Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-PL-S2-2-EP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka polityki
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: POLITOLOGIA II stopnia - 2 rok- studia stacjonarne - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw teorii polityki, doktryn politycznych, myśli politycznej oraz podstawowych pojęć z zakresu filozofii.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Efekty uczenia się - wiedza:

Wie: podstawowe problemy, kategorie, systematyzacje, metody, podziały etyki polityki

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie: analizować problemy etyczno-polityczne, rozumować, argumentować

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Posiada: kompetencję pracy w grupie, wypowiedzi publicznej, dyskusji, krytyki

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Etyka polityki jest jedną z subdyscyplin etyki, która posługuje się kategoriami pojęciowymi, teoriami i konceptami z zakresu myśli politycznej i doktryn politycznych. Kluczowym jej zadaniem w modelu klasycznym było wskazywanie koncepcji dobrego państwa, ustroju, władcy i obywatela. W modelu nowożytnym zaś - prezentowanie sposobów definiowania słuszności działania władz państwowych w kontekście idei dobra wspólnego, racji stanu i interesów rządzących. W modelach współczesnych - odnosi się do zagadnień polityczności, debaty publicznej, działania politycznego i decydowania politycznego. Podczas niniejszych zajęć studenci zapoznają się z rozwojem myśli etyczno-politycznej, jej głównymi przedstawicielami, jak i podstawowymi problemami.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa 2008.

• Berlin I., Cztery eseje o wolności, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

• Kant I., Metafizyka moralności, PWN, Warszawa 2015.

• Kant I., Ugruntowanie metafizyki moralności, Zielona Sowa, Kraków 2005.

• Locke J., Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, PWN, Warszawa 1992. (online po angielsku)

• Nozick R., Anarchia, państwo i utopia, Warszawa, Aletheia 2010.

• Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 2008.

• MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. Adam Chmielewski, PWN, Warszawa 1996.

• Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003.

• Rawls J., Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:

- test wielokrotnego wyboru (15 pytań po 1 pkt)

- pytania problemowe (3 pytania po 5 pkt)

Ocena z ćwiczeń:

quizy z bieżących lektur

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot porusza główne zagadnienia związane z moralnymi aspektami polityki.

Pełny opis:

Przedmiot porusza główne zagadnienia związane z moralnymi aspektami polityki.

Zasady zaliczenia kursu

Podstawą zaliczenia kursu jest obecność i aktywność na zajęciach. Przez pojęcie aktywności prowadzący rozumie branie udziału w dyskusjach (szczególnie zadawanie prowadzącemu pytań na tematy związane z problematyką zajęć) lub przedstawienie ustnej prezentacji na wybrany z sylabusa temat. Prezentacja powinna być mówiona z ewentualną pomocą notatek, zajmować stanowisko w poruszanej kwestii, stawiać pytania i dawać na nie odpowiedzi. Nie powinna trwać dłużej niż 10-15 minut.

Lista zagadnień:

1. Etyka polityki. (rozdz. 1)

2. Utylitaryzm. (rozdz. 2)

3. Libertarianizm. (rozdz. 3)

4. Gospodarka i moralność. (rozdz. 4)

5. Polityka i moralny rygoryzm. (rozdz. 5)

6. Egalitaryzm. (rozdz. 6)

7. Polityka konserwatywna i moralny perfekcjonizm. (rozdz. 8 i 9)

8. Polityka i dobro wspólne. (rozdz. 10).

Literatura obowiązkowa:

Michael Sandel, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Michael Sandel, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?

Literatura uzupełniająca:

• Anton J.P., Preuss A. (red.), Essays in Ancient Greek Philosophy, vol. IV, Aristotle Ethics, State University of New York, New York 1991.

• Arystoteles, Etyka eudemejska, tłum. W. Wróblewski, PWN, Warszawa 1996.

• Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa 2008.

• Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 2008.

• Barnett R., The Structure of Liberty, Oxford University Press, New York 2000.

• Bartyzel J., Geneza i próba systematyki głównych nurtów libertarianizmu, 2008, [online]: http://www.legitymizm.org/libertarianizm-geneza-systematyka.

• Becker L., Property Rights: Philosophic Foundations, Routledge & Kegan Paul, Londyn 1977.

• Bird C., The Myth of Liberal Individualism, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

• Buchanan A., Secession: The Morality of Political Divorce from Fort Sumpter to Lithuania and Quebec, Westview Press, Boulder 1991.

• Campbell T.D., Humanity before Justice, „British Journal of Political Science”, vol. 4, nr 1, 1974.

• Corpus Iuris Civili, P. Krüger, Th. Mommsen, Apud Weidmannos, Berlin 1872.

• Dworkin R., Taking Rights Seriously, Bloomsbury Academic, London 2013.

• Epstein R., Possession as the Root of Title, „Georgia Law Review”, vol. 13, nr 4, 1979.

• Feinberg J., Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility, Princeton University Press, Princeton 1970.

• Feinberg J., In Defence of Moral Rights, „Oxford Journal of Legal Studies”, vol. 12, nr 2, 1992.

• Feldman F., Skow B., Desert, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, zima 2015, [online]: http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/desert/; dostęp 03.04.2014.

• Finnis J., Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory, Oxford University Press, New York 2004.

• Finnis J., Human Rights and Common Good. Collected Essays: Volume III, Oxford University Press, New York 2011.

• Finnis J., Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, New York, 2011.

• Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, tłum. K. Lossman, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.

