Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Partie i systemy partyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-2-PiSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Partie i systemy partyjne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 2 rok - studia stacjonarne - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć teorii polityki.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

150 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Znajomośc podstaw teorii partii politycznych

Znajomość zasad instutucjonalizacji partii oraz konkretnych systemów partyjnych

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność interpretacji dokumentów życia społecznego - statuty partyjne, programy, analiza strukrur

Przygotowania wypowiedzi pisemnej i ustnej

Określenia perspektyw rozwoju systemu partyjnego w Polsce i Europie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Umiejętnośc pracy w grupie

Postrzeganie koniecznosci ciągłego zdobywania wiedzy

Umiejnosć określania hierarchii problemów społecznych

Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wielowymiarowa analiza instytucji partii politycznych i systemów partyjnych w obrębie współczesnych systemów politycznych. Przedmiotem refleksji będą partie jako instytucje aktywne w sferze polityki i umożliwiające kolektywne działanie. Zaprezentowany zostaną różne modele partii politycznych i ich ewolucja. Istotnym elementem będzie charakterystyka finansowania partii politycznych oraz klasyfikacja systemów partyjnych. Szczegółowo zaprezentowana zostanie kształtowanie oraz ewolucja polskiego systemu partyjnego w kontekście transformacji systemowej systemów partyjnych Europy Środkowo- Wschodniej.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wielowymiarowa analiza instytucji partii politycznych i systemów partyjnych w obrębie współczesnych systemów politycznych. Przedmiotem refleksji będą partie jako instytucje aktywne w sferze polityki i umożliwiające kolektywne działanie. Zaprezentowany zostaną różne modele partii politycznych i ich ewolucja. Istotnym elementem będzie charakterystyka finansowania partii politycznych oraz klasyfikacja systemów partyjnych. Szczegółowo zaprezentowana zostanie kształtowanie oraz ewolucja polskiego systemu partyjnego w kontekście transformacji systemowej systemów partyjnych Europy Środkowo- Wschodniej.

Zakres tematyczny:

1-3.Istota pojęć partia i system partyjny.4. Geneza i rozwój partii politycznych.5.Typy partii politycznych.6. Partie polityczne w systemach prawa. 7- 8.Finansowanie partii politycznych. 9.Klasyfikacja systemów partyjnych.10.-11.Systemy partyjne wybranych państw.(Turcja, Izrael, Francja, Portugalia, Czechy, Niemcy, Szwecja) 12.-13. System partyjny Rzeczypospolitej Polskiej. 14. Ponadnarodowy wymiar działalności partii.

Literatura:

K. Sobolewska- Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2004Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, pod red. W. Sokoła, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2003.R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002Organizacje międzynarodowe partii politycznych, pod red. A. Zięby, Kraków 2005 Partie i systemy partyjne Europy Środkowej, pod red. A. Antoszewskiego, P.Fiali, R. Herbuta, J.Sroki, Wrocław 2003.M. Migalski, W. Wojtasik, M.Mazur, Polski system partyjny, Warszawa 2006Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych. Jawność i kontrola, pod red. J.Zbieranka, Warszawa 2008Encyklopedia politologii, t.3. Partie i systemy partyjne, pod red. A.Antoszewskiego i R.Herbuta, Zakamycze 1999.K.Kowalczyk, Ł. Tomczak, Czechy, Polska, Ukraina. Partie i system partyjny. Stan i perspektywy, Toruń 2007; van der Eijk C, Schmitt H., Party Mnifestos as a Basis of Citizens "Left- Right Perceptions- A study Across 10 European Countries, Papr prepared for ANNual Meeting of the American Political Science Association,Washigton DC, September 2-5, 2010, www. mzes.uni-mannheim.de; P.Maj, Lewcicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce, Rzeszów 2018; B.Michalak, Partie polityczne i systemy partyjne, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład. Egzamin w formie pisemnej to podstawowy warunek uzyskania zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Radomski
Prowadzący grup: Grzegorz Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)