Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-1-F Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot dostępny dla wszystkich studentów.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym:

- 30 godzin – aktywne uczestnictwo w zajęciach (1 ECTS)

- 20 godzin – indywidualna lektura materiałów źródłowych, przygotowania do zajęć (1 ECTS)

- 10 godzin - przygotowanie do kolokwium końcowego i udział w kolokwium (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W_1 - Student ma pogłębioną wiedzę o ideach filozoficznych kształtujących instytucje publiczne oraz zachodzącej na przestrzeni wieków ewolucji zasad ich organizacji i funkcjonowania - K_W01.

W_2 - Student ma podstawową wiedzę o filozoficznych źródłach stosunków społeczno-prawnych zachodzących między różnymi podmiotami w skali państwowej i międzynarodowej - K_W04.

W_3 - Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie indywidualnym oraz jako członku wspólnoty; rozumie zasady nawiązywania, kształtowania, zmiany i rozwiązywania różnych relacji podmiotowych, w tym zwłaszcza z zakresu krajowej i międzynarodowej ochrony praw i wolności jednostki – K_W08.

W_4 - Student ma podstawową wiedzę porównawczą w zakresie historycznego rozwoju europejskiej filozofii oraz o źródłach ideowych struktury i funkcjonowania instytucji w ujęciu ewolucyjnym – K_W06.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U_1 - Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne zachodzące w skali krajowej i europejskiej. Potrafi wskazać filozoficzne korzenie instytucji politycznych państw europejskich i przyczyny ich ewolucji i dyferencjacji - K_U01.

U_2 - Student posiada umiejętność rozumienia i krytycznego analizowania zjawisk społecznych w skali europejskiej kształtowanych przez idee filozoficzne – K_U09.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_1 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - K_K01.

K_2 - Student dostrzega i identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i poszukuje optymalnych rozwiązań zgodnych z prawem i zasadami etyki zawodowej - K_K04.

K_3 - Student zajmuje krytyczne stanowisko względem problemów, koncepcji i teorii filozoficznych - K_K02.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, wykład informacyjny, dyskusja wokół wykładu

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Wykład będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące historii filozofii, poszczególnych kierunków i subdyscyplin filozoficznych, głównych problemów oraz przedstawicieli myśli filozoficznej. Studenci będą mogli zaznajomić się z poglądami reprezentatywnych dla danej epoki filozofów: od czasów starożytnych po współczesność.

Pełny opis:

Celem jest zapoznanie studentów z historią filozofii, myślenia filozoficznego i zasadniczymi problemami filozofii. Wykład obejmuje główne kierunki i szkoły myślenia filozoficznego od starożytności do czasów współczesnych oraz analizę podstawowych problemów filozoficznych. Problemowe i historyczne ukazanie dziejów filozofii począwszy od starożytnej Grecji aż po współczesność.

1. Status filozofii.

2. Filozofia starożytna: era przedsokratejska i Sokrates.

3. Filozofia starożytna: Platon.

4. Filozofia starożytna: Arystoteles.

5. Filozofia starożytna: epoka hellenistyczna.

6. Filozofia średniowieczna.

7. Filozofia nowożytna: renesans i humanizm.

8. Filozofia nowożytna: oświecenie.

9. Filozofia nowożytna: XIX wiek (część 1).

10. Filozofia nowożytna: XIX wiek (część 2).

11. Filozofia współczesna: nurty przedwojenne.

12. Filozofia współczesna: okres powojenny (część 1).

13. Filozofia współczesna: okres powojenny (część 2).

14. Filozofia współczesna: okres powojenny (część 3).

15. Problemy współczesnej filozofii.

Literatura:

Bartnik Cz. S., Historia filozofii, Lublin 2001.

Copleston F., Greece and Rome, London 1951.

Czarnecki P., Historia filozofii, Warszawa 2011.

Ferber R., Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1-2, Kraków 2008.

Kotarbiński T., Historia filozofii, Wrocław 1995.

Hoffe O., Mała historia filozofii, Kraków 2005.

Magee B., Historia filozofii, Warszawa 2000.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, 1-4, Lublin 2001.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii,1-3, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Część I: Pytania z wykładów

Pytanie 1: Pojęcie filozoficzne

Pytanie 2: Filozof i jego koncepcje

Część II: Pytania z wybranej lektury

Pytanie 3: Zobrazowanie problemu filozoficznego

Pytanie 4: Szczegółowe zagadnienie lub pojęcie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące historii filozofii. Studenci będą mogli zaznajomić się z poglądami reprezentatywnych dla danej epoki filozofów oraz ważnymi problemami. Wiadomości te zostaną poszerzone o informacje dotyczące filozofii azjatyckiej, głównie indyjskiej i chińskiej.