• Fortenbaugh W.W., Aristotle’s Analysis of Friendship: Function and Analogy, Resemblance and Focal Meaning, “Phronesis” 1975, nr 20.

• Gardner J., Finnis on Justice, w: J. Keon, R.P. George (red.), Reason, Morality, and Law: The Philosophy of John Finnis, Oxford University Press, Oxford 2013.

• Gewirth A., The Basis and Content of Human Rights, “Georgia Law Review”, nr 13, 1979.

• Grey Th., The Disintegration of Property, w: J.R. Pennock, J.W. Chapman (red.), Property (NOMOS XXII), New York University Press, New York 1980.

• Guest A.G. (red.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford University Press, Oxford 1961.

• Hardie W.F.R., Aristotle’s Ethical Theory, Oxford University Press, Oxford 1968.

• Hart H.L.A., Are There Any Natural Rights?, „The Philosophical Review”, vol. 64, nr 2, 1955.

• Hart H.L.A., The Concept of Law, Oxford University Press, Oxford 1961.

• Herbener J., The Pareto Rule and Welfare Economics, „Review of Austrian Economics”, vol. 10, nr 1, 1997.

• Hohfeld W.N., Fundamental Legal Concepts as Applied in Judicial Reasoning, „Faculty Scholarship Series”, 1917, artykuł 4378.

• Holmes O.W., The Common Law, Macmillan & Co., Londyn 1882.

• Honoré A., Ownership, w: A.G. Guest (red.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford University Press, Oxford 1961.

• Hoppe H.-H., Democracy: The God That Failed. The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order, Transaction Publishers, New Brunswick 2007.

• Hoppe H.-H., Economics and Ethics of Private Property. Studies in Political Economy and Philosophy, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2012.

• Hoppe H.-H., From Aristocracy to Monarchy to Democracy: A Tale of Moral and Economic Folly and Decay, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2014.

• Hoppe H.-H., The Great Fiction. Property, Economy, Society, and the Politics of Decline, Laissez Faire Books, Baltimore 2012.

• Hoppe H.-H., Introduction, w: M. Rothbard, The Ethics of Liberty, New York University Press, New York 1998.

• Hoppe H.-H., A Short History of Man. Progress and Decline: An Austro-Libertarian Reconstruction, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2015.

• Hoppe H.-H., A Theory of Socialism and Capitalism, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2012.

• Hospers J., Human Conduct: An Introduction to the Problems of Ethics, Harcourt, Brace and World, New York 1961.

• Huby P.M., Family Resemblance, “Philosophical Quarterly”, vol. 18, nr 70, 1968.

• Huerta de Soto J., Sprawiedliwość a efektywność, tłum. K Śledziński, Fijorr Publishing, Warszawa 2010.

• Hülsmann J.G., Kinsella S. (red.), Property, Freedom, and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe, Ludwig von Mises Institute, Auburn, 2009.

• Juruś D., W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu w perspektywie Rothbardowskiej koncepcji własności, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

• Kinsella S., Against Intellectual Property, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2008.

• Kinsella S., How We Come To Own Ourselves, „Mises Daily” 2006, wrzesień 7, [online]: http://mises.org/library/how-we-come-own-ourselves.

• Kinsella S., New Rationalist Directions in Libertarian Rights Theory, “Journal of Libertarian Studies” 1996, vol. 12, nr 2.

• Kinsella S., What Libertarianism Is, w: Property, Freedom, and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe, J.G. Hülsmann, S. Kinsella (red.), Ludwig von Mises Institute, Auburn 2009.

• Kleinig J., The Concept of Desert, „American Philosophical Quartely”, vol. 8, nr 1, 1971.

• Krąpiec M.A., Analogia, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000.

• Locke J., Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, PWN, Warszawa 1992.

• Lomasky L., Persons, Rights and the Moral Community, Oxford University Press, Oxford 1987.

• Long A.A., From Epicurus to Epictetus: Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, Clarendon Press, Oxford 2006.

• Louisiana Civil Code, [online]: http://tinyurl.com/lacivcode; dostęp 12.12.2016.

• Machan T. (red.), The Libertarian Alternative, Nelson-Hall, Chicago 1974.

• MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. Adam Chmielewski, PWN, Warszawa 1996.

• MacIntyre A., A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge, London 1998.

• MacIntyre A., Whose Justice? Which Rationality?, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2003.

• Macpherson C.B. (red.), Property: Mainstream and Critical Positions, Basil Blackwell, Oxford 1978.

• Madison G.B., The Logic of Liberty, Greenwood Press, New York 1986.

• McKerlie D., Aristotle's Theory of Justice, „The Southern Journal of Philosophy”, vol. XXXIX, 2001.

• Merrill Th.W., Ownership and Possession, w: Yun-Chien Chang (red.), Law and Economics of Possession, Cambridge University Press, Cambridge 2015.

• Miller F.D., Aristotle on Property Rights, w: J.P. Anton, A. Preuss (red.), Essays in Ancient Greek Philosophy, vol. IV, Aristotle Ethics, State University of New York, New York 1991.

• Munzer S.R., A Theory of Property, Cambridge University Press, Cambridge 1990.

• Narveson J., The Libertarian Idea, Broadview Press, Peterborough 2001.

• Nozick R., Anarchy, State, and Utopia, Blackwell Publishers, Oxford 2014.

• Penner J., The Idea of Property in Law, Oxford University Press, Oxford 1997.

