Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy ekonomii i polityki gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-1-PEiPG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii i polityki gospodarczej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

100h

Efekty uczenia się - wiedza:

absolwent:

K_W01 - zna i rozumie charakter nauk społecznych, w tym przede wszystkim nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk społecznych

K_W03 - posiada podstawową wiedzę na temat państwa, władzy, polityki, administracji publicznej, prawie oraz instytucjach i strukturach ekonomicznych

K_W04 - zna i rozumie relacje między strukturami i instytucjami społecznymi i politycznymi w skali krajowej, międzynarodowej, w tym na temat funkcjonowania organizacji międzynarodowych oraz

procesów globalizacji

Efekty uczenia się - umiejętności:

absolwent:

K_U01 - interpretuje zjawiska społeczne, w tym przede wszystkim zjawiska polityczne

K_U03 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów wynikających z pracy zawodowej, z uwzględnieniem ICT

K_U05 - samodzielnie planuje i realizuje proces samokształcenia

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

absolwent:

K_K01 - jest gotowy do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie rozwiązywania praktycznych problemów w życiu zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem problemów z obszaru nauk o polityce i administracji

K_K02 K- krytycznie ocenia posiadaną wiedzę z zakresu nauk o polityce i administracji

K_K04 - przestrzega zasad etyki również w kontekście pracy zawodowej i wymaga tego od innych

K_K05 - myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

Metody dydaktyczne:

zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

1. wykład z zakresu Podstaw ekonomii i polityki gospodarczej jest prezentacją podstaw współczesnej teorii ekonomicznej oraz mechanizmów i instytucji, jakie rządzą współczesną gospodarką rynkową, a także przybliża istotę i złożoność wyzwań stojących przed polityką gospodarczą w XXI w. w głównej mierze w oparciu o polską gospodarkę

2. wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu makroekonomii, finansów publicznych

3. zajęcia odbywają się w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusji, zachęcania do formułowania własnych wniosków, opinii, prognoz

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do ekonomii. Gospodarka rynkowa. Mechanizm rynkowy. Rola informacji w procesach gospodarczych. Teoria konsumenta. Teoria przedsiębiorstwa. Główne nurty ekonomiczne.

2. Gospodarka narodowa. Rachunek dochodu narodowego. Rozwój gospodarczy.

3. Polityka makroekonomiczna. Rola państwa w gospodarce. Budżet państwa. Deficyt i dług publiczny. Bank centralny. Polityka fiskalna i polityka pieniężna – mechanizmy stymulacji gospodarki.

4. Równowaga makroekonomiczna. Inflacja i deflacja – pojęcie, przyczyny, sposoby przeciwdziałania. Bezrobocie – przyczyny, rodzaje, skutki, próby przezwyciężania bezrobocia. Znaczenie handlu zagranicznego dla gospodarki.

5. Przedmiot i podmioty polityki gospodarczej. Polityka gospodarcza o doktryny społeczno-ekonomiczne. Determinanty charakteru i celów polityki gospodarczej. Analiza polityki gospodarczej w Polsce po 1989 r.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN

2. Begg D., Fischer S., Dombusch R., Ekonomia, t. I i II, PWE

3. B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN

4. N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, PWN

5. H. Ćwikliński (red.) Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

6. raporty (i inne publikacje) oraz baza danych Banku Światowego:

https://data.worldbank.org

https://www.worldbank.org/en/about/annual-report

7. raporty (i inne publikacje) oraz baza danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego:

https://www.imf.org/en/Publications/WEO

https://www.imf.org/en/Data

8. raporty (i inne publikacje) Ministerstwa Finansów oraz NBP

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Caban W., Ekonomia, PWE

2. Mierzejewska-Majcherek J., Podstawy ekonomii, Difin

3. Rekowski M., Mikroekonomia, Wyd. Akademia, Poznań

4. Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE

5. A. Fajferek (red.), Polityka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie

6. J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza Głównej Szkoły Handlowej

7. M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, PWN

8. S. Owsiak, Finanse publiczne, PWN

9. M. Dynus, Polityka fiskalna, TNOiK

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (test) na koniec semestru

aktywność w trakcie zajęć w całym semestrze

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Redo
Prowadzący grup: Magdalena Redo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Siemiątkowski
Prowadzący grup: Piotr Siemiątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)