Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody i techniki badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-2-MiTB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badawcze
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Etyka podczas zajęć

1.Uczestnictwo w wykładach jest nieobowiązkowe, jednak nie znaczy to, że pierwszy raz pojawić się należy na egzaminach. Warto brać udział w zajęciach, również tych o formule wykładu. Korzyści są różnorakie, a najważniejsza to wstępne zaznajomienie się z materiałem, którego trzeba się będzie nauczyć do egzaminu.

2.Osoby uczestniczące w wykładach muszą pamiętać, że decydując się na przyjście na zajęcia nie powinny rozpraszać swej uwagi inną aktywnością, choć z antropologii kulturowej doskonale wiadomo, że ludzie zachowują się w różnorodny, również dewiacyjny, sposób. Osoba o rozproszonej uwadze lub nadaktywna werbalnie (zajęta prowadzeniem kontr-wykładu) stanowi podczas wykładu bardzo zły przykład dla innych (grupa odniesienia negatywnego) i może stać się obiektem uszczypliwych komentarzy (kontrola społeczna) lub zostać uprzejmie poproszona o opuszczenie sali.

Szczególne niebezpieczeństwo płynie ze strony urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów, laptopów) i możliwości, jakie dają, np. przeglądanie stron internetowych podczas wykładu, czytanie wpisów na społecznościówkach, czy głupawe śmianie się do ekranu.

NALEŻY UNIKAĆ TAKIEGO ZACHOWANIA.

Dlatego też, jeżeli urządzenia te nie służą do notowania wykładanych treści, to należy pozostawić je w torbach, plecakach, czy kieszeniach (można je dla pewności wyłączyć przed wykładem).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30

2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 14

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 1


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07

Zna podstawowe metody i techniki badawcze w zakresie nauk społecznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01

Potrafi interpretować zjawiska społeczne, w tym przede wszystkim zjawiska polityczne


K_U02

Potrafi dobrać odpowiednie metody, techniki i narzędzie badawcze do przeprowadzenia prostego projektu badawczego oraz znaleźć lub wytworzyć na podstawie własnego badania, odpowiednie ku dane


K_U03

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane dla stawiania, projektowania i rozwiązania określonych

problemów badawczych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02

Pracować w grupie, jako odpowiedzialny członek zespołu


K_K03

Ma świadomość, że badania społeczne muszą być prowadzone w zgodzie ze standardami etycznymi


K_K07

Jako członek zespołu przygotowującego projekt, uwzględnia prawne, ekonomiczne, społeczne i polityczne aspekty jego realizacji


Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony przy pomocy form multimedialnych (prezentacje komputerowe, fragmenty filmów, wycinki z gazet)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza metodologiczne pojęcia i kategorie używane w dziedzinie badań społecznych (reaktywnych i niereaktywnych) służące do:

- analizowania, badania i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie społecznym oraz mediach;

- analizowania, badania i interpretacji dokumentów i źródeł o charakterze trwałym (teksty, przekazy internetowe, prasa) i nietrwałym (program telewizyjny, radiowy)

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami metodologii badań w naukach społecznych (obserwacja, eksperyment, analiza konwersacyjna, socjolingwistyka, sondaż, metoda monograficzna, metoda historyczna, metoda dokumentów osobistych), począwszy od klasycznych ujęć zaproponowanych przez antropologię społeczną i Webera po metody współczesne.

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentowi narzędzi służących do:

- analizowania, badania i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie społecznym oraz mediach;

- analizowania, badania i interpretacji dokumentów i źródeł o charakterze trwałym (teksty, przekazy internetowe, prasa) i nietrwałym (program telewizyjny, radiowy),

- oceny mechanizmów rządzących zachowaniem jednostki i większych grup społecznych w kontekście prowadzonych badań społecznych

- rozumienia zmian zachodzących w zachowaniach jednostek w przedziałach czasowych;

- rozumienia i interpretacji roli badacza w sytuacji badania oraz zachowywania etyki w prowadzonych badaniach

- rozumienia i samodzielnej interpretacji sytuacji badawczych.