• Pennock J.R., Chapman J.W. (red.), Property (NOMOS XXII), New York University Press, New York 1980.

• Pierson Ch., Just Property: A History in the Latin West, vol. I, Weath, Virtue, and the Law, Oxford University Press, Oxford 2013.

• Pilon R., Ordering Rights Consistently: Or What We Do and Do Not Have Rights To, „Georgia Law Review, vol. 13, nr 4, 1979.

• Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003.

• Pollock F., Wright R.S., An Essay on Possession in the Common Law, Oxford University Press, Oxford 1888.

• Pompa L., Family Resemblance, “Philosophical Quarterly”, vol. 17, nr 66, 1967.

• Rasmussen D., Den Uyl D., Liberty and Nature: An Aristotelian Defense of Liberal Order, Open Court, La Salle 1991.

• Rasmussen D., Den Uyl D., Norms of Liberty: A Perfectionist Basis for Non-Perfectionist Politics, Pennsylvania State University Press, University Park 2005.

• Rawls J., Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 2009.

• Rose C.M., Possession as the Origin of Property, „The University of Chicago Law Review”, vol. 52, nr 73, 1985.

• Rothbard M., Economic Controversies, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2011.

• Rothbard M., The Ethics of Liberty, New York University Press, New York 1998.

• Rothbard M., For a New Liberty: The Libertarian Manifesto, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2011.

• Rothbard M., Toward a Reconstructionof Utility and Welfare Economics, w: M. Rothbard, Economic Controversies, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2011.

• Ryan A., Property and Political Theory, Basil Blackwell, Oxford 1984.

• Sadowsky J.A., Private Property and Collective Ownership, w: T. Machan (red.), The Libertarian Alternative, Nelson-Hall, Chicago 1974.

• Spooner L., Natural Law or the Science of Justice, 1882, Kindle Edition.

• Spooner L., Vices Are Not Crimes: A Vindication of Moral Liberty, Classics Press, Kindle Edition 2010 [1875].

• Steiner H., An Essay on Rights, Blackwell, Oxford 1994.

• Stone J., Legal System and Lawyers' Reasoning, Stanford University Press, Stanford 1964.

• Taylor Ch., Sources of the Self: The Making of Modern Identity, Cambridge University Press, Cambridge 2006.

• Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tłum. o. Pius Bełch, Veritas, Londyn 1975.

• Tulley J., A Discourse on Property: John Locke and His Adversaries, Cambridge University Press, Cambridge 1980.

• Tullius Cicero M., De Officiis, [online]: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/off1.shtml.

• Veatch H., For an Ontology of Morals, Northwestern University Press, Evanston 1974.

• Veatch H., Human Rights: Fact or Fancy?, Louisiana State University Press, Baton Rouge 1985.

• Veatch H., Natural Law and the “Is”–“Ought” Question, “Catholic Lawyer”, nr 26, 1981.

• Waldron J., The Rights to Private Property, Clarendon Press, Oxford 1984.

• Waldron J., What Is Private Property?, „Oxford Journal of Legal Studies”, vol. 5, nr 3, 1985.

• Wittgenstein L., The Blue and Brown Books, Blackwell Publishing, Oxford 1958.

• Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 1972.

• Wood N., Cicero's Social and Political Thought, University of California Press, Berkeley & Los Angeles 1991.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot porusza główne zagadnienia związane z moralnymi aspektami polityki.

Pełny opis:

Przedmiot porusza główne zagadnienia związane z moralnymi aspektami polityki.

Zasady zaliczenia kursu

Podstawą zaliczenia kursu jest obecność i aktywność na zajęciach. Przez pojęcie aktywności prowadzący rozumie branie udziału w dyskusjach (szczególnie zadawanie prowadzącemu pytań na tematy związane z problematyką zajęć) lub przedstawienie ustnej prezentacji na wybrany z sylabusa temat. Prezentacja powinna być mówiona z ewentualną pomocą notatek, zajmować stanowisko w poruszanej kwestii, stawiać pytania i dawać na nie odpowiedzi. Nie powinna trwać dłużej niż 10-15 minut.

Lista zagadnień:

1. Etyka polityki. (rozdz. 1)

2. Utylitaryzm. (rozdz. 2)

3. Libertarianizm. (rozdz. 3)

4. Gospodarka i moralność. (rozdz. 4)

5. Polityka i moralny rygoryzm. (rozdz. 5)

6. Egalitaryzm. (rozdz. 6)

7. Polityka konserwatywna i moralny perfekcjonizm. (rozdz. 8 i 9)

8. Polityka i dobro wspólne. (rozdz. 10).

Literatura obowiązkowa:

Michael Sandel, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Michael Sandel, Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie?

Literatura uzupełniająca:

• Anton J.P., Preuss A. (red.), Essays in Ancient Greek Philosophy, vol. IV, Aristotle Ethics, State University of New York, New York 1991.

• Arystoteles, Etyka eudemejska, tłum. W. Wróblewski, PWN, Warszawa 1996.

• Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa 2008.

• Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 2008.

• Barnett R., The Structure of Liberty, Oxford University Press, New York 2000.

• Bartyzel J., Geneza i próba systematyki głównych nurtów libertarianizmu, 2008, [online]: http://www.legitymizm.org/libertarianizm-geneza-systematyka.

• Becker L., Property Rights: Philosophic Foundations, Routledge & Kegan Paul, Londyn 1977.

