Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-1-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15 + 2

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 30

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 10

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk): 0


Suma: 57 h; 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Wie podstawowe zagadnienia z zakresu logiki, teorii argumentacji. Rachunek zdań; pojęcie nazwy; podział logiczny; pojęcie definicji etc.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie poprawnie rozumować, argumentować, prowadzić dyskusję.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Posiada kompetencję pracy w grupie i występowania przed audytorium.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań; dyskusja, wykład.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

1. Wprowadzenie - logika jako nauka

2. Nauka o nazwach

3. Podział logiczny i klasyfikacja

4. Nauka o definicji

5. Nauka o zdaniu

6. Nauka o wnioskowaniu

7. Klasyczny rachunek logiczny

8. Logika indukcyjna

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Logika jako sztuka doskonałego rozumowania oraz szkoła i droga do racjonalności. Logika jako nauka. Miejsce logiki wśród innych nauk. Działy logiki. Zarys dziejów logiki. Logika klasyczna i logika współczesna. Podstawowe pojęcia logiki.

2. Nauka o nazwach: Pojęcie nazwy. Podział nazw. Treść nazwy. Zakres nazwy. Stosunki między nazwami.

3. Podział logiczny i klasyfikacja: Pojęcie podziału logicznego. Warunki poprawności podziału logicznego. Klasyfikacja i zasady klasyfikacji.

4. Nauka o definicji: Rodzaje definicji. Zasady konstruowania definicji i warunki poprawności definicji. Błędy definicji.

5. Nauka o zdaniu: Pojęcie zdania w sensie logicznym. Zdanie a sąd. Budowa i rodzaje zdań. Wartość logiczna zdania.

6. Nauka o wnioskowaniu: Wnioskowanie bezpośrednie i pośrednie. Pojęcie sylogizmu. Tryby i figury sylogistyczne. Reguły poprawności sylogistycznej. Diagramy Venna. Entymematy.

7. Klasyczny rachunek logiczny: Funktory prawdziwościowe – negacja, koniunkcja, alternatywa, równoważność, implikacja etc. Tabelki prawdziwościowe. Dowodzenie w logice zdań. Tautologie logiki zdań. Aksjomaty i prawa logiki zdań.

8. Logika indukcyjna: Wnioskowanie redukcyjne. Indukcja enumeracyjna. Indukcja eliminacyjna. Kanony Milla. Wnioskowanie z analogii. Wnioskowanie a fortiori.

9. Kolokwium.

Literatura:

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 2009.

G. Malinowski, Logika ogólna, PWN, Warszawa 2010.

J. Bremer, Wprowadzenie do logiki, WAM, Kraków 2004.

T. Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, PWN, Warszawa 1953.

B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, PWN, Warszawa 1998.

P. Hurley, A concise introduction to logic, eleventh edition, Wadsworth, Cengage Learning, Boston, 2012.

D. Kelley, The Art. Of Reasoning. With Symbolic Logic, W.W. Norton & Company, New York 1990.

Oktawian Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników; wydanie dowolne.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność + Aktywność + Kolokwium = ocena końcowa.

Zapis ten należy interpretować w następujący sposób:

Obecność jest warunkiem koniecznym zaliczenia. Niedopuszczalne są żadne nieusprawiedliwione nieobecności. Ocena końcowa = (ocena z pracy na zajęciach + ocena z kolokwium)/2. Ocena z pracy na zajęciach = suma wszystkich ocen z aktywności pisemnej i ustnej podzielona przez ilość ocen z aktywności pisemnej i ustnej. Każda ocena niedostateczna liczona jest do średnich jako 0.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi zagadnieniami logiki, jak np. klasyczny rachunek zdań, nauka o definicji, nauka o nazwach etc.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Logika jako sztuka doskonałego rozumowania oraz szkoła i droga do racjonalności. Logika jako nauka. Miejsce logiki wśród innych nauk. Działy logiki. Zarys dziejów logiki. Logika klasyczna i logika współczesna. Podstawowe pojęcia logiki.

2. Nauka o nazwach: Pojęcie nazwy. Podział nazw. Treść nazwy. Zakres nazwy. Stosunki między nazwami.

3. Podział logiczny i klasyfikacja: Pojęcie podziału logicznego. Warunki poprawności podziału logicznego. Klasyfikacja i zasady klasyfikacji.

4. Nauka o definicji: Rodzaje definicji. Zasady konstruowania definicji i warunki poprawności definicji. Błędy definicji.

5. Nauka o zdaniu: Pojęcie zdania w sensie logicznym. Zdanie a sąd. Budowa i rodzaje zdań. Wartość logiczna zdania.

6. Nauka o wnioskowaniu: Wnioskowanie bezpośrednie i pośrednie. Pojęcie sylogizmu. Tryby i figury sylogistyczne. Reguły poprawności sylogistycznej. Diagramy Venna. Entymematy.

7. Klasyczny rachunek logiczny: Funktory prawdziwościowe – negacja, koniunkcja, alternatywa, równoważność, implikacja etc. Tabelki prawdziwościowe. Dowodzenie w logice zdań. Tautologie logiki zdań. Aksjomaty i prawa logiki zdań.

