia - K_U05 (SM II stopień)

U2: wyszukuje, ocenia i przetwarza informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz interpretuje je z punktu widzenia życia politycznego i społecznego - K_U01 (SM II stopień)

U3: potrafi interpretować postanowienia podstawowych aktów prawnych dotyczących wartości

U4: potrafi analizować znaczenie poszczególnych wartości i ich wzajemne oddziaływanie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest gotowy do podjęcia nowych wyzwań - K_K03 (SM II stopień)

K2: potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy K_K05 (SM II stopień)

k3: jest otwarty na nowe wyzwania

Metody dydaktyczne:

Zastosowanie znajdą zróżnicowane metody dydaktyczne:

1. metody podające związane z przyswajaniem wiedzy (zapamiętywaniem) - prezentacje Power Point lub artykuły do ​​przeczytania lub filmy wideo do obejrzenia na początku lub przed spotkaniem

2. aktywna praca z tekstem - fragmenty tekstu prawniczego będą czytane przez wykładowcę lub studenta, a pozostali będą zadawać pytania na jego temat w celu zrozumienia jego treści, przeanalizowania i zastosowania w praktyce

3. metody poszukujące - m.in. inteligentne zgadywanie, podczas którego studenci będą przedstawiać własne rozwiązania problemów, a następnie będą one porównywane z rzeczywistością, np. statystykami; następnie tzw. traffic lights, w ramach którego uczniowie otrzymują zielone i czerwone kartki i jeśli odpowiedź na pytanie brzmi „tak”, podnoszą zieloną kartkę, a jeśli „nie”, podnoszą czerwoną kartkę itd.

4. metoda problemowa, w której uczniowie będą próbowali znaleźć przyczyny zaistniałej sytuacji

5. dodatkowo zostaną wykorzystane metody referatu i studium przypadkuMetody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- panelowa
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest wskazanie najważniejszych wartości, jakie są lub też powinny być uwzględniane w życiu politycznym i społecznym państw europejskich. Przedstawiony zostanie rozwój podejścia do kwestii wartości w Europie, w tym zwłaszcza w ramach Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej. Katalog wartości wymienionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanie się zatem punktem wyjścia do rozważań nad tym, czy są one aktualne i obecne w codziennej praktyce funkcjonowania państw członkowskich oraz pozostałych krajów europejskich.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczną się od ogólnych rozważań na temat znaczenia wartości w życiu politycznym i społecznym. Następnie przedstawiony zostanie proces kształtowania się wspólnych europejskich wartości, w tym w ramach integracji europejskiej. Kolejne zajęcia będą zaś koncentrowały się na takich wartościach, jak godność ludzka, wolność, demokracja, rządy prawa, poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Osobny temat dyskusji będą stanowiły również: tolerancja, sprawiedliwość społeczna, solidarność oraz różnorodność kulturowa. W ramach zajęć będzie też mowa o mechanizmach zapewnienia przestrzegania tych wartości, w tym o tych, które obowiązują w UE.

Literatura:

Selected books and articles:

1. W.Arts, L. Halman (2004), European Values at the Turn of the Millenium, Leiden- Boston.

2. S. Lucarelli & I. Manners (red.) (2006)Values and Principles in European Union Foreign Policy, Routledge.

3. J. Richardson (2002), The European Union in the World — A Community of Values, Fordham International Law Journal, 26,1: 12-35.

4. R. Kołatek (2018), The principle of human dignity in the primary and secondary legislation of the European Union, Zeszyty Prawnicze, 2(58): 29–44.

5. S. Fredman (2016), Substantive equality revisited, International Journal of Constitutional Law, 14, 3: 712–738.

6. F. Hendriks (2010), Vital Democracy A Theory of Democracy in Action, Oxford Univeristy Press.

7. A. Magen, L. Pech (2018), The rule of law and the European Union [in:] Handbook on the rule of law, eds. Ch. May, A. Winchester, Edward Elgar Publishing, pp. 235-256.

8. S. D. Scott (2011), The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon, Human Rights Law Review, 11, 4: 645-682.

9. K. Nicolaidis, J. Viehoff (2015) Social justice in the European Union: the puzzles of solidarity, reciprocity and choice [in:] Europe’s Justice Deficit?, eds. D. Kochenov, G.de Búrca, A. Williams, Hart Publishing, pp.277-294.