Podczas zajęć wprowadzone zostają podstawowe pojęcia i kategorie metodologiczne (pochodzące z nauk społecznych: socjologii, nauk o polityce i nauk o komunikowaniu) stosowane w badaniach społecznych i medioznawczych: obserwacja, eksperyment, analiza konwersacyjna, socjolingwistyka, sondaż, metoda monograficzna, metoda historyczna, metoda dokumentów osobistych.

Kategorie metodologiczne zostają wprowadzone w oparciu o najistotniejsze z historycznego punktu widzenia szkoły badań społecznych i medioznawczych. Jednocześnie wskazywane są główne kierunki rozwoju metodologii nauk społecznych. Istotnym elementem zajęć jest charakterystyka i interpretacja zachowań współczesnego społeczeństwa polskiego w kategoriach wyborów, reakcji na działania podejmowane przez polityków oraz działań mediów i dziennikarzy kształtujących opinię publiczną.

Plan wykładu (podstawowe zagadnienia)

1. Wprowadzenie

2-3. Metody i techniki badań – podstawowe zagadnienia

metody i techniki badań

metody jakościowe i ilościowe

proces badawczy

definicje

pojęcia

wskaźniki

4. Etyka w badaniach społecznych

standardy etyczne w badaniach

badacz jako rola społeczna

obiektywizm w badaniach

5-6. Obserwacja i intensywne badania terenowe

cechy obserwacji jako metody badań i jej typy

obserwacja uczestnicząca

obserwacja nieuczestnicząca

role badacza i badanego

B. Malinowski i jego metoda obserwacji

F. Boas i jego szkoła antropologiczna

7-8. Analiza treści

dane w analizie treści

teksty jako podstawa analizy treści

zarządzanie danymi a interpretacja danych

kodowanie

próbkowanie

analiza materiałów wizualnych

9-11. Sondaż jako metoda badań

krótka historia sondaży

użyteczność badań sondażowych

próba i podstawowe metody doboru próby

budowa kwestionariusza

tendencyjność sondaży

efekt ankietera i efekt respondenta

specyfika badań sondażowych online

12-13. Eksperyment

cechy eksperymentu jako metody badań

schematy badań eksperymentalnych

dobór uczestników eksperymentu

14. Metoda historyczna i metoda dokumentów osobistych

cechy monografii jako metody badań

cechy metody historycznej jako metody badań

źródła w metodzie historycznej

cechy metody dokumentów osobistych jako metody badań

przyczyny dokumentacji własnych losów przez człowieka

badania W.Thomasa i F. Znanieckiego

15. Metodologia studiów kulturowych

studia kulturowe jako metoda badań

badania nad mediami, kulturą popularną i konsumeryzmem

badania nad aspektami życia codziennego

Literatura:

Lektury podstawowe

Babbie E., 2004 Badania społeczne w praktyce. Warszawa;

roz.: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 19

Silverman D., 2007 Interpretacja danych jakościowych. Warszawa;

roz.: 2, 4, 5, 6, 8

Lektury uzupełniające

Kozinets R.V., 2012 Netnografia. Badania etnograficzne online.

Warszawa, roz.: 3-7

Rose G., 2010 Interpretacja materiałów wizualnych. Warszawa;

roz.: 1, 3, 5, 7-9

Silverman D., 2007 Interpretacja danych jakościowych. Warszawa;

roz.: 5-7, 9

Metody i kryteria oceniania:

ZASADY PRZEPROWADZANIA I OCENIANIA EGZAMINU

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Egzamin przeprowadzony w sesji egzaminacyjnej (luty; poprawka – luty/marzec);

Do egzaminu dopuszczeni są studenci, którzy:

-zapisani są na zajęcia w syst. USOS,

-uzyskali pozytywną ocenę z laboratorium/ćwiczeń

Egzamin obejmuje wiedzę uzyskaną w toku wykładów, materiał z ćwiczeń oraz pozycje z zestawu lektur.