8. Logika indukcyjna: Wnioskowanie redukcyjne. Indukcja enumeracyjna. Indukcja eliminacyjna. Kanony Milla. Wnioskowanie z analogii. Wnioskowanie a fortiori.

Literatura:

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 2009.

G. Malinowski, Logika ogólna, PWN, Warszawa 2010.

J. Bremer, Wprowadzenie do logiki, WAM, Kraków 2004.

T. Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, PWN, Warszawa 1953.

B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, PWN, Warszawa 1998.

D. Kelley, The Art. Of Reasoning. With Symbolic Logic, W.W. Norton & Company, New York 1990.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi zagadnieniami logiki, jak np. klasyczny rachunek zdań, nauka o definicji, nauka o nazwach etc.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Logika jako sztuka doskonałego rozumowania oraz szkoła i droga do racjonalności. Logika jako nauka. Miejsce logiki wśród innych nauk. Działy logiki. Zarys dziejów logiki. Logika klasyczna i logika współczesna. Podstawowe pojęcia logiki.

2. Nauka o nazwach: Pojęcie nazwy. Podział nazw. Treść nazwy. Zakres nazwy. Stosunki między nazwami.

3. Podział logiczny i klasyfikacja: Pojęcie podziału logicznego. Warunki poprawności podziału logicznego. Klasyfikacja i zasady klasyfikacji.

4. Nauka o definicji: Rodzaje definicji. Zasady konstruowania definicji i warunki poprawności definicji. Błędy definicji.

5. Nauka o zdaniu: Pojęcie zdania w sensie logicznym. Zdanie a sąd. Budowa i rodzaje zdań. Wartość logiczna zdania.

6. Nauka o wnioskowaniu: Wnioskowanie bezpośrednie i pośrednie. Pojęcie sylogizmu. Tryby i figury sylogistyczne. Reguły poprawności sylogistycznej. Diagramy Venna. Entymematy.

7. Klasyczny rachunek logiczny: Funktory prawdziwościowe – negacja, koniunkcja, alternatywa, równoważność, implikacja etc. Tabelki prawdziwościowe. Dowodzenie w logice zdań. Tautologie logiki zdań. Aksjomaty i prawa logiki zdań.

8. Logika indukcyjna: Wnioskowanie redukcyjne. Indukcja enumeracyjna. Indukcja eliminacyjna. Kanony Milla. Wnioskowanie z analogii. Wnioskowanie a fortiori.

Literatura:

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 2009.

G. Malinowski, Logika ogólna, PWN, Warszawa 2010.

J. Bremer, Wprowadzenie do logiki, WAM, Kraków 2004.

T. Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, PWN, Warszawa 1953.

B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, PWN, Warszawa 1998.

D. Kelley, The Art. Of Reasoning. With Symbolic Logic, W.W. Norton & Company, New York 1990.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi zagadnieniami logiki, jak np. klasyczny rachunek zdań, nauka o definicji, nauka o nazwach etc.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Logika jako sztuka doskonałego rozumowania oraz szkoła i droga do racjonalności. Logika jako nauka. Miejsce logiki wśród innych nauk. Działy logiki. Zarys dziejów logiki. Logika klasyczna i logika współczesna. Podstawowe pojęcia logiki.

2. Nauka o nazwach: Pojęcie nazwy. Podział nazw. Treść nazwy. Zakres nazwy. Stosunki między nazwami.

3. Podział logiczny i klasyfikacja: Pojęcie podziału logicznego. Warunki poprawności podziału logicznego. Klasyfikacja i zasady klasyfikacji.

4. Nauka o definicji: Rodzaje definicji. Zasady konstruowania definicji i warunki poprawności definicji. Błędy definicji.

5. Nauka o zdaniu: Pojęcie zdania w sensie logicznym. Zdanie a sąd. Budowa i rodzaje zdań. Wartość logiczna zdania.

6. Nauka o wnioskowaniu: Wnioskowanie bezpośrednie i pośrednie. Pojęcie sylogizmu. Tryby i figury sylogistyczne. Reguły poprawności sylogistycznej. Diagramy Venna. Entymematy.

7. Klasyczny rachunek logiczny: Funktory prawdziwościowe – negacja, koniunkcja, alternatywa, równoważność, implikacja etc. Tabelki prawdziwościowe. Dowodzenie w logice zdań. Tautologie logiki zdań. Aksjomaty i prawa logiki zdań.

8. Logika indukcyjna: Wnioskowanie redukcyjne. Indukcja enumeracyjna. Indukcja eliminacyjna. Kanony Milla. Wnioskowanie z analogii. Wnioskowanie a fortiori.

Literatura:

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 2009.

G. Malinowski, Logika ogólna, PWN, Warszawa 2010.

J. Bremer, Wprowadzenie do logiki, WAM, Kraków 2004.

T. Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, PWN, Warszawa 1953.

B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, PWN, Warszawa 1998.