10. Gabriel N. Toggenburg (2008), The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity, Minorities Research, 2: 109-129.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1. obecność i aktywność studentów w czasie zajęć, włączając w to udział studentów w dyskusji na dany temat, udział w tzw. inteligentnym zgadywaniu oraz trafifc lights (30 punktów, 3 punkty za aktywność na jednym spotkaniu) - U2, U3, U4, K3

2. przygotowanie czterech plakatów lub mapy myśli na dany temat (10 punktów za każdy plakat lub mapę myśli, razem 40 punktów) - U1, K1, K2, K3

3. test końcowy (30 punktów) - W1,W2, W3, W4, W5, W6

Kryteria oceny:

oceny za aktywność, za plakaty lub mapy myśli, za test końcowy.

Punkty za te aktywności zostaną na koniec zsumowane.

Oceny będą wystawiane w następujący sposób

niedostateczny (2)- 0-51 pkt (51 % lub mniej)

dostateczny (3) - 52-60 pkt (52-60 %)

dostateczny+ (3+)- 61-69 pkt (61-69 %)

dobry (4) – 70-82 pkt (70-82 %)

dobry plus (4+)- 83-91 pkt (83-91 %)

bardzo dobry (5) – 92-100 pkt (92-100%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=744
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest wskazanie najważniejszych wartości, jakie są lub też powinny być uwzględniane w życiu politycznym i społecznym państw europejskich. Przedstawiony zostanie rozwój podejścia do kwestii wartości w Europie, w tym zwłaszcza w ramach Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej. Katalog wartości wymienionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanie się zatem punktem wyjścia do rozważań nad tym, czy są one aktualne i obecne w codziennej praktyce funkcjonowania państw członkowskich oraz pozostałych krajów europejskich.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczną się od ogólnych rozważań na temat znaczenia wartości w życiu politycznym i społecznym. Następnie przedstawiony zostanie proces kształtowania się wspólnych europejskich wartości, w tym w ramach integracji europejskiej. Kolejne zajęcia będą zaś koncentrowały się na takich wartościach, jak godność ludzka, wolność, demokracja, rządy prawa, poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Osobny temat dyskusji będą stanowiły również: tolerancja, sprawiedliwość społeczna, solidarność oraz różnorodność kulturowa. W ramach zajęć będzie też mowa o mechanizmach zapewnienia przestrzegania tych wartości, w tym o tych, które obowiązują w UE.

Literatura:

Selected books and articles:

1. W.Arts, L. Halman (2004), European Values at the Turn of the Millenium, Leiden- Boston.

2. S. Lucarelli & I. Manners (red.) (2006)Values and Principles in European Union Foreign Policy, Routledge.

3. J. Richardson (2002), The European Union in the World — A Community of Values, Fordham International Law Journal, 26,1: 12-35.

4. R. Kołatek (2018), The principle of human dignity in the primary and secondary legislation of the European Union, Zeszyty Prawnicze, 2(58): 29–44.

5. S. Fredman (2016), Substantive equality revisited, International Journal of Constitutional Law, 14, 3: 712–738.

6. F. Hendriks (2010), Vital Democracy A Theory of Democracy in Action, Oxford Univeristy Press.

7. A. Magen, L. Pech (2018), The rule of law and the European Union [in:] Handbook on the rule of law, eds. Ch. May, A. Winchester, Edward Elgar Publishing, pp. 235-256.

8. S. D. Scott (2011), The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon, Human Rights Law Review, 11, 4: 645-682.

9. K. Nicolaidis, J. Viehoff (2015) Social justice in the European Union: the puzzles of solidarity, reciprocity and choice [in:] Europe’s Justice Deficit?, eds. D. Kochenov, G.de Búrca, A. Williams, Hart Publishing, pp.277-294.

10. Gabriel N. Toggenburg (2008), The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity, Minorities Research, 2: 109-129.

Uwagi:

wszystkie materiały potrzebne do zajęć będą wstawiane na platformie moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3860
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest wskazanie najważniejszych wartości, jakie są lub też powinny być uwzględniane w życiu politycznym i społecznym państw europejskich. Przedstawiony zostanie rozwój podejścia do kwestii wartości w Europie, w tym zwłaszcza w ramach Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej. Katalog wartości wymienionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanie się zatem punktem wyjścia do rozważań nad tym, czy są one aktualne i obecne w codziennej praktyce funkcjonowania państw członkowskich oraz pozostałych krajów europejskich.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczną się od ogólnych rozważań na temat znaczenia wartości w życiu politycznym i społecznym. Następnie przedstawiony zostanie proces kształtowania się wspólnych europejskich wartości, w tym w ramach integracji europejskiej. Kolejne zajęcia będą zaś koncentrowały się na takich wartościach, jak godność ludzka, wolność, demokracja, rządy prawa, poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Osobny temat dyskusji będą stanowiły również: tolerancja, sprawiedliwość społeczna, solidarność oraz różnorodność kulturowa. W ramach zajęć będzie też mowa o mechanizmach zapewnienia przestrzegania tych wartości, w tym o tych, które obowiązują w UE.

