Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Samorządy zawodowe i gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-3-S-SZiG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Samorządy zawodowe i gospodarcze
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Uzyskanie wiedzy dotyczącej prawnej koncepcji samorządu gospodarczego i zawodowego w kontekście funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Zaprezentowane zostaną różne modele organizacyjne oraz praktyka funkcjonowania samorządów. Istotne rolę odgrywać będzie ukazanie roli samorządów w procesie integracji europejskiej. Obszar zainteresowań dotyczyć będzie kontynentu europejskiego z uwzględnieniem recepcji na innych kontynentach.

Pełny opis:

Uzyskanie wiedzy dotyczącej prawnej koncepcji samorządu gospodarczego i zawodowego w kontekście funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Zaprezentowane zostaną różne modele organizacyjne oraz praktyka funkcjonowania samorządów. Istotne rolę odgrywać będzie ukazanie roli samorządów w procesie integracji europejskiej. Obszar zainteresowań dotyczyć będzie kontynentu europejskiego z uwzględnieniem recepcji na innych kontynentach.

Zakres tematyczny

1-2.Koncepcje działań zbiorowych a koncepcje grup interesu w obszarze gospodarki.

3-4. Wpływ grup interesu na transformację systemową i budowę ładu gospodarczego.

5-6.Geneza samorządu zawodowego i gospodarczego.

7. Rola samorządu zawodowego i gospodarczego w budowie społeczeństwa obywatelskiego.

8. Samorząd gospodarczy i zawodowy jako forma decentralizacji. 9-10.Podstawy prawne funkcjonowania samorządu zawodowego i gospodarczego w Polsce.

11. Izby rolnicze.

12.-13. Formy zorganizowania samorządu zawodowego i gospodarczego.

14. Ponadnarodowe fory współpracy samorządów.

15. Rola samorządu gospodarczego w procesie integracji europejskiej

Literatura:

Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2004Klimczak B., Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce, Wrocław 2001, Kurzyński P, Vademecum samorządowca i polityka czyli zasada subsydiarności w funkcjonowaniu samorządu gospodarczego, Poznań 2006 r. Sowiński, Funkcja samorządów terytorialnych, zawodowych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych w procesie integracji w Europie, [w:] Przebaczenie, rozliczenie, pojednanie. Globalne i lokalne problemy współpracy europejskiej, pod red. Z. Drozodowicza, Poznań 2004 Waligórski M, Pawłowski S, Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, Poznań 2009 A. Rączka, Nadzór nad samorządem zawodowym, Toruń 1999Z. Krzemiński, Etyka adwokacka. Teksty. Orzecznictwo. Komentarz, Kraków 2003.Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych( Dz. U 2002, Nr 101), Social Competence Formation of Students In the Process of Students Self-Government Anvar N. Khuziakhmetov Mathematics Education, 2016, 11(4), s. 81-89 (dostęp elektroniczny: https://www.iejme.com/download/social-competence-formation-of-students-in-the-process-of-students-self-government.pdf).

Efekty uczenia się:

Student potrafi

- dokonać oceny różnorodnych rozwiązań w zakresie organizacji samorządu także w kontekście realizacji zasady subsydiarności

-posiada wiedzę na temat funkcjonowania różnych form samorządu w Polsce i świecie

-potrafi dokonać diagnozy operacyjnej funkcjonowania samorządów gospodarczych i zawodowych w Polsce, która umożliwi zbudowanie programu naprawy efektywności

-dostrzega rolę samorządu zawodowego w określeniu i egzekwowaniu standardów wykonywania danej profesji

-rolę samorządu w kształtowaniu postaw innowacyjnych w gospodarce

-rolę samorządu w artykułowaniu swoich interesów

- posługuje się precyzyjną siatką pojęciową.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja, praca pod kierunkiem, elementy wykładu

Warunki zaliczenia: Przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie referatu, aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kruszyńska
Prowadzący grup: Paulina Kruszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)