• Bird C., The Myth of Liberal Individualism, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

• Buchanan A., Secession: The Morality of Political Divorce from Fort Sumpter to Lithuania and Quebec, Westview Press, Boulder 1991.

• Campbell T.D., Humanity before Justice, „British Journal of Political Science”, vol. 4, nr 1, 1974.

• Corpus Iuris Civili, P. Krüger, Th. Mommsen, Apud Weidmannos, Berlin 1872.

• Dworkin R., Taking Rights Seriously, Bloomsbury Academic, London 2013.

• Epstein R., Possession as the Root of Title, „Georgia Law Review”, vol. 13, nr 4, 1979.

• Feinberg J., Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility, Princeton University Press, Princeton 1970.

• Feinberg J., In Defence of Moral Rights, „Oxford Journal of Legal Studies”, vol. 12, nr 2, 1992.

• Feldman F., Skow B., Desert, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, zima 2015, [online]: http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/desert/; dostęp 03.04.2014.

• Finnis J., Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory, Oxford University Press, New York 2004.

• Finnis J., Human Rights and Common Good. Collected Essays: Volume III, Oxford University Press, New York 2011.

• Finnis J., Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, New York, 2011.

• Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, tłum. K. Lossman, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.

• Fortenbaugh W.W., Aristotle’s Analysis of Friendship: Function and Analogy, Resemblance and Focal Meaning, “Phronesis” 1975, nr 20.

• Gardner J., Finnis on Justice, w: J. Keon, R.P. George (red.), Reason, Morality, and Law: The Philosophy of John Finnis, Oxford University Press, Oxford 2013.

• Gewirth A., The Basis and Content of Human Rights, “Georgia Law Review”, nr 13, 1979.

• Grey Th., The Disintegration of Property, w: J.R. Pennock, J.W. Chapman (red.), Property (NOMOS XXII), New York University Press, New York 1980.

• Guest A.G. (red.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford University Press, Oxford 1961.

• Hardie W.F.R., Aristotle’s Ethical Theory, Oxford University Press, Oxford 1968.

• Hart H.L.A., Are There Any Natural Rights?, „The Philosophical Review”, vol. 64, nr 2, 1955.

• Hart H.L.A., The Concept of Law, Oxford University Press, Oxford 1961.

• Herbener J., The Pareto Rule and Welfare Economics, „Review of Austrian Economics”, vol. 10, nr 1, 1997.

• Hohfeld W.N., Fundamental Legal Concepts as Applied in Judicial Reasoning, „Faculty Scholarship Series”, 1917, artykuł 4378.

• Holmes O.W., The Common Law, Macmillan & Co., Londyn 1882.

• Honoré A., Ownership, w: A.G. Guest (red.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford University Press, Oxford 1961.

• Hoppe H.-H., Democracy: The God That Failed. The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order, Transaction Publishers, New Brunswick 2007.

• Hoppe H.-H., Economics and Ethics of Private Property. Studies in Political Economy and Philosophy, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2012.

• Hoppe H.-H., From Aristocracy to Monarchy to Democracy: A Tale of Moral and Economic Folly and Decay, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2014.

• Hoppe H.-H., The Great Fiction. Property, Economy, Society, and the Politics of Decline, Laissez Faire Books, Baltimore 2012.

• Hoppe H.-H., Introduction, w: M. Rothbard, The Ethics of Liberty, New York University Press, New York 1998.

• Hoppe H.-H., A Short History of Man. Progress and Decline: An Austro-Libertarian Reconstruction, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2015.

• Hoppe H.-H., A Theory of Socialism and Capitalism, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2012.

• Hospers J., Human Conduct: An Introduction to the Problems of Ethics, Harcourt, Brace and World, New York 1961.

• Huby P.M., Family Resemblance, “Philosophical Quarterly”, vol. 18, nr 70, 1968.

• Huerta de Soto J., Sprawiedliwość a efektywność, tłum. K Śledziński, Fijorr Publishing, Warszawa 2010.

• Hülsmann J.G., Kinsella S. (red.), Property, Freedom, and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe, Ludwig von Mises Institute, Auburn, 2009.

• Juruś D., W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu w perspektywie Rothbardowskiej koncepcji własności, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

• Kinsella S., Against Intellectual Property, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2008.

• Kinsella S., How We Come To Own Ourselves, „Mises Daily” 2006, wrzesień 7, [online]: http://mises.org/library/how-we-come-own-ourselves.

• Kinsella S., New Rationalist Directions in Libertarian Rights Theory, “Journal of Libertarian Studies” 1996, vol. 12, nr 2.

• Kinsella S., What Libertarianism Is, w: Property, Freedom, and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe, J.G. Hülsmann, S. Kinsella (red.), Ludwig von Mises Institute, Auburn 2009.

• Kleinig J., The Concept of Desert, „American Philosophical Quartely”, vol. 8, nr 1, 1971.

• Krąpiec M.A., Analogia, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000.

• Locke J., Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, PWN, Warszawa 1992.

• Lomasky L., Persons, Rights and the Moral Community, Oxford University Press, Oxford 1987.

• Long A.A., From Epicurus to Epictetus: Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, Clarendon Press, Oxford 2006.

• Louisiana Civil Code, [online]: http://tinyurl.com/lacivcode; dostęp 12.12.2016.

• Machan T. (red.), The Libertarian Alternative, Nelson-Hall, Chicago 1974.

• MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. Adam Chmielewski, PWN, Warszawa 1996.

