Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-1-AP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 1 rok - studia stacjonarne - sem. letni
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Całość: 4 ECTS

w tym:

1 ECTS uczestnictwo w wykładach

1 ECTS przygotowanie do wykładów

2 ECTS przygotowanie do egzaminu końcowego

Efekty uczenia się - wiedza:

- Ma podstawową wiedze na temat istoty współczesnej polityki publicznej oraz roli administracji w jej kształtowaniu.

- Ma podstawową wiedze na temat zasad funkcjonowania instytucji społeczno-politycznych.

- Ma podstawową wiedze na temat zarządzania w przestrzeni publicznej.

- Ma podstawową wiedzę o teoriach na temat organizacji i funkcjonowania instytucji administracyjnych i innych instytucji publicznych oraz ich historycznej ewolucji.

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Dostrzega zmiany zachodzące w administracji publicznej i jej otoczeniu.

- Posługuje się konkretnymi regułami i normami w celu rozstrzygania konkretnych spraw.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Współdziała w przygotowywaniu i zarządzaniu projektami społecznymi w ramach administracji publicznej.

- Efektywnie wykorzystuje zasoby osobowe i materialne.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma zaznajomić słuchaczy ze stanem współczesnej administracji, rozwiązaniami stosowanymi w praktyce oraz najważniejszymi wyzwaniami na przyszłość.

Pełny opis:

Przedmiot ma zaznajomić słuchaczy ze stanem współczesnej administracji, rozwiązaniami stosowanymi w praktyce oraz najważniejszymi wyzwaniami na przyszłość.

Program wykładu obejmuje:

- Zagadnienia i kategorie podstawowe.

- Historia administracji publicznej w Polsce w zarysie (1764-1989)

- Generalne zasady funkcjonowania i organizacji administracji publicznej

- Administracja rządowa: Podstawowe zasady i instytucje

- Administracja samorządowa: Organy i ich kompetencje. Zasadniczy podział terytorialny

- Kontrola i nadzór w administracji publicznej

- Administracja ponadnarodowa: Doświadczenia, instytucje i mechanizmy

- Lobbying w instytucjach publicznych: Idea, definiowanie i przykłady z wybranych państw

Literatura:

Podstawowa:

- Administracja publiczna, pod red. J. Hausnera, Warszawa 2005.

- H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

- Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2008.

- Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracji, pod red. K. Zuby, Toruń 2007.

Uzupełniająca:

- A.M. Kjaer, Governance, Cambridge 2008.

- Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, pod red. L. Habudy, Wrocław 2000.

- Administracja publiczna na progu XXI wieku, pod red. J. Osińskiego, Warszawa 2008.

- H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie publiczne” nr 1/2007.

- H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009.

- J. Sługocki, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2007.

- L. Habuda, Decentralizacja vs centralizacja administracji w strukturze zasadniczego terytorialnego podziału kraju, Toruń 2009.

- M. Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej, Warszawa 2008.

- M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa 2009.

- O.E. Hughes, Public management. An introduction, Basingstoke 2003.

- R. Przybyszewski, Administracja publiczna wobec przemian społeczno-ekonomicznych epoki informacyjnej, Toruń 2009.

- S. Pilipiec, P. Szreniawski, Socjologia administracji. Zarys wykładu, Lublin 2008.

- The Oxford Handbook of Public Management, pod red. E. Ferlie, L.E. Lynn Jr, Ch. Pollitt, Oxford 2007.

- W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

- Egzamin pisemny

- Test jednokrotnego wyboru (jedna z czterech)

- Liczba pytań: od 12 do 37 - do ustalenia z egzaminowanymi

Praktyki zawodowe:

Nie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Popławski
Prowadzący grup: Mariusz Popławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)