Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie kampanią wyborczą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-MP-ZKW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kampanią wyborczą
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - politologia - I st. - 3 rok - stacjonarne
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wpis na listę studentów

Całkowity nakład pracy studenta:

- analiza tekstów obligatoryjnych

- analiza artykułów prasowych

- realizacja projektu

- analiza przypadków

- aktywność podczas zajęć

- kolokwium końcowe

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 Zna podstawowe metody i techniki badawcze w

zakresie nauk społecznych S1A_W06

K_W12 Ma wiedzę na temat roli i funkcjonowania mediów

masowych i komunikacji społecznej we

współczesnym społeczeństwie S1A_W07; S1A_W08

K_W14 Posiada podstawową wiedzę z zakresu komunikacji

społecznej, w tym z zakresu metod marketingu

politycznego i PR S1A_W08

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi interpretować zjawiska społeczne, w tym

przede wszystkim zjawiska polityczne S1A_U01

K_U02 Potrafi dobrać odpowiednie metody, techniki i

narzędzie badawcze do przeprowadzenia prostego

projektu badawczego oraz znaleźć lub wytworzyć

na podstawie własnego badania, odpowiednie ku

dane. S1A_U02; S1A_U04

K_U04 Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania

jednostki i zachowania zbiorowe w sferze

politycznej S1A_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Pracować w grupie, jako odpowiedzialny członek

zespołu S1A_K02

K_K04 Rozumie potrzebę profesjonalnego i etycznego

zachowania w pracy zawodowej i działalności

publicznej S1A_K03; S1A_K04

K_K07 Jako członek zespołu przygotowującego projekt,

uwzględnia prawne, ekonomiczne, społeczne i

polityczne aspekty jego realizacji S1A_K05

K_K08 Uzupełnia i udoskonala zdobytą wiedzę i

umiejętności, jest otwarty na nowe spojrzenia S1A_K06

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- SWOT
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje

Skrócony opis:

Celem jest nabycie przez uczestników kursu umiejętności związanych z kreowaniem, implementowaniem i kontrolowaniem strategii podmiotów uczestniczących w kampaniach wyborczych. Studenci w grupach, koordynowanych przez prowadzącego, przygotuje szczegółową strategię wybranego podmiotu polityki, w wybranej przez siebie kampanii wyborczej. Nabycie takich kwalifikacji będzie stanowić solidne przygotowanie do pracy w rzeczywistych kampaniach wyborczych oraz w działach odpowiedzialnych za politykę informacyjną instytucji publicznych.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Determinanty prawne kampanii wyborczych w Polsce (metody przeliczania wyników głosowania na wyniki wyborów, procedura rejestracji komitetów i kandydatów, kompetencje pełnomocnika wyborczego i finansowego)

Chmaj Marek, Skrzydło Wiesław, (2011), System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków: Zakamycze.

Walecki Marcin. (2001). Finansowanie kampanii wyborczej. [w:] Wilkos Sylwia, Ferenc Witold (red.), Kampania wyborcza. Strategia, taktyka, komunikacja. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 143-168.

Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 155, poz. 924)

Ustawa Kodeks Wyborczy z 5 stycznia 2011r. (Dz. U. nr 21 poz. 112)

Projekt: wybór produktu politycznego i kampanii

3. Wyborcze strategie w marketingu politycznym

Jaśniok Michał, (2007), Strategie marketingowe na rynku politycznym, Kraków: Wolter Kluwer, s. 77-164.

Skrzypiński Dariusz, (2002), Strategie partii politycznych, [w:] Jabłoński Andrzej W., Sobkowiak Leszek, Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr, s. 126-147.

4. Organizacja sztabu wyborczego (zarządzanie zasobami personalnymi i materialnymi)

Trzeciak Sergiusz, (2014), Drzewo kampanii wyborczej czyli jak wygrać wybory, Gdańsk: GWP, s. 113-130.

Wojnarowski Jakub, (2004), Organizacja sztabu w kampanii wyborczej, [w:] Ferenc Witold, Mrówka Rafał, Wilkos Sylwia, Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?, Warszawa: LTW, s. 217-240.

Projekt: podział zadań w sztabie wyborczym

5. Współpraca z doradcami zewnętrznymi w kampaniach wyborczych

Biskup B., (2011), Rozwój doradztwa politycznego w Polsce, [w:] Churska-Nowak K., Dobroczyński S. (red.), Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Poznań: WSNiD, s. 91-106.

Peszyński W., (2014), Polskie doradztwo wyborcze na drodze amerykanizacji, „Roczniki Nauk Społecznych” nr 1/(6)42, s. 39-56.

Zadanie Projekt

Zgromadzenie informacji w aspekcie sytuacji wyjściowej kandydata cd.

6. Metody i techniki badań rynku wyborczego

Cichosz M., (2002), Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego, [w:] Jabłoński A. W., Sobkowiak L., Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr, s. 93-122.

Wenzel M., (2004), Badania ilościowe i jakościowe w kampanii wyborczej [w:] Ferenc W., Mrówka R., Wilkos S., Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?, Warszawa: LTW, s. 17-52.