Literatura:

Selected books and articles:

1. W.Arts, L. Halman (2004), European Values at the Turn of the Millenium, Leiden- Boston.

2. S. Lucarelli & I. Manners (red.) (2006)Values and Principles in European Union Foreign Policy, Routledge.

3. J. Richardson (2002), The European Union in the World — A Community of Values, Fordham International Law Journal, 26,1: 12-35.

4. R. Kołatek (2018), The principle of human dignity in the primary and secondary legislation of the European Union, Zeszyty Prawnicze, 2(58): 29–44.

5. S. Fredman (2016), Substantive equality revisited, International Journal of Constitutional Law, 14, 3: 712–738.

6. F. Hendriks (2010), Vital Democracy A Theory of Democracy in Action, Oxford Univeristy Press.

7. A. Magen, L. Pech (2018), The rule of law and the European Union [in:] Handbook on the rule of law, eds. Ch. May, A. Winchester, Edward Elgar Publishing, pp. 235-256.

8. S. D. Scott (2011), The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon, Human Rights Law Review, 11, 4: 645-682.

9. K. Nicolaidis, J. Viehoff (2015) Social justice in the European Union: the puzzles of solidarity, reciprocity and choice [in:] Europe’s Justice Deficit?, eds. D. Kochenov, G.de Búrca, A. Williams, Hart Publishing, pp.277-294.

10. Gabriel N. Toggenburg (2008), The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity, Minorities Research, 2: 109-129.

Uwagi:

wszystkie materiały potrzebne do zajęć będą wstawiane na platformie moodle

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Prowadzący grup: Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=744
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest wskazanie najważniejszych wartości, jakie są lub też powinny być uwzględniane w życiu politycznym i społecznym państw europejskich. Przedstawiony zostanie rozwój podejścia do kwestii wartości w Europie, w tym zwłaszcza w ramach Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej. Katalog wartości wymienionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanie się zatem punktem wyjścia do rozważań nad tym, czy są one aktualne i obecne w codziennej praktyce funkcjonowania państw członkowskich oraz pozostałych krajów europejskich.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczną się od ogólnych rozważań na temat znaczenia wartości w życiu politycznym i społecznym. Następnie przedstawiony zostanie proces kształtowania się wspólnych europejskich wartości, w tym w ramach integracji europejskiej. Kolejne zajęcia będą zaś koncentrowały się na takich wartościach, jak godność ludzka, wolność, demokracja, rządy prawa, poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Osobny temat dyskusji będą stanowiły również: tolerancja, sprawiedliwość społeczna, solidarność oraz różnorodność kulturowa. W ramach zajęć będzie też mowa o mechanizmach zapewnienia przestrzegania tych wartości, w tym o tych, które obowiązują w UE.

Literatura:

Selected books and articles:

1. W.Arts, L. Halman (2004), European Values at the Turn of the Millenium, Leiden- Boston.

2. S. Lucarelli & I. Manners (red.) (2006)Values and Principles in European Union Foreign Policy, Routledge.

3. J. Richardson (2002), The European Union in the World — A Community of Values, Fordham International Law Journal, 26,1: 12-35.

4. R. Kołatek (2018), The principle of human dignity in the primary and secondary legislation of the European Union, Zeszyty Prawnicze, 2(58): 29–44.

5. S. Fredman (2016), Substantive equality revisited, International Journal of Constitutional Law, 14, 3: 712–738.

6. F. Hendriks (2010), Vital Democracy A Theory of Democracy in Action, Oxford Univeristy Press.

7. A. Magen, L. Pech (2018), The rule of law and the European Union [in:] Handbook on the rule of law, eds. Ch. May, A. Winchester, Edward Elgar Publishing, pp. 235-256.

8. S. D. Scott (2011), The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon, Human Rights Law Review, 11, 4: 645-682.

9. K. Nicolaidis, J. Viehoff (2015) Social justice in the European Union: the puzzles of solidarity, reciprocity and choice [in:] Europe’s Justice Deficit?, eds. D. Kochenov, G.de Búrca, A. Williams, Hart Publishing, pp.277-294.

10. Gabriel N. Toggenburg (2008), The Debate on European Values and the Case of Cultural Diversity, Minorities Research, 2: 109-129.

Uwagi:

wszystkie materiały potrzebne do zajęć będą wstawiane na platformie moodle

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)