Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wobec nowych wyzwań. Przemiany społeczno-obyczajowe w Europie po II wojnie światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-OG-WNW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wobec nowych wyzwań. Przemiany społeczno-obyczajowe w Europie po II wojnie światowej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu nauk o polityce, historii najnowszej, historii kultury oraz współczesnej myśli politycznej

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

• udział w wykładach – 30 h.

• konsultacje z nauczycielem akademickim - 10 h.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

• czytanie literatury – 20 h.

• przygotowanie do kolokwium – 15 h.


Łącznie: 75 godz. (3 pkt ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu zajęć studenci:

W 1: Opisują procesy społeczne i obyczajowe zachodzące w Europie po II wojnie światowej:

W 2: Charakteryzują zależności miedzy przemianami społeczno-obyczajowymi i kulturowymi a nowymi zjawiskami politycznymi;

W 3: Mają wiedzę umożliwiającą dostrzeganie nowych tendencji społecznych współczesnej Europy.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu zajęć studenci:

U 1: Dostrzegają wielopłaszczyznowość i złożoność zmian społeczno-obyczajowych oraz ich wzajemny związek

U 2: Samodzielnie analizują zależności w różnych sferach życia zbiorowego.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu zajęć studenci:

K 1: Rozumieją różnorodność i wielopłaszczyznowość zmian społecznych i obyczajowych

K 2: Dostrzegają determinanty przemian w sferze społecznej i obyczajowej

K 3: Wyrażają samodzielne sądy dotyczące podstawowych kierunków współczesnego rozwoju społecznego i obyczajowego.


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: pokaz

Metody dydaktyczna podająca :

• wykład informacyjny (konwencjonalny)

• wykład problemowy


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- SWOT

Skrócony opis:

Zasadniczym celem wykładu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, specyfiką i charakterem przeobrażeń społeczno-obyczajowymi zachodzących w Europie po II wojnie światowej, jak również ukazanie ich oddziaływania na zmiany o charakterze politycznym. Przedmiotem wykładu będą w tym kontekście zarówno tendencje rozwoju nowych form życia społecznego, zmiany obyczajowe, jak również zjawiska i przeobrażenia zachodzące w sferze systemu wartości społeczeństw europejskich. Równie istotnym zadaniem wykładu będzie ukazanie nowych form organizacji życia społecznego oraz ich wpływu na przemiany w sferze kulturowej i komunikacyjnej.

Pełny opis:

1. Polityczne uwarunkowania przeobrażeń społeczno-kulturowych w Europie po II wojnie światowej.

2. Zmiany w strukturze społecznej

3. Powojenne przemiany w systemie wartości społeczeństw europejskich.

4. Przeobrażenia obyczajowe w realiach powojennego świata.

5. Między akceptacją a krytyką społeczeństwa kapitalistycznego – źródła i konsekwencje.

6. Ruchy społeczne lat 60. i 70. XX w.

7. Nowe tendencje rozwojowe w kulturze (film, teatr, malarstwo, literatura, muzyka) .

8. Urbanizacja i jej kulturowe konsekwencje

9. Konsumpcjonizm jako zjawisko społeczne.

10. Rozwój nowych form komunikacji społecznej

11. Wpływ globalizacji na życie społeczne i kulturowe społeczeństw europejskich na przełomie XX i XXI w.

12. Alternatywne wizje urządzenia życia zbiorowego.

13. Kościół katolicki wobec nowych wyzwań życia zbiorowego

14-15 Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce po II wojnie światowej – główne tendencje i zjawiska.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Briggs A., Burke P. Społeczna historia mediów, Warszawa 2010;

2. Filipowicz S., Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa 2007

3. Kaelble H., Społeczna historia Europy. Od 1945 do współczesności, Warszawa 2010;

4. Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009;

Literatura uzupełniająca

1. Barber B. R., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2009;

2. Berman P., Opowieść o dwóch utopiach. Ewolucja polityczna pokolenia ’68, Kraków 2008;

3. Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Żarnowski J., Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1996 (i wydania następne);

4. Kiwerska J., Świat w latach 1989 – 2004. Wydarzenia – konflikty – procesy, Poznań 2005;

5. Słabek H., O społecznej historii Polski 1945 – 1989, Warszawa 2009;

6. Świda- Ziemba H., Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Kraków 2010;

7. Tokaczyk R., Nowa Lewica. Rodowód – ruchy – ideologie – recepcja, Kraków 2010;

8. Współczesne nacjonalizmy, red. M. Jeziński, Toruń 2008

9. Żarnowski J., Społeczeństwa XX wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania:

• kolokwium pisemne

Kryteria oceniania:

• Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium

ndst – 0-9 pkt (0 - 45%)

dst- 10-12 pkt (50 - 60%)

dst plus- 13-14 pkt (65 - 70%)

db- 15 - 16 pkt (75 - 80%)

db plus- 17-18 pkt (85 - 90%)

bdb- 19-20 pkt (95 - 100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Strzelecki
Prowadzący grup: Michał Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.