Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykorzystanie mediów społecznościowych i nowoczesnych form przekazu w komunikacji politycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-2-DP-WMS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie mediów społecznościowych i nowoczesnych form przekazu w komunikacji politycznej
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: POLITOLOGIA II STOPIEŃ - przedmioty SPECJALIZACYJNE
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 30 godzin realizowanych z udziałem nauczyciela;

2. 25 godzin poświęconych na przygotowywanie w zespołach prezentacji problemowych dot. przedmiotu.

3. 30 godzin poświęcony na pracę indywidualną studenta, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;

4. 30 godzin to czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie zaliczenia kolokwium

5. 25 godzin na opracowanie indywidualnego projektu zaliczeniowego w Internecie – praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na zajęciach

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma poszerzoną wiedzę na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalności. - K_W01 - Student ma wiedzę dotyczącą działalności reklamowej i politycznej w Internecie oraz form komunikacji online, które najlepiej wpisują się w specyfikę projektu.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w zakresie komunikacji politycznej - K_U01- student potrafi wykorzystać narzędzia jakie są dostępne w sferze reklamy online (szeroko rozumiane social media).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Nabywa kompetencji społecznych ułatwiających funkcjonowanie w specyficznym środowisku komunikacyjnym - K_K01- Student nabywa kompetencji do funkcjonowania w społeczności praktyków komunikacji politycznej / reklamy / marketingu – K_K02 – Student potrafi operować pojęciami koniecznymi do pracy w reklamie

Metody dydaktyczne:

Obejmują ćwiczenia warsztatowe, omawianie, rozwiązywanie przypadków; dyskusje panelowe; metodę problemową.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- punktowana
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia te wskażą studentom w jaki sposób właściwie przygotować komunikację polityczną w Internecie oraz rozpoznają najistotniejsze elementy działalności reklamowej w Internecie. Będą je odpowiednio kategoryzować, aby następnie dostosować właściwe do przygotowywanego przez siebie projektu. Dzięki temu zostaną zmobilizowani do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Pełny opis:

Dzięki tym zajęciom studenci dowiedzą się w jaki sposób właściwie przygotować reklamę w Internecie oraz rozpoznają najistotniejsze elementy działalności reklamowej w Internecie. Dowiedzą się o dostępnych narzędziach z obszaru social media oraz przez poznanie ich praktycznego zastosowania w działalności reklamowej będą świadomie wybierać te narzędzia, które będą wpisywać się w charakter kampanii lub produktu/marki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Budzyński, Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 2007.

M. Castells: Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

J. Cummins, R. Mullin, Promocja sprzedaży, Helion, Gliwice 2005.

G. Mazurek, Promocja w Internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka, ODDK, Gdańsk 2008.

G. Mazurek, Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.

A. Pabian, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

W. Budzyński ,Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Poltext, Warszawa 2008.

Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. Wyd. PWE, Warszawa 2004.

Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H., Marketing. Uwarunkowania i trendy, AE w Poznaniu, 2007.

E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009.

W. Grzegorczyk: Marketing na rynku miedzynarodowym. Wyd. Oficyna, Kraków 2009.

P. Hag, N. Hague, C. Morgan, Badania rynkowe w praktyce, Wyd. Helion, Gliwice 2005.

D. Kaznowski: Nowy marketing w Internecie, Difin, Warszawa 2007.

R. Kłeczek, M. Hajdas, M. Sobocińska: Kreacja w reklamie, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.

Ph. Kotler, Marketing. Dom Wydawniczy REBIS, Poznan 2005.

T. Maciejowski, Narzędzia skutecznej promocji w Internecie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

M. Trojanowski, Marketing bezpośredni. Koncepcja-zarządzanie-instrumenty, PWE, Warszawa 2010.

P. Tkaczyk, Zakamarki marki, Helion, Wrocław 2011.

P. Tkaczyk, Grywalizacja, Helion, Wrocław 2011.

J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Public relations w sferze publicznej, wizerunek i komunikacja,

M. Tabernacka, A. Szadok-Bratuń, Warszawa 2012, s. 464-469.

http://360interactive.pl/#/ksiazki

Portale branżowe:

www.marketingprofs.com

www.marketingpower.com

www.marketing.org.pl

http://interaktywnie.com

http://mediafeed.pl/

http://nowymarketing.pl/

http://media2.pl/

http://www.marketing-news.pl/

http://www.epr.pl/

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium – K_W01,

Projekt zaliczeniowy – K_U01

Aktywność – K_K01 , K_K02- Prezentacje; aktywność jako metoda weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia w ramach zajęć.

Sposób oceny zgodnie z obowiązującą punktacja końcowa:

60%-64% - 3,0 (trzy)

65%-74% - 3,5 (trzy i pół)

75%-84% - 4,0 (cztery)

85%-94% - 4,5 (cztery i pół)

95% -100% - 5,0 (pięć).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)