Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-1-SO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 1 rok - studia stacjonarne - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

150-180 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 S1A_W01

Posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk

społecznych, w tym przede wszystkim nauk o

polityce, ich miejsce w systemie nauk i relacjach do

innych nauk społecznychK_W04 S1A_W03

Posiada wiedzę na temat relacji między strukturami

i instytucjami społecznymi i politycznymi w skali

krajowej, międzykulturowej i międzynarodowej, w

tym na temat funkcjonowania organizacji

międzynarodowych oraz procesów globalizacjiK_W06 S1A_W05

Ma wiedzę na temat roli człowieka w życiu

społecznym i politycznym oraz o jego interakcjach

z otoczeniem społecznym. Także w perspektywie

historycznej.


K_W07 S1A_W06

Zna podstawowe metody i techniki badawcze w

zakresie nauk społecznych


K_W10 S1A_05

Posiada wiedzę na temat współczesnego

społeczeństwa, grup społecznych, więzi

społecznych, instytucji społecznych i politycznych

oraz roli i miejsca jednostki w różnych strukturach

społecznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 S1A_U01

Potrafi interpretować zjawiska społeczne, w tym

przede wszystkim zjawiska polityczne


K_U07 S1A_U06

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę oraz

kompetencje społeczne uczestnicząc w dyskursie

publicznym, potrafi argumentować i krytycznie

oceniać argumenty adwersarzy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 S1A_K01; S2A_K06

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

pogłębienia wiedzy i wykształcenia nowych,

pogłębionych umiejętności, a także ma świadomość

potrzeby rozwoju osobistego


K_K08 S1A_K06

Uzupełnia i udoskonala zdobytą wiedzę i

umiejętności, jest otwarty na nowe spojrzenia


K_K09 S1A_K02

Broni swoich racji i przekonań w sposób kulturalny


K_K10 S1A_K07

Jest wystarczająco kreatywny, aby wnieść nowe

wartości do pracy grupy

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony przy pomocy form multimedialnych

Metoda konwersatoryjna

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Założenie przedmiotu to wprowadzenie socjologicznego instrumentarium badania i interpretacji świata, procesów społecznych i politycznych

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentowi narzędzi służących do:

-rozumienia i samodzielnej interpretacji podstawowych pojęć i kategorii socjologicznych;

-oceny mechanizmów rządzących zachowaniem jednostki i większych grup społecznych;

-rozumienia zmian zachodzących w strukturach społecznych

Przedmiot wprowadza używane przez socjologię pojęcia i kategorie służące do badania i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w świecie społecznym z uwzględnieniem aspektów historycznych nauki (główne nurty socjologiczne) oraz współczesności (socjologia współczesna oraz przemiany społeczne we współczesnej Polsce)

Pełny opis:

Wykład:

1. Świat życia społecznego. Wyobraźnia socjologiczna

2. Filozofia społeczna. Przedsocjologiczna refleksja nad życiem społecznym.

3. Początki socjologii jako nauki, pierwsze koncepcje socjologiczne

4. Socjologia klasyczna i ojcowie socjologii

5. Socjologia w pierwszej połowie XX wieku

6. Socjologia w drugiej połowie XX wieku

7. Współczesna myśl socjologiczna

8. Interakcje społeczne i życie codzienne

9. Socjalizacja i bieg życia

10. Zbiory, zbiorowości i grupy społeczne

11. Struktura społeczna

12. Rozwój społeczny i zmiana społeczna

13. Globalizacja

14. Metody badań społecznych

15. Egzamin

Ćwiczenia:

1. Zajęcia wprowadzające. Świat życia społecznego. Zadanie dla studentów – obserwacja.

2. Człowiek w społeczeństwie i społeczeństwo w człowieku. Regulacje społeczne.

3. Zachowania zbiorowe

4. Naród

5. Polityka i władza

6. Rodziny i związki intymne

7. Płeć w ujęciu społecznym

Literatura dodatkowa do każdych ćwiczeń.

Literatura:

Anthony Elliot, Współczesna teoria społeczna, Warszawa: PWN 2011.

Anthony Giddens, Socjologia. Warszawa: PWN 2012.

Anthony Giddens, Philip Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia. Warszawa: PWN 2014.

George Ritzer, Klasyczna teoria socjologiczna, Warszawa: Zysk i S-ka, 2004.

Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 2008.

Piotr Sztompka, Socjologia. Kraków: Znak, 2002.

Piotr Sztompka, P. Kuć (red.), Socjologia. Lektury. Kraków: Znak, 2006.

Paweł Śpiewak, Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów. Warszawa: PWN 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin, w formie pisemnej lub ustnej do uzgodnienia ze studentami. Egzamin obejmuje treści wykładów oraz ćwiczeń.

Ćwiczenia:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Na zajęciach zdalnych jest obowiązek włączonej kamery.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność, drugą należy odrobić w formie uzgodnionej z prowadząca zajęcia, przy trzeciej wszystkie nieobecności należy odrobić. Powyżej 3 nieobecności student nie otrzymuje zaliczenia zajęć.

Czynny udział w zajęciach: aktywność w dyskusjach (nagradzana punktami za aktywność), wykonywanie zadań i przedstawianie ich efektów.

Czytanie tekstów obowiązkowych na kolejne zajęcia i pisemne przesłanie odpowiedzi do pytań do tych tekstów. Odpowiedzi należy przesłać do dnia, w którym odbywają się ćwiczenia do godziny 9 rano na platformie moodle.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jeziński
Prowadzący grup: Marek Jeziński, Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jeziński
Prowadzący grup: Marek Jeziński, Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak, Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.