• MacIntyre A., A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge, London 1998.

• MacIntyre A., Whose Justice? Which Rationality?, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2003.

• Macpherson C.B. (red.), Property: Mainstream and Critical Positions, Basil Blackwell, Oxford 1978.

• Madison G.B., The Logic of Liberty, Greenwood Press, New York 1986.

• McKerlie D., Aristotle's Theory of Justice, „The Southern Journal of Philosophy”, vol. XXXIX, 2001.

• Merrill Th.W., Ownership and Possession, w: Yun-Chien Chang (red.), Law and Economics of Possession, Cambridge University Press, Cambridge 2015.

• Miller F.D., Aristotle on Property Rights, w: J.P. Anton, A. Preuss (red.), Essays in Ancient Greek Philosophy, vol. IV, Aristotle Ethics, State University of New York, New York 1991.

• Munzer S.R., A Theory of Property, Cambridge University Press, Cambridge 1990.

• Narveson J., The Libertarian Idea, Broadview Press, Peterborough 2001.

• Nozick R., Anarchy, State, and Utopia, Blackwell Publishers, Oxford 2014.

• Penner J., The Idea of Property in Law, Oxford University Press, Oxford 1997.

• Pennock J.R., Chapman J.W. (red.), Property (NOMOS XXII), New York University Press, New York 1980.

• Pierson Ch., Just Property: A History in the Latin West, vol. I, Weath, Virtue, and the Law, Oxford University Press, Oxford 2013.

• Pilon R., Ordering Rights Consistently: Or What We Do and Do Not Have Rights To, „Georgia Law Review, vol. 13, nr 4, 1979.

• Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003.

• Pollock F., Wright R.S., An Essay on Possession in the Common Law, Oxford University Press, Oxford 1888.

• Pompa L., Family Resemblance, “Philosophical Quarterly”, vol. 17, nr 66, 1967.

• Rasmussen D., Den Uyl D., Liberty and Nature: An Aristotelian Defense of Liberal Order, Open Court, La Salle 1991.

• Rasmussen D., Den Uyl D., Norms of Liberty: A Perfectionist Basis for Non-Perfectionist Politics, Pennsylvania State University Press, University Park 2005.

• Rawls J., Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 2009.

• Rose C.M., Possession as the Origin of Property, „The University of Chicago Law Review”, vol. 52, nr 73, 1985.

• Rothbard M., Economic Controversies, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2011.

• Rothbard M., The Ethics of Liberty, New York University Press, New York 1998.

• Rothbard M., For a New Liberty: The Libertarian Manifesto, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2011.

• Rothbard M., Toward a Reconstructionof Utility and Welfare Economics, w: M. Rothbard, Economic Controversies, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2011.

• Ryan A., Property and Political Theory, Basil Blackwell, Oxford 1984.

• Sadowsky J.A., Private Property and Collective Ownership, w: T. Machan (red.), The Libertarian Alternative, Nelson-Hall, Chicago 1974.

• Spooner L., Natural Law or the Science of Justice, 1882, Kindle Edition.

• Spooner L., Vices Are Not Crimes: A Vindication of Moral Liberty, Classics Press, Kindle Edition 2010 [1875].

• Steiner H., An Essay on Rights, Blackwell, Oxford 1994.

• Stone J., Legal System and Lawyers' Reasoning, Stanford University Press, Stanford 1964.

• Taylor Ch., Sources of the Self: The Making of Modern Identity, Cambridge University Press, Cambridge 2006.

• Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tłum. o. Pius Bełch, Veritas, Londyn 1975.

• Tulley J., A Discourse on Property: John Locke and His Adversaries, Cambridge University Press, Cambridge 1980.

• Tullius Cicero M., De Officiis, [online]: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/off1.shtml.

• Veatch H., For an Ontology of Morals, Northwestern University Press, Evanston 1974.

• Veatch H., Human Rights: Fact or Fancy?, Louisiana State University Press, Baton Rouge 1985.

• Veatch H., Natural Law and the “Is”–“Ought” Question, “Catholic Lawyer”, nr 26, 1981.

• Waldron J., The Rights to Private Property, Clarendon Press, Oxford 1984.

• Waldron J., What Is Private Property?, „Oxford Journal of Legal Studies”, vol. 5, nr 3, 1985.

• Wittgenstein L., The Blue and Brown Books, Blackwell Publishing, Oxford 1958.

• Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 1972.

• Wood N., Cicero's Social and Political Thought, University of California Press, Berkeley & Los Angeles 1991.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wśród wielu możliwych konceptualizacji etyki polityki, jedna z nich rozumie etykę polityki jako teorię moralnego uzasadnienia ingerencji władzy politycznej za pomocą środków karnych w sferę wolności indywidualnej. Tak konceptualizowana etyka polityki obejmuje materialną teorię moralności oraz teorię odpowiedzialności moralnej. Celem niniejszego wykładu jest przedstawienie rudymentarnych kategorii, systematyzacji oraz problemów obu tych teorii.

Pełny opis:

Wśród wielu możliwych konceptualizacji etyki polityki, jedna z nich rozumie etykę polityki jako teorię moralnego uzasadnienia ingerencji władzy politycznej za pomocą środków karnych w sferę wolności indywidualnej. Tak konceptualizowana etyka polityki obejmuje materialną teorię moralności oraz teorię odpowiedzialności moralnej. Celem niniejszego wykładu jest przedstawienie rudymentarnych kategorii, systematyzacji oraz problemów obu tych teorii.

