Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykorzystanie funduszy strukturalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-2-A-WFS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0400) Business and administration and law Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie funduszy strukturalnych
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: POLITOLOGIA II STOPIEŃ - przedmioty SPECJALIZACYJNE
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu polityki spójności Unii Europejskiej.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godzin;


Czas poświęcony na pracę indywidualną celem przygotowania do zajęć: 30 godzin;


Indywidualne wykonanie wskazanej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: 40 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu systemu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce; (K_W02)


W2: zna i rozumie zasady kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych; (K_W03)


W3: potrafi przedstawić wpływ zasad i procedury oceny projektów na szansę uzyskania współfinansowania przez projekt. (K_W03)


W4: zna zasady kwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw (K_W02)


W5: Zna polityki horyzontalne UE (K_W03)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


U1: potrafi dokonać krytycznej analizy wytycznych dla wnioskodawców oraz wytycznych programu operacyjnego; (K_U02)


U2: potrafi wyliczyć wartość dofinansowania w projekcie (K_U03)


U3: potrafi dokonać analizy problemów dla projektu i na tej podstawie określić jego cele(K_U2 );


U4: potrafi w projekcie zastosować działania sprzyjające realizacji polityk horyzontalnych UE; (K_U03)


U5: potrafi przygotować wybrane elementy wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych (K_U3)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi myśleć i działać przedsiębiorczo i kreatywnie (K_K05)


K2: potrafi pozyskać i wykorzystać dane statystyczne dla celów projektu. (K_K01)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest tematyce tworzenia aplikacji do funduszy strukturalnych w wymiarze praktycznym.

Pełny opis:

Planowana tematyka zajęć:

Podstawowe zagadnienia z zakresu funduszy strukturalnych.

Wsparcie ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w perspektywie 2014-2020.

Analiza probelmu w projekcie.

Polityki horyzontalne Unii Europejskiej.

Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków funduszu strukturalnych w Polsce.

Dokumentacja programowa i konkursowa. Procedura aplikowania o środki.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Warsztaty tworzenia aplikacji do programu operacyjnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Aktualne wytyczne i dokumenty programowe. Dostępne na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/domyslne=1

Komisja Europejska, Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, 2006.

MGiP, Podręcznik - Zarządzanie Cyklem Projektu, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

M. Sikora-Gaca, M. Piechowicz, M. Kleinowski, Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce, Warszawa 2018.

M. Sikora-Gaca, M. Kleinowski, M. Piechowicz, Fundusze i programy UE wspierające przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2014-2020, Warszawa 2016

E. Filar, J. Skrzypek, Biznes Plan, Warszawa 1997

D Sartori et al., Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, Brussels 2015

Dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

P. Kawa, S. Wydymus, Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, Kraków 1998

T. Siudek, Analiza finansowa podmiotów gospodarczych, Warszawa 2004

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu dla przykładowego konkursu.

Kryteria oceny:

dostateczny (60%-70%)

dostateczny plus (70-74%)

dobry (75-84%)

dobry plus (85-89%)

bardzo dobry (90%-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kleinowski
Prowadzący grup: Marcin Kleinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)