Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne systemy polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-2-WSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy polityczne
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Politologia I stopnia - 2 rok - studia stacjonarne - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone w programie MS Teams: kod

wafkmon


Prezentacje, analizy przypadków oraz teksty obligatoryjne umieszono na platformie Moodle WNoPiB UMK, hasło: Systemy2021


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W08 Dysponuje wiedzą dotyczącą struktur wewnętrznych, mechanizmów działania , trybu

stanowienia prawa i zasad prawnych w Unii Europejskiej


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 We własnym zakresie planuje i realizuje proces samokształcenia

K_U07 Potrafi wskazać i analizować związki przyczynowo-skutkowe wydarzeń

międzynarodowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 Wykazuje motywację do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i działania na

rzecz interesu publicznego

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Autokracje we współczesnym świecie

3. Demokracje we współczesnym świecie

4. Zasady konstytucyjno-prawne państw demokratycznych

5. Modele ustrojowe państw demokratycznych

6. Władza ustawodawcza

7. Głowy państw

8. Rząd jako instytucja władzy wykonawczej

9. Systemy wyborcze

10. Systemy partyjne

11. Władza sądownicza

12. Grupy interesu

13. Systemy medialne

14. Problemy i zagrożenia współczesnych demokracji

15. Egzamin

Literatura:

- Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006

- Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001

- Balicki R., Ustroje państw współczesnych, Wrocław 2003

- Gulczyński M., Panorama systemów politycznych świata, Warszawa 2004

- Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2003

- Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzki i B. Dziemidok-Olszewska, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

I i II termin - egzamin pisemny (kiedy będzie taka możliwość) egzamin ustny (kiedy taka będzie konieczność) - wszystko zależy od rozwoju pandemii w Polsce

Kryteria oceny:

0-13.0 - niedostateczny

13.5-15.5 dostateczny

16.0-17.5 dostateczny+

18.0-20.0 dobry

20.5-22.0 dobry plus

22.5-25.0 bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

- organy państwowe;

- organy samorządowe;

- organizacje i stowarzyszenia społeczne;

- organizacje międzynarodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Hołub
Prowadzący grup: Adam Hołub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Hołub
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski, Adam Hołub
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Hołub
Prowadzący grup: Adam Hołub, Bartłomiej Różycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)