Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Marketing polityczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-1-MP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0414) Marketing i reklama Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing polityczny
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Osoby wpisane na listę studentów I r. Politologia S1

Całkowity nakład pracy studenta:

- analiza tekstów obligatoryjnych

- analiza artykułów prasowych (w tym internetowych)

- prezentacja wybranej analizy przypadku

- aktywność podczas zajęć

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10 Ma wiedzę na temat roli i funkcjonowania mediów

masowych we współczesnym społeczeństwie S2A_W07

K_W12 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu komunikacji

społecznej, w tym przede wszystkim technik i

narzędzi komunikacji S2A_05; S2A_08

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać

zjawiska społeczne, w tym przede wszystkim

zjawiska polityczne S2A_U01; S2A_U02

K_U06 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę oraz

kompetencje społeczne w pracy zawodowej oraz w

działalności publicznej S2A_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

pogłębienia wiedzy i wykształcenia nowych,

pogłębionych umiejętności, a także ma świadomość

potrzeby rozwoju osobistego. Potrafi także

organizować proces uczenia się innych osób S2A_K01; S2A_K06

K_K02 Pracować w grupie, jako odpowiedzialny członek

zespołu, przyjmuje w grupie różne role, także

koordynatora projektu S2A_K02

K_K06 Organizuje i zarządza pracą zarówno swoją, jak i

zespołu pracującego nad określonym projektem. S2A_K03

K_K07 Jako członek zespołu przygotowującego projekt,

uwzględnia prawne, ekonomiczne, społeczne i

polityczne aspekty jego realizacji. Przewiduje

konsekwencje i skutki społeczne swojej

działalności S2A_K05

K_K09 Broni swoich racji i przekonań w sposób kulturalny S2A_K02; S2A_K04


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna

Pełny opis:

Materiały do zajęć (teksty obligatoryjne, analizy przypadków) MOODLE UMK

Hasło do kursu: kampania2021

1. Zajęcia wprowadzające

2. Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego

Cwalina W., Falkowski A., (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP, s. 7-54.

Wiszniowski R., (2002), Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego. [w:] Jabłoński Andrzej W., Sobkowiak Leszek (pod red.). Wrocław: Wydawnictwo UWr, s. 45-65.

Zadanie Projekt

Podział na grupy (4-5 osób)

3. Modele zachowań wyborczych z uwzględnieniem sondaży

Cwalina W., Falkowski A., (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP, s. 55-104.

Peszyński Wojciech, Seklecka Aleksandra, (2010), Sondaże w kampanii prezydenckiej 2010 roku. „Studia wyborcze” nr X.

Zadanie Projekt

Wybór kandydata

Harmonogram pracy sztabu – podział zadań

4-5. Determinanty i badania rynku wyborczego

Cichosz M., (2002), Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego, [w:] Jabłoński A. W., Sobkowiak L., Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr, s. 93-122.

Cwalina W., Falkowski A., (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: GWP, s..

Wenzel M., (2004), Badania ilościowe i jakościowe w kampanii wyborczej [w:] Ferenc W., Mrówka R., Wilkos S., Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?, Warszawa: LTW, s. 17-52.

Zadanie Projekt

Życiorys kandydata

Analizy SWOT promowanego kandydata Analiza SMART

6. Zasady wyborów Prezydenta RP w kontekście projektowania strategii marketingowej

Chmaj M., Skrzydło W., (2011), System wyborczy w RP, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 128-144.

Zadanie Projekt

Analizy SWOT i Analiza SMART konkurenta

Określenie przekazu wyborczego

7. Analiza marketingowa (segmentacja, targeting, pozycjonowanie)

Cwalina W., Falkowski A., (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: GWP, s. 105-146.

Mazur M., (2004), Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce. Warszawa: PWN, s. 65-91.

Zadanie Projekt

Wybór grup docelowych, zidentyfikowanie grup docelowych konkurentów, pozycjonowanie

8. Wizerunek polityczny

Cwalina W., Falkowski A., (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP

r

Jeziński Marek. 2004. Marketing polityczny, a procesy akulturacyjne. Toruń: Wydawnictwo UMK

Zadanie projekt

Wybór konkretnego typu wizerunku kandydata/kandydatki

9. Program wyborczy, jako element kreacji marketingowej i strategia finansowa

Muszyński J., (2004), Teoria marketingu politycznego, Warszawa: WSP TWP, s. 112-168.

Stępińska A., (2004), Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce 1990–2000, Poznań: WN INPiD UAM, s. 293-350.

Skrzypiński D., (2009), Strategie partii politycznych, , [w:] Jabłoński A. W., Sobkowiak L., Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr, s. 137-158.

Trzeciak S., (2014), Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory, Warszawa: Zysk i S-ka, s. 105–112.

Zadanie Projekt

Przygotowanie manifestu programowego kandydata

Przygotowanie budżetu kandydata

10. Storrytelling w kampanii wyborczej

Kolczyński M., (2008), Strategie komunikowania politycznego, Katowice: UŚ, s. 362-374.

Mistewicz E., (2010), Marketing narracyjny. Jak budować historie, które się sprzedają, Gliwice: Helion, s. 155–196.