Zadanie Projekt

Zgromadzenie informacji w aspekcie sytuacji wyjściowej kandydata cd.

7. Analiza strategiczna rynku wyborczego (w tym podmiotów konkurencyjnych)

Cwalina W., Falkowski A., (2005), Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: GWP, s. 105-146.

Ferenc W., (2004), Strategia kampanii politycznych, [w:] Ferenc Witold, Mrówka Rafał, Wilkos Sylwia, Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?, Warszawa: LTW, s. 101-152.

Projekt: analiza głównych konkurentów i środków masowego przekazu

8. Zarządzanie kryzysem w czasie kampanii

Cenker Małgorzata, (2007), Public Relations, Poznań: WSB, s. 160–171.

Ferenc Witold. (2001). Zarządzanie kryzysem. [w:] Wilkos Sylwia, Ferenc Witold (red.), Kampania wyborcza. Strategia, taktyka, komunikacja. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 133-142.

Projekt: przygotowanie planu walki z kryzysem zewnętrznym. Opracowanie instrukcji zarządzania kryzysowego

9. Program wyborczy, jako element kreacji marketingowej

Muszyński J., (2004), Teoria marketingu politycznego, Warszawa: WSP TWP, s. 112-168.

Stępińska A., (2004), Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce 1990–2000, Poznań: WN INPiD UAM, s. 293-350.

Projekt: przygotowanie dokumentu programowego kampanii

10. Strategia finansowa kampanii wyborczej

Trzeciak Sergiusz, (2005), Kampania wyborcza. Strategia sukcesu, Warszawa: Zysk i S-ka, s. 89-102.

Projekt: przygotowanie budżetu kampanii

11. Strategia komunikacyjna – dobór narzędzi wyborczej promocji

Kolczyński M., (2008), Strategie komunikowania politycznego, Katowice: UŚ, s. 362-374.

Peszyński W., (2012), Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001–2007. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 16-54.

Paszkiewicz K.A, (2009), Public relations w polityce, [w:] Jabłoński A. W., Sobkowiak L., Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr, s. 159-184.

Zadanie Projekt

Dobór narzędzi marketingu politycznego

12. Strategia komunikacyjna – dobór narzędzi wyborczej promocji

Kolczyński M., (2008), Strategie komunikowania politycznego, Katowice: UŚ, s. 362-374.

Peszyński W., (2012), Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001–2007. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 16-54.

Paszkiewicz K.A, (2009), Public relations w polityce, [w:] Jabłoński A. W., Sobkowiak L., Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: UWr, s. 159-184.

Zadanie Projekt

Dobór narzędzi marketingu politycznego

13. Harmonogram kampanii wyborczej

Projekt: stworzenie szczegółowego harmonogramu kampanii

14. Rozliczanie kampanii wyborczych

Chmaj Marek, Skrzydło Wiesław, (2011), System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków: Zakamycze.

Walecki Marcin (red.), (2000), Finansowanie polityki. Wybory, pieniądze, partie polityczne. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Ustawa Kodeks Wyborczy z 5 stycznia 2011r. (Dz. U. nr 21 poz. 112)

Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 155, poz. 924)

Projekt: prezentacja projektu

15. Podsumowanie kursu

Literatura:

Brodzińska-Mirowska Barbara, Jacuński Michał (2022), Partie polityczne w obliczu kryzysu zaufania społecznego. Perspektywa komunikacyjna

Cwalina Wojciech, Falkowski Andrzej, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: GWP.

Chmaj Marek, Skrzydło Wiesław, System wyborczy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, Wolters Kluwers.

Dobek – Ostrowska Bogusława, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006, PWN.

Dobek – Ostrowska Bogusława (red.), Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wrocław 2005, UW.

Ferenc Witold, Mrówka Rafał, Wilkos Sylwia (red.), Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?, Warszawa 2004, LTW.

Jabłoński Andrzej, Sobkowiak Leszek (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2002, UW.

Jeziński Marek, Marketing wyborczy a procesy akulturacyjne, Toruń 2004, UMK.

Jaśniok Michał, Strategie marketingowe na rynku politycznym, Kraków 2007, Walters Kluwer Polska.

Kolczyński Mariusz, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007, Wydawnictwo UŚ.

Mazur Marek, Marketing polityczny, studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2004, PWN.

Piertaś Jacek Zeimowit, Decydowanie polityczne, Warszawa – Kraków 2000, PWN.

Stępińska Agnieszka, Marketingowe strategie wyborcze: wybory prezydenckie w Polsce (1990-2000), Poznań 2004, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM.

Roczniki Nauk Społecznych nr 1/(6)42.

Wojtasik Waldemar, (2022), Manipulacje wyborcze, Warszawa: Wyd. Ridero.

Metody i kryteria oceniania:

System punktowy:

1. Aktywność: 0 – 45 punktów (0 – 3 punktów na zajęcia)

2. Realizacja projektu zespołowego 0 – 45 punktów

Suma punktów:

0 – 45 niedostateczny

45 – 53 dostateczny

54 – 62 dostateczny plus

63 – 71 dobry

72 – 80 dobry plus

81 – 90 bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czyżniewski
Prowadzący grup: Marcin Czyżniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)