P. Hurley, A concise introduction to logic, eleventh edition, Wadsworth, Cengage Learning, Boston, 2012.

D. Kelley, The Art. Of Reasoning. With Symbolic Logic, W.W. Norton & Company, New York 1990.

Oktawian Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników; wydanie dowolne.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi zagadnieniami logiki, jak np. klasyczny rachunek zdań, nauka o definicji, nauka o nazwach etc.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Logika jako sztuka doskonałego rozumowania oraz szkoła i droga do racjonalności. Logika jako nauka. Miejsce logiki wśród innych nauk. Działy logiki. Zarys dziejów logiki. Logika klasyczna i logika współczesna. Podstawowe pojęcia logiki.

2. Nauka o nazwach: Pojęcie nazwy. Podział nazw. Treść nazwy. Zakres nazwy. Stosunki między nazwami.

3. Podział logiczny i klasyfikacja: Pojęcie podziału logicznego. Warunki poprawności podziału logicznego. Klasyfikacja i zasady klasyfikacji.

4. Nauka o definicji: Rodzaje definicji. Zasady konstruowania definicji i warunki poprawności definicji. Błędy definicji.

5. Nauka o zdaniu: Pojęcie zdania w sensie logicznym. Zdanie a sąd. Budowa i rodzaje zdań. Wartość logiczna zdania.

6. Nauka o wnioskowaniu: Wnioskowanie bezpośrednie i pośrednie. Pojęcie sylogizmu. Tryby i figury sylogistyczne. Reguły poprawności sylogistycznej. Diagramy Venna. Entymematy.

7. Klasyczny rachunek logiczny: Funktory prawdziwościowe – negacja, koniunkcja, alternatywa, równoważność, implikacja etc. Tabelki prawdziwościowe. Dowodzenie w logice zdań. Tautologie logiki zdań. Aksjomaty i prawa logiki zdań.

8. Logika indukcyjna: Wnioskowanie redukcyjne. Indukcja enumeracyjna. Indukcja eliminacyjna. Kanony Milla. Wnioskowanie z analogii. Wnioskowanie a fortiori.

Literatura:

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 2009.

G. Malinowski, Logika ogólna, PWN, Warszawa 2010.

J. Bremer, Wprowadzenie do logiki, WAM, Kraków 2004.

T. Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, PWN, Warszawa 1953.

B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, PWN, Warszawa 1998.

P. Hurley, A concise introduction to logic, eleventh edition, Wadsworth, Cengage Learning, Boston, 2012.

D. Kelley, The Art. Of Reasoning. With Symbolic Logic, W.W. Norton & Company, New York 1990.

Oktawian Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników; wydanie dowolne.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Perlikowski
Prowadzący grup: Łukasz Perlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi zagadnieniami logiki, jak np. klasyczny rachunek zdań, nauka o definicji, nauka o nazwach etc.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: Logika jako sztuka doskonałego rozumowania oraz szkoła i droga do racjonalności. Logika jako nauka. Miejsce logiki wśród innych nauk. Działy logiki. Zarys dziejów logiki. Logika klasyczna i logika współczesna. Podstawowe pojęcia logiki.

2. Nauka o nazwach: Pojęcie nazwy. Podział nazw. Treść nazwy. Zakres nazwy. Stosunki między nazwami.

3. Podział logiczny i klasyfikacja: Pojęcie podziału logicznego. Warunki poprawności podziału logicznego. Klasyfikacja i zasady klasyfikacji.

4. Nauka o definicji: Rodzaje definicji. Zasady konstruowania definicji i warunki poprawności definicji. Błędy definicji.

5. Nauka o zdaniu: Pojęcie zdania w sensie logicznym. Zdanie a sąd. Budowa i rodzaje zdań. Wartość logiczna zdania.

6. Nauka o wnioskowaniu: Wnioskowanie bezpośrednie i pośrednie. Pojęcie sylogizmu. Tryby i figury sylogistyczne. Reguły poprawności sylogistycznej. Diagramy Venna. Entymematy.

7. Klasyczny rachunek logiczny: Funktory prawdziwościowe – negacja, koniunkcja, alternatywa, równoważność, implikacja etc. Tabelki prawdziwościowe. Dowodzenie w logice zdań. Tautologie logiki zdań. Aksjomaty i prawa logiki zdań.

8. Logika indukcyjna: Wnioskowanie redukcyjne. Indukcja enumeracyjna. Indukcja eliminacyjna. Kanony Milla. Wnioskowanie z analogii. Wnioskowanie a fortiori.

Literatura:

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa 2009.

G. Malinowski, Logika ogólna, PWN, Warszawa 2010.

J. Bremer, Wprowadzenie do logiki, WAM, Kraków 2004.

T. Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, PWN, Warszawa 1953.

B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, PWN, Warszawa 1998.

P. Hurley, A concise introduction to logic, eleventh edition, Wadsworth, Cengage Learning, Boston, 2012.

D. Kelley, The Art. Of Reasoning. With Symbolic Logic, W.W. Norton & Company, New York 1990.

Oktawian Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników; wydanie dowolne.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.