Egzamin składa się z pytań dwojakiego typu

1. Pytania dotyczące pojęć

2. Pytania problemowe

1. Pojęcia wyjaśniamy 2-3 zdaniami, tak by pokazać, że rozumiemy jakieś szczegółowe zagadnienie, przytaczając najważniejsze kwestie. Odpowiadając na pytania dotyczące pojęć należy:

–podać definicję pojęcia

–wskazać najważniejsze cechy i punkty wyróżniające dane pojęcie

–o ile możliwe: przywołać autorów danej koncepcji

Przykłady: wskaźnik, indeks, skala, eksperyment podwójnie ślepy, obserwacja uczestnicząca

2. Problemy wyjaśniamy na tyle szeroko, by pokazać, że rozumiemy jakiś ogólne czy szersze zagadnienie. Odpowiedź stanowi zazwyczaj dłuższą formę pisemną, np. omawiającą jakąś konkretną metodę badawczą. Odpowiadając na pytania problemowe należy (tam, gdzie to możliwe):

–podać definicję/definicje problemu i związane z nim podstawowe pojęcia, typologie, funkcje

–omówić najważniejsze cechy i punkty wyróżniające daną podejście, koncepcję

–przywołać autorów danej koncepcji i ich podejście

–pokazać główne podejścia teoretyczne w ramach koncepcji oraz jej zastosowania

–wskazać, jakie metody badawcze mogą zostać zastosowane do rozwiązania określonego problemu badawczego

Przykłady: metoda dokumentów osobistych jako metoda badań, obserwacja jako metoda badań, eksperyment jako metoda badań

Egzamin oceniany jest w systemie punktowym wg akademickiej skali, gdzie ocena pozytywna uzyskana zostaje przez osoby, które zdobyły 60% punktów. Pytania oceniane są osobno – suma punktów stanowi podstawę oceny. Za odpowiedzi można uzyskać (trzeba to uwzględnić przy udzielaniu odpowiedzi):

0-1 pkt za każde wyjaśnione pojęcie

0-5 pkt za każdy omówiony problem

Terminy egzaminów (I oraz II termin poprawkowy) wyznaczane są w porozumieniu ze Studentami (na kilka tygodni przed sesją) i ogłaszane są na stronie www. WPiSM (terminarz egzaminów). Wyniki egzaminów ogłaszane są w systemie USOSWeb (oceny są wpisywane dla całej grupy po sprawdzeniu wszystkich egzaminów). Egzaminy warunkowe (oba terminy) odbywają się po zakończeniu sesji. Ich zakres i przebieg jest analogiczny do egzaminów I i II terminu. Wyniki egzaminów warunkowych podawane są indywidualnie podczas dyżurów.

Czas trwania egzaminu – ok. 35-40 minut od podyktowania pytań

Kolejność odpowiedzi – dowolna

Proszę NIE WYMYŚLAĆ własnych teorii i nie pisać, co przyjdzie do głowy

ŚCIĄGANIE

ściąganie to wszelkie niedozwolone formy zdawania egzaminu obejmujące używanie pomocy książkowych, zeszytów, notatek, przygotowanych przez siebie ściąg, korzystania z podpowiedzi mądrzejszych od siebie sąsiadów lub gadżetów elektronicznych

Ściągamy na własne ryzyko – nie należy tego robić, jednak jeśli ktoś tak czyni – proszę liczyć się z konsekwencjami

Osoba, która została ‘złapana’ na ściąganiu kończy egzamin z oceną niedostateczną.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jeziński
Prowadzący grup: Marek Jeziński, Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jeziński
Prowadzący grup: Marek Jeziński, Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wincławska
Prowadzący grup: Maria Wincławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)