Pełny opis:

Wykład będzie podzielony na 6 bloków tematycznych dotyczących historii filozofii i jej problemów. Pierwszy poświęcony będzie początkom filozofii w starożytnej Grecji i dyskutowanym w tym czasie problemom. Uzupełnianiem tych informacji będzie przegląd głównych kierunków w filozofii indyjskiej i chińskiej oraz dokonanie ich porównania z myślą zachodnią. W dalszej kolejności omawiane będą problemy późnego średniowiecza dotyczące związków myśli greckiej z żydowską i chrześcijańską. Następnie omówione zostaną reprezentatywne dla średniowiecza i nowożytności systemy filozoficzna. Zwieńczeniem cyklu będzie poświecenie uwagi wybranym koncepcjom filozoficznym współczesności.

Literatura:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii,1-3, Warszawa, PWN.

O. Hoffe, Mała historia filozofii, Kraków, Znak.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 1-4, Lublin, KUL.

R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1-2, WAM, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące historii filozofii. Studenci będą mogli zaznajomić się z poglądami reprezentatywnych dla danej epoki filozofów oraz ważnymi problemami. Wiadomości te zostaną poszerzone o informacje dotyczące filozofii azjatyckiej, głównie indyjskiej i chińskiej.

Pełny opis:

Wykład będzie podzielony na 6 bloków tematycznych dotyczących historii filozofii i jej problemów. Pierwszy poświęcony będzie początkom filozofii w starożytnej Grecji i dyskutowanym w tym czasie problemom. Uzupełnianiem tych informacji będzie przegląd głównych kierunków w filozofii indyjskiej i chińskiej oraz dokonanie ich porównania z myślą zachodnią. W dalszej kolejności omawiane będą problemy późnego średniowiecza dotyczące związków myśli greckiej z żydowską i chrześcijańską. Następnie omówione zostaną reprezentatywne dla średniowiecza i nowożytności systemy filozoficzna. Zwieńczeniem cyklu będzie poświecenie uwagi wybranym koncepcjom filozoficznym współczesności.

Literatura:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii,1-3, Warszawa, PWN.

O. Hoffe, Mała historia filozofii, Kraków, Znak.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 1-4, Lublin, KUL.

R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1-2, WAM, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące historii filozofii. Studenci będą mogli zaznajomić się z poglądami reprezentatywnych dla danej epoki filozofów oraz ważnymi problemami. Wiadomości te zostaną poszerzone o informacje dotyczące filozofii azjatyckiej, głównie indyjskiej i chińskiej.

Pełny opis:

Wykład będzie podzielony na 6 bloków tematycznych dotyczących historii filozofii i jej problemów. Pierwszy poświęcony będzie początkom filozofii w starożytnej Grecji i dyskutowanym w tym czasie problemom. Uzupełnianiem tych informacji będzie przegląd głównych kierunków w filozofii indyjskiej i chińskiej oraz dokonanie ich porównania z myślą zachodnią. W dalszej kolejności omawiane będą problemy późnego średniowiecza dotyczące związków myśli greckiej z żydowską i chrześcijańską. Następnie omówione zostaną reprezentatywne dla średniowiecza i nowożytności systemy filozoficzna. Zwieńczeniem cyklu będzie poświecenie uwagi wybranym koncepcjom filozoficznym współczesności.

Literatura:

Wykaz lektur egzaminacyjnych do wyboru (zima 2019/2020)

(dopuszczalny jest wybór innego wydania bądź innego przekładu książki)

Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Warszawa 2004.

Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Kraków 2007.

Bauman Zygmunt, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman i J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2012.

Berlin Isaiah, Cztery eseje o wolności, przeł. D. Grinberg, D. Lachowska i J. Łoziński, Poznań 2000.

Berlin Isaiah, Karol Marks. Jego życie i środowisko, przeł. W. Orliński, Warszawa 1999.

Bierdiajew Mikołaj, Nowe Średniowiecze, przeł. M. Reutt, Kraków 2019.

Derra Aleksandra, Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka, Toruń 2011.

Feyerabend Paul K., Przeciw metodzie, przeł. S. Wiertlewski, Wrocław 2001.

