Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy teorii polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-1-PTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy teorii polityki
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 1 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość elementarnych pojęć z zakresu nauk społecznych na poziomie wiedzy o społęczeństwie IV etapu edukacyjnego.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

od 10 godzin do nieskończoności

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna terminologię oraz podstawowe teorie w zakresie nauk o

polityce; posiada podstawową wiedzę na temat państwa, władzy, polityki.Zna zależności między myślą polityczną, doktrynami oraz systemami politycznymi.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność posługiwania się kategoriami i typologiami z zakresu nauki o polityce, interpretuje zjawiska społeczne, w tym przede wszystkim zjawiska polityczne językiem politologicznym;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Umiejętność diagnozowania zjawisk politycznych; krytycznie ocenia posiadaną wiedzę z zakresu nauk o polityce i administracji.

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

KARTA INFORMACYJNA O PRZEDMIOCIE STUDIÓW

KOD PRZEDMIOTU 0909-PTP- DM

NAZWA PRZEDMIOTU Podstawy teorii polityki

ZASZEREGOWANIE PRZEDMIOTU podstawowy

TRYB I POZIOM STUDIÓW DLA JAKICH OBOWIĄZUJE PRZEDMIOT Stacjonarne, trzyletnie zawodowe

RODZAJ PRZEDMIOTU Kanoniczny

ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTU

- dobra znajomość słownictwa ogólnohumanistycznego na poziomie szkoły średniej

FORMY ZAJĘĆ I LICZBA PRZEIDZIANYCH GODZIN DYDAKTYCZNYCH Wykład 30h., ćwiczenia 30h.

ZAKRES TEMATYCZNY I CHRONOLOGICZNY PRZEDMIOTU wykład:

podstawowe kategorie i teorie politologiczne: władza, podmiotowość, instytucje polityczne, teorie decyzji politycznych, partii politycznych, państwa, teorie funkcjonalistyczne, strukturalistyczne itd. Ćwiczenia:

podstawowe kategorie i teorie politol

Pełny opis:

1. Nauka o polityce a nauki społeczne

2. Polityka

3. Władza polityczna – między przywództwem a władzą absolutną

4. Legitymizacja polityczna

5. Podmiotowość polityczna, jej wymiary i determinanty

6. Zachowania i działania polityczne

7. Decyzje polityczne i procesy decyzyjne

8. Kultura polityczna

9. Państwo

10. Systemy polityczne – istota i typologia

11. Demokracja, autorytaryzm i totalitaryzm

12. Interes polityczny i grupy interesu

13. Konflikt polityczny. Reformy a rewolucja

14. Elity polityczne

15. Reprezentacja a alienacja polityczna

16. Opinia publiczna. Komunikacja polityczna.

17. Geopolityka.

Literatura:

1/ B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ss. 47-134; 181-520.

2/ K. Opałek, Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, PWN, Warszawa 1983.

3/ Pietraś Z.J., Teoria decyzji politycznych, Wyd. UMCS, Lublin 1990.

4/ Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, PWN, Warszawa 1984.

5/ W. Szostak, Zarys teorii polityki, Toruń 2007

6/ Studia z teorii polityki, t. 1-4, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

7/ Encyklopedia polityki, t. 1, Teoria polityki, Zakamycze, Kraków 1999.

8/ L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 1999.

9/ Z. Blok, Teoria polityki, Wyd. UAM, Poznań 1998

10/ T. Żyro, Wstęp do politologii, Wyd. PWN, Warszawa 2005

11/ B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, PWN, Warszawa 2005

12/ Z. Blok (red.), Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad kulturą polityczną, Poznań 2004

13/ R. Bäcker, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011

14/ Heywood, A. (2015). Political theory: an introduction. Macmillan International Higher Education.

15/ McCarty, N., & Meirowitz, A. (2007). Political game theory: an introduction. Cambridge University Press.

16/ Rak, Joanna, and Roman Bäcker, eds. Neo-militant democracies in post-communist member states of the European Union. Routledge, 2022.

17/ Rocznik "teoria Polityki"

18/ Krzysztof Pałecki, teoria władzy, WUJ, Kraków 2022.

19/ Alberski, Robert, and Przemysław Żukiewicz. System polityczny. Teorie, analizy, areny. Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania egzaminacyjne:

1. Znajomość treści wykładów.

2. Przestudiowanie pozycji książkowej nr 1 wg podanych stron.

3. Dokładne, rzetelne i krytyczne zapoznanie się z jedną dowolnie wybraną książką z reszty listy oraz dowolną książką z zakresu teorii polityki spoza powyższej listy.

Egzamin pisemny lub ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Łukasz Perlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)