Spis tematów:

1. Wprowadzenie do etyki polityki: etyka polityki jako element teorii sprawiedliwości; przedmiot badań etyki polityki; podział etyki polityki – materialna teoria moralności i teoria moralnej odpowiedzialności; etyka polityki w paradygmacie liberalnym (J.S. Mill) vs. alternatywne teorie sprawiedliwości.

2. Wprowadzenie do teorii odpowiedzialności moralnej: struktura logiczna, podział i główne zagadnienia teorii odpowiedzialności moralnej; teoria relacji odpowiedzialności moralnej; teoria osobowości moralnej; teoria elementów relacji odpowiedzialności moralnej.

3. Teoria relacji odpowiedzialności: ortodoksyjna teoria odpowiedzialności; teoria ścisłej odpowiedzialności moralnej; teoria subiektywnej odpowiedzialności moralnej (tzw. teoria szczęścia moralnego); teoria odpowiedzialności pomocniczej

4. Teoria działania (czynu): podział teorii działania: realistyczne vs. antyrealistyczne teorie działania; pojęcie czynu; dystynkcja działanie – zaniechanie; dystynkcja czyn prosty – złożony; teorie stanów mentalnych (dualizm, funkcjonalizm, fizykalizm); pojęcie okoliczności wyłączających bezprawność czynu.

5. Teoria przyczynowości: podział teorii przyczynowości: teorie jednorelacyjne vs. teorie dwurelacyjne: inter alia teoria NESS, teoria INUSS, teoria causa sine qua non, teoria causa proxima, teoria krzywdy w ramach ryzyka; teorie syngularystyczne.

6. Teoria intencjonalności: teorie winy; pojęcie winy, umyślności i nieumyślności, pojęcie zamiaru/intencji, dolus directus, dolus eventualis, lekkomyślności, niedbalstwa wymóg zbieżności mens rea i actus reus.

7. Teoria okoliczności wyłączających winę: teoria ścisłej odpowiedzialności moralnej; ortodoksyjna teoria odpowiedzialności moralnej; teoria błędów co do faktu i co do moralności; teoria przymusu; vis absoluta vs. vis compulsiva; teoria groźby; teoria dobrowolności; teoria wolności; problem wolności i determinizmu; inkompatybilizm (twardy determinizm, libertarianizm) vs. kompatybilizm

8. Teoria osobowości moralnej: teoria osoby; teoria niepoczytalności; teoria nieletniości; pojęcie osoby i obowiązku moralnego.

Dodatkowo w ramach ćwiczeń:

1. Etyka polityki jako element teorii sprawiedliwości: analiza przypadków.

2. Materialna teoria moralności i problem subsumpcji: analiza przypadków.

3. Problemy relacji odpowiedzialności: analiza przypadków.

4. Problemy teorii działania (czynu): analiza przypadków.

5. Problemy teorii przyczynowości: analiza przypadków.

6. Problemy teorii intencjonalności: analiza przypadków.

7. Problemy okoliczności wyłączających winę: analiza przypadków.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa 2008. (online po angielsku)

• Berlin I., Cztery eseje o wolności, Zysk i S-ka, Poznań 2000.

• Cane, P. 2002. Responsibility in law and morality. Portland: Hart Publishing. (online)

• Dominiak Ł, Libertarianizm i teoria praw podmiotowych, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 58, 2018. (online)

• Epstein, R. 1980. A theory of strict liability. Toward a reformulation of tort law. San Francisco: Cato Institute. Lub artykuł: Epstein, A theory of strict liability. (online)

• Feinberg J., Harm to Others, New York, Oxford University Press 1984.

• Feinberg J., Offenses to Others, New York, Oxford University Press 1985. (online)

• Feinberg J., Harm to Self, New York, Oxford University Press 1986. (online)

• Feinberg J., Harmless Wrongdoing, New York, Oxford University Press 1990. (online)

• Gardocki L., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2017.

• Hohfeld W.N., Fundamental Legal Concepts as Applied in Judicial Reasoning, „Faculty Scholarship Series”, 1917. (online)

• Hoppe H.-H., The Great Fiction. Property, Economy, Society, and the Politics of Decline, Laissez Faire Books, Baltimore 2012. (online)

• Kadish S., Schulhoref S.J, Steiker C.S., Criminal Law and Its Processes, Wolters Kluwer, New York 2007.

• Kant I., Metafizyka moralności, PWN, Warszawa 2015.

• Kant I., Ugruntowanie metafizyki moralności, Zielona Sowa, Kraków 2005.

• Kramer M.H., N.E.Simmonds, H.Steiner (red.), A Debate over Rights.New York: Oxford University Press. (online)

• Locke J., Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, PWN, Warszawa 1992. (online po angielsku)

• Mill, J.S., Utilitarianism and On Liberty, Oxford, Blackwell Publishing. (online)

• Moore M.S., Act and Crime, New York, Oxford University Press 1993.

• Moore M.S., Causation and Responsibility, New York, Oxford University Press 2009. (online)

• Moore M.S., Placing Blame, New York, Oxford University Press 2010.

• Nozick R., Anarchia, państwo i utopia, Warszawa, Aletheia 2010.

• Nozick R., Anarchy, State, and Utopia, Blackwell Publishers, Oxford 2014. (online)

• Rothbard M., The Ethics of Liberty, New York University Press, New York 1998. (online)

• Sandel M. Justice: What’s the Right Thing to Do?, Penguin, London 2009.