Paszkiewicz K.A, (2009), Public relations w polityce, [w:] , [w:] Jabłoński A. W., Sobkowiak L., Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr, s. 159-184.

Zadanie Projekt

Dobór narzędzi promocji

11. Negatywne kampanie polityczne

Jeziński M., (2004), Marketing polityczny, a procesy akulturacyjne. Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 176-217.

Stępińska A., (2001), Skuteczność negatywnej reklamy politycznej. [w:] Paradowski R., Załęcki P. (pod red.). Kulturowe instrumentarium panowania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 185-200.

Zadanie Projekt

Stworzenie harmonogramu kampanii wyborczych

12. Media tradycyjne w kampaniach wyborczych

Street J., (2006), Mass media, polityka, demokracja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 157-231.

Zadanie Projekt

Przygotowanie projektów materiałów wyborczych

13. Social media w kampaniach wyborczych

Wojtasik W., (2022), Manipulacje wyborcze, Warszawa: Ridero, s. 299-336.

Zybertowicz A., (2022), Cyber kontra real. Cywilizacja w techno-pułapce, Warszawa: Wyd. Nowej Konfederacji, s. 221-223.

14. Debaty telewizyjne

Płudowski T., (2008), Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo PWN, s. 122-133.

Peszyński W., (2023), Prezydencjalziacja kampanii wyborczych. Przypadek polskich elekcji parlamentarnych w latach 2005 - 2019, Toruń: Wyd. UMK, s. 173-206.

Zadanie projekt

Przygotowanie kandydata do debaty

15. Debata kandydatów

Literatura:

Bartlett Jamie, (2019), Ludzie przeciw technologii, Katowice: Wyd. Sonia Draga.

Cichosz M., (2007), (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 60-69.

Cichosz M., (2002), Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego, [w:] Jabłoński A. W., Sobkowiak L., Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr, s. 93-122.

Cwalina W., Falkowski A., (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: GWP

Farrell David, Kolodny Robert, Medvic Steven, (2001) Parties and Campaign Professionals in a Digital Age. Political Consultants in the United States, ‘Press/Politics’ 6(4).

Jabłoński A. W., Sobkowiak L., red. (2002), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr

Jeziński Marek. 2004. Marketing polityczny, a procesy akulturacyjne. Toruń: Wydawnictwo UMK

Kolanko Michał red., (2022) Game Changer. Za kulisami polityki, Poznań: Wyd. Rebis.

Kolczyński M., (2008), Strategie komunikowania politycznego, Katowice: UŚ, s. 362-374.

Kolczyński Mariusz, Myśliwiec Małgorzata, Perez Del Pozo Jose, (2017), 2015 Elections in Poland and Spain, Katowice: Wyd. UŚ.

Lees-Marshment Jennifer, (2009), Political Marketing. Pronciples and Applications, New York: Routledge.

Maguś Wojciech, (2017), Profesjonalizacja komunikowania politycznego - analiza wyborów Prezydenta RP w 2015 roku [w:] M. Kolczyński (red.), Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne, Tom 1, Katowice, s. 82-102;

Maguś Wojciech, (2019), Twitter jako narzędzie dialogu liderów politycznych z otoczeniem, "Zeszyty Prasoznawcze", tom 62 nr 4 (240).

Mazur M., (2004), Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce. Warszawa: PWN

Mistewicz E., (2010), Marketing narracyjny. Jak budować historie, które się sprzedają, Gliwice: Helion.

Peszyński W., (2012), Walka na spoty po polsku. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Płudowski T., (2008), Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Sabato Lary, (1981), The Rise of Political Consultants, New York.

Schulz Winfried, (2006), Komunikowanie polityczna, Kraków: Wyd. UJ.

Street J., (2006), Mass media, polityka, demokracja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stopel Anna, (2020), Nowe media w polityce, Poznań: WN FNCE.

Trzeciak S., (2014), Drzewo kampanii wyborczej, czyli jak wygrać wybory, Sopot: GWP.

West Darrell M., (2010), Air Wars. Television Advertising. In Election Campaigns, Washington D.C.: SAGE.'

Wiszniowski R., (2002), Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego. [w:] Jabłoński Andrzej W., Sobkowiak Leszek (pod red.). Wrocław: Wydawnictwo UWr, s. 45-65.

Wojtasik Waldemar, (2022), Manipulacje wyborcze, Ridero.

Zajadowski Karol, (2017), Marketing produktu politycznego, Warszawa: Wyd. Elipsa.

Strony

Marketing w Polityce, marketingwpolityce.zgora.pl

PR oto, proto.pl

The Living Room Candidate, http://www.livingroomcandidate.org/

Polecane filmy i seriale:

Brexit (The Uncivil War) - HBO

Na cały głos - HBO

Projekt Jelcyn (Spinning Boris)

Rząd (Borgen) - (CDA, Netflix)

Zmiana w grze (Game Change)

Portale naukowe:

Academia Edu

Research Gate

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy:

1. Aktywność: 0 – 45 punktów (0 – 3 punktów na zajęcia)

2. Projekt 0 – 45 punktów

Suma punktów:

0 – 45 niedostateczny

45 – 53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 – 71 dobry

72 – 80 dobry plus

81 – 90 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Perlikowski
Prowadzący grup: Łukasz Perlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)