Foucault Michel, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 1993.

Fromm Erich, Rewolucja nadziei, przeł. H. Adamska, Poznań 2000.

Fromm Erich, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 2011.

Jaranowski Marcin, Rekonstrukcja zła: etyczne aspekty opresji w świetle refleksji ocalonych, Toruń 2015.

Mill John Stuart, O rządzie reprezentatywnym, przeł. J. Hołówka, Kraków 1995.

Nietzsche Fryderyk, Ludzkie, arcyludzkie, przeł. K. Drzewiecki, Kraków 2010.

Platon, Fedon, przeł. R. Legutko, Warszawa 2017.

Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Kęty 2003.

Rolewski Jarosław, Nowa metafizyka Kanta, Toruń 2002.

Scheler Max, Resentyment a moralności, przeł. B. Baran, Warszawa 2008.

Singer Peter, Etyka praktyczna, przeł. A. Sagan, Warszawa 2003.

Singer Peter, Wyzwolenie zwierząt, przeł. A. Alichniewicz i A. Szczęsna, Warszawa 2018.

Spengler Oswald, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 2001.

Strauss Leo, Sokratejskie pytania, przeł. P. Śpiewak, Warszawa 1998.

Szahaj Andrzej, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm, Toruń 2012.

Szahaj A., Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a sprawa polska, Warszawa 2000.

Środa Magdalena, Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci, Warszawa 2003.

Tocqueville Alexis de, Dawne rządy a rewolucja, przeł. W. M. Kozłowski, Kraków 2019.

Wierzbicki Alfred Marek, Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny, Lublin 2005.

Zdrenka Marcin, O gnuśności: studium lenistwa i jego kontekstów, Toruń 2012.

Żiżek Slavoj, Kruchy absolut, przeł. M. Kropiwnicki, Warszawa 2009.

Żiżek Slavoj, Metastazy rozkoszy. Sześć esejów o kobietach i przyczynowości, przeł. M. J. Mosakowski, Warszawa 2013.

Żiżek Slavoj, Rok niebezpiecznych marzeń, przeł. M. Kropiwnicki i B. Szelewa, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Filozofia stosuje narzędzia poznania rozumowego takie jak metody analizy logicznej do badań nad problemami dotyczącymi inter alia tego, co i w jaki sposób istnieje w naszym wszechświecie (np. czy istnieją tylko konkretne ciała fizyczne, czy również byty abstrakcyjne takie jak relacje pomiędzy nimi czy własności owych ciał); czy i jak możliwa jest wiedza na temat tego, co istnieje oraz kiedy nasze przekonania dotyczące świata są uzasadnione; czym jest narzędzie tego poznania, czyli umysł człowieka, jakie ma on charakterystyki i w jakiej pozostaje relacji do mózgu; czy i jak istnieją wartości – dobro, sprawiedliwość, piękno etc. – czym się charakteryzują oraz czy i jak możemy je poznawać etc. Najogólniej rzecz ujmując, filozofia bada metodami rozumowymi (w przeciwieństwie do metod empirycznych) zagadnienia bytu, poznania i wartości a jej główne działy to, odpowiednio, ontologia (metafizyka), epistemologia (gnozeologia) i aksjologia. Niniejszy kurs filozofii stawia sobie za zadanie przedstawienie wybranych najważniejszych teorii filozoficznych (ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych) w perspektywie historyczno-problemowej. Kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Podstawą dla wykładu i egzaminu jest Historia filozofii Fredericka Coplestona w zakresie filozofów i teorii analizowanych na wykładzie.

Pełny opis:

Filozofia stosuje narzędzia poznania rozumowego takie jak metody analizy logicznej do badań nad problemami dotyczącymi inter alia tego, co i w jaki sposób istnieje w naszym wszechświecie (np. czy istnieją tylko konkretne ciała fizyczne, czy również byty abstrakcyjne takie jak relacje pomiędzy nimi czy własności owych ciał); czy i jak możliwa jest wiedza na temat tego, co istnieje oraz kiedy nasze przekonania dotyczące świata są uzasadnione; czym jest narzędzie tego poznania, czyli umysł człowieka, jakie ma on charakterystyki i w jakiej pozostaje relacji do mózgu; czy i jak istnieją wartości – dobro, sprawiedliwość, piękno etc. – czym się charakteryzują oraz czy i jak możemy je poznawać etc. Najogólniej rzecz ujmując, filozofia bada metodami rozumowymi (w przeciwieństwie do metod empirycznych) zagadnienia bytu, poznania i wartości a jej główne działy to, odpowiednio, ontologia (metafizyka), epistemologia (gnozeologia) i aksjologia. Niniejszy kurs filozofii stawia sobie za zadanie przedstawienie wybranych najważniejszych teorii filozoficznych (ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych) w perspektywie historyczno-problemowej. Kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Podstawą dla wykładu i egzaminu jest Historia filozofii Fredericka Coplestona w zakresie filozofów i teorii analizowanych na wykładzie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: Frederick Copleston, Historia filozofii, t. 1-7, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998-2006. Obowiązuje wyłącznie w zakresie teorii i filozofów omawianych na wykładzie (spis zagadnień poniżej). Książka dostępna również online w języku angielskim.