• von Mises L., Human Action, Mises Institute, Auburn 2008. (online)

Literatura uzupełniająca:

• Anton J.P., Preuss A. (red.), Essays in Ancient Greek Philosophy, vol. IV, Aristotle Ethics, State University of New York, New York 1991.

• Arystoteles, Etyka eudemejska, tłum. W. Wróblewski, PWN, Warszawa 1996.

• Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa 2008.

• Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 2008.

• Barnett R., The Structure of Liberty, Oxford University Press, New York 2000.

• Bartyzel J., Geneza i próba systematyki głównych nurtów libertarianizmu, 2008, [online]: http://www.legitymizm.org/libertarianizm-geneza-systematyka.

• Becker L., Property Rights: Philosophic Foundations, Routledge & Kegan Paul, Londyn 1977.

• Bird C., The Myth of Liberal Individualism, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

• Buchanan A., Secession: The Morality of Political Divorce from Fort Sumpter to Lithuania and Quebec, Westview Press, Boulder 1991.

• Campbell T.D., Humanity before Justice, „British Journal of Political Science”, vol. 4, nr 1, 1974.

• Corpus Iuris Civili, P. Krüger, Th. Mommsen, Apud Weidmannos, Berlin 1872.

• Dworkin R., Taking Rights Seriously, Bloomsbury Academic, London 2013.

• Epstein R., Possession as the Root of Title, „Georgia Law Review”, vol. 13, nr 4, 1979.

• Feinberg J., Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsibility, Princeton University Press, Princeton 1970.

• Feinberg J., In Defence of Moral Rights, „Oxford Journal of Legal Studies”, vol. 12, nr 2, 1992.

• Feldman F., Skow B., Desert, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, zima 2015, [online]: http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/desert/; dostęp 03.04.2014.

• Finnis J., Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory, Oxford University Press, New York 2004.

• Finnis J., Human Rights and Common Good. Collected Essays: Volume III, Oxford University Press, New York 2011.

• Finnis J., Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, New York, 2011.

• Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, tłum. K. Lossman, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.

• Fortenbaugh W.W., Aristotle’s Analysis of Friendship: Function and Analogy, Resemblance and Focal Meaning, “Phronesis” 1975, nr 20.

• Gardner J., Finnis on Justice, w: J. Keon, R.P. George (red.), Reason, Morality, and Law: The Philosophy of John Finnis, Oxford University Press, Oxford 2013.

• Gewirth A., The Basis and Content of Human Rights, “Georgia Law Review”, nr 13, 1979.

• Grey Th., The Disintegration of Property, w: J.R. Pennock, J.W. Chapman (red.), Property (NOMOS XXII), New York University Press, New York 1980.

• Guest A.G. (red.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford University Press, Oxford 1961.

• Hardie W.F.R., Aristotle’s Ethical Theory, Oxford University Press, Oxford 1968.

• Hart H.L.A., Are There Any Natural Rights?, „The Philosophical Review”, vol. 64, nr 2, 1955.

• Hart H.L.A., The Concept of Law, Oxford University Press, Oxford 1961.

• Herbener J., The Pareto Rule and Welfare Economics, „Review of Austrian Economics”, vol. 10, nr 1, 1997.

• Hohfeld W.N., Fundamental Legal Concepts as Applied in Judicial Reasoning, „Faculty Scholarship Series”, 1917, artykuł 4378.

• Holmes O.W., The Common Law, Macmillan & Co., Londyn 1882.

• Honoré A., Ownership, w: A.G. Guest (red.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford University Press, Oxford 1961.

• Hoppe H.-H., Democracy: The God That Failed. The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order, Transaction Publishers, New Brunswick 2007.

• Hoppe H.-H., Economics and Ethics of Private Property. Studies in Political Economy and Philosophy, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2012.

• Hoppe H.-H., From Aristocracy to Monarchy to Democracy: A Tale of Moral and Economic Folly and Decay, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2014.

• Hoppe H.-H., The Great Fiction. Property, Economy, Society, and the Politics of Decline, Laissez Faire Books, Baltimore 2012.

• Hoppe H.-H., Introduction, w: M. Rothbard, The Ethics of Liberty, New York University Press, New York 1998.

• Hoppe H.-H., A Short History of Man. Progress and Decline: An Austro-Libertarian Reconstruction, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2015.

• Hoppe H.-H., A Theory of Socialism and Capitalism, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2012.

• Hospers J., Human Conduct: An Introduction to the Problems of Ethics, Harcourt, Brace and World, New York 1961.

• Huby P.M., Family Resemblance, “Philosophical Quarterly”, vol. 18, nr 70, 1968.

• Huerta de Soto J., Sprawiedliwość a efektywność, tłum. K Śledziński, Fijorr Publishing, Warszawa 2010.

• Hülsmann J.G., Kinsella S. (red.), Property, Freedom, and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe, Ludwig von Mises Institute, Auburn, 2009.

• Juruś D., W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu w perspektywie Rothbardowskiej koncepcji własności, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.

• Kinsella S., Against Intellectual Property, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2008.

• Kinsella S., How We Come To Own Ourselves, „Mises Daily” 2006, wrzesień 7, [online]: http://mises.org/library/how-we-come-own-ourselves.

• Kinsella S., New Rationalist Directions in Libertarian Rights Theory, “Journal of Libertarian Studies” 1996, vol. 12, nr 2.

