Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-1-SO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 1 rok - studia stacjonarne - sem. letni
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

150-180 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 S1A_W01

Posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk

społecznych, w tym przede wszystkim nauk o

polityce, ich miejsce w systemie nauk i relacjach do

innych nauk społecznychK_W04 S1A_W03

Posiada wiedzę na temat relacji między strukturami

i instytucjami społecznymi i politycznymi w skali

krajowej, międzykulturowej i międzynarodowej, w

tym na temat funkcjonowania organizacji

międzynarodowych oraz procesów globalizacjiK_W06 S1A_W05

Ma wiedzę na temat roli człowieka w życiu

społecznym i politycznym oraz o jego interakcjach

z otoczeniem społecznym. Także w perspektywie

historycznej.


K_W07 S1A_W06

Zna podstawowe metody i techniki badawcze w

zakresie nauk społecznych


K_W10 S1A_05

Posiada wiedzę na temat współczesnego

społeczeństwa, grup społecznych, więzi

społecznych, instytucji społecznych i politycznych

oraz roli i miejsca jednostki w różnych strukturach

społecznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 S1A_U01

Potrafi interpretować zjawiska społeczne, w tym

przede wszystkim zjawiska polityczne


K_U07 S1A_U06

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę oraz

kompetencje społeczne uczestnicząc w dyskursie

publicznym, potrafi argumentować i krytycznie

oceniać argumenty adwersarzy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 S1A_K01; S2A_K06

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

pogłębienia wiedzy i wykształcenia nowych,

pogłębionych umiejętności, a także ma świadomość

potrzeby rozwoju osobistego


K_K08 S1A_K06

Uzupełnia i udoskonala zdobytą wiedzę i

umiejętności, jest otwarty na nowe spojrzenia


K_K09 S1A_K02

Broni swoich racji i przekonań w sposób kulturalny


K_K10 S1A_K07

Jest wystarczająco kreatywny, aby wnieść nowe

wartości do pracy grupy

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony przy pomocy form multimedialnych

Metoda konwersatoryjna

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Założenie przedmiotu to wprowadzenie socjologicznego instrumentarium badania i interpretacji świata, procesów społecznych i politycznych

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentowi narzędzi służących do:

-rozumienia i samodzielnej interpretacji podstawowych pojęć i kategorii socjologicznych;

-oceny mechanizmów rządzących zachowaniem jednostki i większych grup społecznych;

-rozumienia zmian zachodzących w strukturach społecznych

Przedmiot wprowadza używane przez socjologię pojęcia i kategorie służące do badania i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w świecie społecznym z uwzględnieniem aspektów historycznych nauki (główne nurty socjologiczne) oraz współczesności (socjologia współczesna oraz przemiany społeczne we współczesnej Polsce)

Pełny opis:

Wykład:

Wykład (2021-2022)

1. Świat życia społecznego. Wyobraźnia socjologiczna

2. Filozofia społeczna. Przedsocjologiczna refleksja nad życiem społecznym.

3. Początki socjologii jako nauki, pierwsze koncepcje socjologiczne: pytanie o naturę społeczeństwa.

4. Klasycy socjologii.

5. Socjologizm i przełom antypozytywistyczny

6. Socjologia humanistyczna

7. Od pragmatyzmu do interakcjonizmu społecznego.

8. Współczesna myśl socjologiczna

9. Interakcje społeczne i życie codzienne

10. Socjalizacja i bieg życia

11. Zbiory, zbiorowości i grupy społeczne

12. Struktura społeczna

13. Rozwój społeczny i zmiana społeczna

14. Globalizacja

15. Egzamin

Socjologia ćwiczenia

ćw.

1. Człowiek w społeczeństwie i społeczeństwo w człowieku. Regulacje społeczne.

• Ina C. Brown, Człowiek i kultura, w: Socjologia. Lektury, P. Sztompka, M. Kucia (red.), Kraków: Znak 2006: 277-287.

• Florian Znaniecki, Fakty i przedmioty kulturowe, w: Socjologia. Lektury, P. Sztompka, M. Kucia (red.), Kraków: Znak 2006: 60-64.

2. Zachowania zbiorowe

• Gustaw Le Bon, Uczucia i moralność tłumu, w: Socjologia. Lektury, P. Sztompka, M. Kucia (red.), Kraków: Znak 2006: 181-189.

3. Naród

• Barbara Szacka, Zawiłe drogi kształtowania się nowoczesnych narodów: przykład Polski. w: taże Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 262-275.

4. Polityka i władza

• Steven Lukes, Władza i panowanie, w: Socjologia. Lektury, P. Sztompka, M. Kucia (red.), Kraków: Znak 2006: 492-503.

5. Rodziny i związki intymne

• Anthony Giddens, Philip Sutton, Rodzina, w: ciż Socjologia. Kluczowe pojęcia. Warszawa PWN, 2014, s. 170-174.

• Anthony Giddens, Philip Sutton, Seksualność, w: ciż Socjologia. Kluczowe pojęcia. Warszawa PWN, 2014, s. 174-178.

6. Płeć w ujęciu społecznym

• Anthony Giddens, Płeć kulturowa i Teorie nierówności płci, w: tenże, Socjologia, s. 601-604; 609-625. (IBUK)

• Anna Kowalczyk, Język polski nie jest kobietą, fragment książki Brakująca połowa dziejów, Warszawa: WAB, s. 350-361.

7. Metody badań społecznych.

• Barbara Szacka, Metody i narzędzia badawcze w socjologii. Socjologia jako dyscyplina użyteczna, w: taże Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 43-53.

Literatura:

Anthony Elliot, Współczesna teoria społeczna, Warszawa: PWN 2011.

Anthony Giddens, Socjologia. Warszawa: PWN 2012.

Anthony Giddens, Philip Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia. Warszawa: PWN 2014.

George Ritzer, Klasyczna teoria socjologiczna, Warszawa: Zysk i S-ka, 2004.

Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 2008.

Piotr Sztompka, Socjologia. Kraków: Znak, 2002.

Piotr Sztompka, P. Kuć (red.), Socjologia. Lektury. Kraków: Znak, 2006.

Paweł Śpiewak, Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów. Warszawa: PWN 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin, w formie pisemnej lub ustnej do uzgodnienia ze studentami. Egzamin obejmuje treści wykładów oraz ćwiczeń.

Ćwiczenia:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Na zajęciach zdalnych jest obowiązek włączonej kamery.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność, drugą należy odrobić w formie uzgodnionej z prowadząca zajęcia, przy trzeciej wszystkie nieobecności należy odrobić. Powyżej 3 nieobecności student nie otrzymuje zaliczenia zajęć.

Czynny udział w zajęciach: aktywność w dyskusjach (nagradzana punktami za aktywność), wykonywanie zadań i przedstawianie ich efektów.

Czytanie tekstów obowiązkowych na kolejne zajęcia i pisemne przesłanie odpowiedzi do pytań do tych tekstów. Odpowiedzi należy przesłać do dnia, w którym odbywają się ćwiczenia do godziny 9 rano na platformie moodle.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak, Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)