Literatura uzupełniająca:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii,1-3, PWN, Warszawa.

O. Hoffe, Mała historia filozofii, Znak, Kraków.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 1-4, KUL, Lublin.

R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1-2, WAM, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Filozofia stosuje narzędzia poznania rozumowego takie jak metody analizy logicznej do badań nad problemami dotyczącymi inter alia tego, co i w jaki sposób istnieje w naszym wszechświecie (np. czy istnieją tylko konkretne ciała fizyczne, czy również byty abstrakcyjne takie jak relacje pomiędzy nimi czy własności owych ciał); czy i jak możliwa jest wiedza na temat tego, co istnieje oraz kiedy nasze przekonania dotyczące świata są uzasadnione; czym jest narzędzie tego poznania, czyli umysł człowieka, jakie ma on charakterystyki i w jakiej pozostaje relacji do mózgu; czy i jak istnieją wartości – dobro, sprawiedliwość, piękno etc. – czym się charakteryzują oraz czy i jak możemy je poznawać etc. Najogólniej rzecz ujmując, filozofia bada metodami rozumowymi (w przeciwieństwie do metod empirycznych) zagadnienia bytu, poznania i wartości a jej główne działy to, odpowiednio, ontologia (metafizyka), epistemologia (gnozeologia) i aksjologia. Niniejszy kurs filozofii stawia sobie za zadanie przedstawienie wybranych najważniejszych teorii filozoficznych (ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych) w perspektywie historyczno-problemowej. Kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Podstawą dla wykładu i egzaminu jest Historia filozofii Fredericka Coplestona w zakresie filozofów i teorii analizowanych na wykładzie.

Pełny opis:

Filozofia stosuje narzędzia poznania rozumowego takie jak metody analizy logicznej do badań nad problemami dotyczącymi inter alia tego, co i w jaki sposób istnieje w naszym wszechświecie (np. czy istnieją tylko konkretne ciała fizyczne, czy również byty abstrakcyjne takie jak relacje pomiędzy nimi czy własności owych ciał); czy i jak możliwa jest wiedza na temat tego, co istnieje oraz kiedy nasze przekonania dotyczące świata są uzasadnione; czym jest narzędzie tego poznania, czyli umysł człowieka, jakie ma on charakterystyki i w jakiej pozostaje relacji do mózgu; czy i jak istnieją wartości – dobro, sprawiedliwość, piękno etc. – czym się charakteryzują oraz czy i jak możemy je poznawać etc. Najogólniej rzecz ujmując, filozofia bada metodami rozumowymi (w przeciwieństwie do metod empirycznych) zagadnienia bytu, poznania i wartości a jej główne działy to, odpowiednio, ontologia (metafizyka), epistemologia (gnozeologia) i aksjologia. Niniejszy kurs filozofii stawia sobie za zadanie przedstawienie wybranych najważniejszych teorii filozoficznych (ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych) w perspektywie historyczno-problemowej. Kurs kończy się egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru. Podstawą dla wykładu i egzaminu jest Historia filozofii Fredericka Coplestona w zakresie filozofów i teorii analizowanych na wykładzie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: Frederick Copleston, Historia filozofii, t. 1-7, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998-2006. Obowiązuje wyłącznie w zakresie teorii i filozofów omawianych na wykładzie (spis zagadnień poniżej). Książka dostępna również online w języku angielskim.

Literatura uzupełniająca:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii,1-3, PWN, Warszawa.

O. Hoffe, Mała historia filozofii, Znak, Kraków.

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 1-4, KUL, Lublin.

R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozoficzne, t. 1-2, WAM, Kraków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.