• Kinsella S., What Libertarianism Is, w: Property, Freedom, and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe, J.G. Hülsmann, S. Kinsella (red.), Ludwig von Mises Institute, Auburn 2009.

• Kleinig J., The Concept of Desert, „American Philosophical Quartely”, vol. 8, nr 1, 1971.

• Krąpiec M.A., Analogia, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000.

• Locke J., Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, PWN, Warszawa 1992.

• Lomasky L., Persons, Rights and the Moral Community, Oxford University Press, Oxford 1987.

• Long A.A., From Epicurus to Epictetus: Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, Clarendon Press, Oxford 2006.

• Louisiana Civil Code, [online]: http://tinyurl.com/lacivcode; dostęp 12.12.2016.

• Machan T. (red.), The Libertarian Alternative, Nelson-Hall, Chicago 1974.

• MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. Adam Chmielewski, PWN, Warszawa 1996.

• MacIntyre A., A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century, Routledge, London 1998.

• MacIntyre A., Whose Justice? Which Rationality?, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2003.

• Macpherson C.B. (red.), Property: Mainstream and Critical Positions, Basil Blackwell, Oxford 1978.

• Madison G.B., The Logic of Liberty, Greenwood Press, New York 1986.

• McKerlie D., Aristotle's Theory of Justice, „The Southern Journal of Philosophy”, vol. XXXIX, 2001.

• Merrill Th.W., Ownership and Possession, w: Yun-Chien Chang (red.), Law and Economics of Possession, Cambridge University Press, Cambridge 2015.

• Miller F.D., Aristotle on Property Rights, w: J.P. Anton, A. Preuss (red.), Essays in Ancient Greek Philosophy, vol. IV, Aristotle Ethics, State University of New York, New York 1991.

• Munzer S.R., A Theory of Property, Cambridge University Press, Cambridge 1990.

• Narveson J., The Libertarian Idea, Broadview Press, Peterborough 2001.

• Nozick R., Anarchy, State, and Utopia, Blackwell Publishers, Oxford 2014.

• Penner J., The Idea of Property in Law, Oxford University Press, Oxford 1997.

• Pennock J.R., Chapman J.W. (red.), Property (NOMOS XXII), New York University Press, New York 1980.

• Pierson Ch., Just Property: A History in the Latin West, vol. I, Weath, Virtue, and the Law, Oxford University Press, Oxford 2013.

• Pilon R., Ordering Rights Consistently: Or What We Do and Do Not Have Rights To, „Georgia Law Review, vol. 13, nr 4, 1979.

• Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003.

• Pollock F., Wright R.S., An Essay on Possession in the Common Law, Oxford University Press, Oxford 1888.

• Pompa L., Family Resemblance, “Philosophical Quarterly”, vol. 17, nr 66, 1967.

• Rasmussen D., Den Uyl D., Liberty and Nature: An Aristotelian Defense of Liberal Order, Open Court, La Salle 1991.

• Rasmussen D., Den Uyl D., Norms of Liberty: A Perfectionist Basis for Non-Perfectionist Politics, Pennsylvania State University Press, University Park 2005.

• Rawls J., Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN, Warszawa 2009.

• Rose C.M., Possession as the Origin of Property, „The University of Chicago Law Review”, vol. 52, nr 73, 1985.

• Rothbard M., Economic Controversies, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2011.

• Rothbard M., The Ethics of Liberty, New York University Press, New York 1998.

• Rothbard M., For a New Liberty: The Libertarian Manifesto, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2011.

• Rothbard M., Toward a Reconstructionof Utility and Welfare Economics, w: M. Rothbard, Economic Controversies, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2011.

• Ryan A., Property and Political Theory, Basil Blackwell, Oxford 1984.

• Sadowsky J.A., Private Property and Collective Ownership, w: T. Machan (red.), The Libertarian Alternative, Nelson-Hall, Chicago 1974.

• Spooner L., Natural Law or the Science of Justice, 1882, Kindle Edition.

• Spooner L., Vices Are Not Crimes: A Vindication of Moral Liberty, Classics Press, Kindle Edition 2010 [1875].

• Steiner H., An Essay on Rights, Blackwell, Oxford 1994.

• Stone J., Legal System and Lawyers' Reasoning, Stanford University Press, Stanford 1964.

• Taylor Ch., Sources of the Self: The Making of Modern Identity, Cambridge University Press, Cambridge 2006.

• Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tłum. o. Pius Bełch, Veritas, Londyn 1975.

• Tulley J., A Discourse on Property: John Locke and His Adversaries, Cambridge University Press, Cambridge 1980.

• Tullius Cicero M., De Officiis, [online]: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/off1.shtml.

• Veatch H., For an Ontology of Morals, Northwestern University Press, Evanston 1974.

• Veatch H., Human Rights: Fact or Fancy?, Louisiana State University Press, Baton Rouge 1985.

• Veatch H., Natural Law and the “Is”–“Ought” Question, “Catholic Lawyer”, nr 26, 1981.

• Waldron J., The Rights to Private Property, Clarendon Press, Oxford 1984.

• Waldron J., What Is Private Property?, „Oxford Journal of Legal Studies”, vol. 5, nr 3, 1985.

• Wittgenstein L., The Blue and Brown Books, Blackwell Publishing, Oxford 1958.

• Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 1972.

• Wood N., Cicero's Social and Political Thought, University of California Press, Berkeley & Los Angeles 1991.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Drelich
Prowadzący grup: Sławomir Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.