Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-2-PSt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0548) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z matematyką i statystyką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy statystyki
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 2 rok - studia stacjonarne - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

100-120 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 Absolwent zna i rozumie: terminologię oraz podstawowe teorie oraz ogólną metodologię badań w zakresie nauk o polityce.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U08 Absolwent potrafi: Analizuje i prognozuje procesy i zjawiska polityczne w kontekście nauk o polityce.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 Absolwent jest gotowy do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie rozwiązywania praktycznych problemów w życiu zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem problemów z obszaru nauk o polityce i administracji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studentów podstawowych zagadnień z zakresu statystycznej analizy danych. Program przedmiotu koncentruje się wokół statystyki opisowej - studenci powinni po ukończonym kursie znać i rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu statystyki, rozumieć i potrafić obliczać miary statystyczne z zakresu statystyki opisowej, potrafić interpretować opis statystyczny.

Pełny opis:

Problematyka zajęć

1. Zajęcia organizacyjne

a. Przedstawienie programu zajęć.

b. Warunki zaliczenia przedmiotu.

c. Zalecana literatura.

d. Przedmiot i definicja statystyki. Do czego jest ona przydatna?

2. Podstawowe pojęcia z zakresu statystyki

a. Historia rozwoju badań statystycznych. Funkcje statystyki.

b. Działy statystyki i ich charakterystyka. Statystyka społeczna i jej specyfika.

c. Struktura badania statystycznego.

d. Próby i ich rodzaje. Jednostka statystyczna, próba, populacja.

e. Zmienne i ich rodzaje. Pomiar. Dane statystyczne.

f. Rozkład wartości zmiennych i rodzaje rozkładów. Szeregi liczbowe szczegółowe, punktowe i matryce wartości zmiennych. Przedziały klasowe. Rozkłady typowe i nietypowe, jedno-, bi- i wielomodalne, rozkład normalny.

3. Statystyka opisowa (opis statystyczny)

a. Rozkłady wartości zmiennej (częstości, frakcje) – wartości bezwzględne i względne (procentowe – sposób obliczania), wartości skumulowane.

b. Miary tendencji centralnej i miary pozycyjne – średnia i jej rodzaje, dominanta (wartość modalna), mediana, kwantyle (kwartyle, decyle, centyle itd.).

c. Miary zmienności (dyspersji) – rozstęp, odchylenie przeciętne, wariancja, odchylenie standardowe, odchylenie ćwiartkowe, współczynniki zmienności.

d. Rozkłady symetryczne i asymetryczne. Asymetria prawo- i lewostronna. Miary asymetrii.

e. Rozkłady platokurtyczne i leptokurtyczne. Miary koncentracji.

4. Prezentacja graficzna danych i wyników analiz

a. Reguły wyboru miar statystycznych.

b. Zasady tworzenia tabel i wykresów, rodzaje wykresów i ich zastosowanie. Zasady umieszczania tabel i wykresów w tekstach pisanych.

5. Miary korelacji

a. Istota korelacji. Korelacje a zależności przyczynowe. Korelacje pozorne.

b. Podstawowe współczynniki korelacji i zasady ich stosowania. Zasady interpretacji wyników.

6. Wspomaganie komputerowe statystycznej analizy danych – podstawy programu SPSS.

Literatura:

Zalecana literatura

H.M. Blalock, Statystyka dla socjologów, PWN, Warszawa 1975.

G. Wieczorkowska, P. Kochański, M. Eljaszuk, Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Z. Rogoziński, Statystyka społeczna – opis statystyczny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1964.

P. Francuz, R. Mackiewicz, Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.

M. Nawojczyk, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków 2005.

A. Malarska, Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska, Kraków 2005.

T.W. Pavkov, K.A. Pierce, Do biegu, gotowi – start! Wprowadzenie do SPSS dla Windows, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

M. Zieliński, Wstęp do metod statystycznych w naukach społecznych. Podręcznik akademicki, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.

H. Augustyniak, Statystyka opisowa z elementami demografii, Ars Boni Et Aequi, Poznań 2003.

D.M. Lane et al., Online Statistics Education: An Interactive Multimedia Course of Study, http://onlinestatbook.com/index.html

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie obejmuje 3 części składowe:

• praca zaliczeniowa - wykorzystanie narzędzi statystycznych do analiz opartych na danych zastanych

• rozliczenie obecności na zajęciach – dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze

• ocena aktywności i przygotowania do zajęć

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)