Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zachowania w sytuacjach publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S1-MP-ZSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zachowania w sytuacjach publicznych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne - politologia - I st. - 2 rok - stacjonarne
Przedmioty specjalizacyjne - politologia - I st. - 3 rok - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym 30 godzin kontaktu z nauczycielem

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu "Zachowania w sytuacjach publicznych" studenci zapoznają się ze sztuką wystąpień publicznych. Otrzymują wiedzę pozwalającą im w sposób prawidłowy i efektywny przygotować własne wystąpienie publiczne oraz je wygłosić. Ponadto mają możliwość testować te umiejętności w praktyce oraz oceniać wystąpienia własne i innych.

Przystępującym do przedmiotu pomocna będzie znajomość zagadnień z zakresu retoryki, komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Pełny opis:

Przedmiot "Zachowania w sytuacjach publicznych" prowadzony jest w formie laboratorium. W trakcie zajęć przekazywana oraz wspólnie wypracowywana jest wiedza dotycząca procesu przygotowywania wystąpienia publicznego, wygłaszania samego wystąpienia oraz jego oceny. Równocześnie wiedza ta znajduje swoje zastosowanie w praktyce - studenci przygotowują swoje wystąpienia na zadane tematy, wygłaszają je, a następnie analizują i oceniają.

Problematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia związane z procesem przygotowania, wygłoszenia i oceny wystąpienia publicznego:

- specyfika sytuacji publicznych

- rodzaje wystąpień publicznych

- cel wystąpienia

- struktura wystąpienia

- warstwa treściowa wystąpienia

- relacje z publicznością

- proces przygotowania do wystąpienia

- kontrola elementów somatycznych

- elementy retoryki

- komunikacja niewerbalna

- elementy prozodyczne wypowiedzi

- techniki autoprezentacji i perswazji

W trakcie zajęć niezbędne będzie posiadanie komputera przenośnego na którym będzie można odtwarzać filmy z nagranymi wystąpieniami (przynajmniej 1 komputer na 3-5 osób).

Literatura:

Literatura zalecana:

1. Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

2. Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998.

3. Mark Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

4. Dieter-W. Allhoff, Waltraud Allhoff, Sztuka przekonywania do własnych racji. Retoryka i komunikacja, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

5. Jacek Wasilewski, Adam Skibiński, Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

6. Bruce E. Gronbeck, Kathleen German, Douglas Ehninger, Alan H. Monroe, Zasady komunikacji werbalnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

7. Katarzyna Markiewicz, Krystyna Syroka (red.), Komunikowanie się w sytuacjach społecznych, Wydawnictwo UMC-S, Lublin 2009.

8. Kevin Hogan, Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi, Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, Warszawa 2005.

9. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Sztuka wystąpień publicznych, czyli jak zostać dobrym mówcą, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa b.d.

10. Piotr Andrzejewski (red.), Sztuka wystąpień publicznych i profesjonalnej korespondencji, Wydawnictwo Forum, Poznań 2002.

11. Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

12. Allan Pease, Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2001.

13. Christiane Eisler-Mertz, Mowa rąk, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1998.

14. Mark Leary, Robin M. Kowalski, Lęk społeczny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

15. Marcin Poprawa, Telewizyjne debaty jako przykład dyskursu publicznego, TAiWPN Universitas, Kraków 2009.

16. Michał Kuziak, Jak mówić, jak przemawiać?, Wydawnictwo Park sp. z o.o., Bielsko-Biała 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

- ocena ciągła: bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność

- praca semestralna: autoewaluacja własnych wystąpień publicznych

- prace śródsemestralne: autoewaluacja procesu przygotowania wystąpienia, ewaluacja wybranego wystąpienia publicznego innej osoby

Praktyki zawodowe:

nd.-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Szewczak
Prowadzący grup: Wiktor Szewczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)