Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie I r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2751-S2-1-SMz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I r.
Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Grupy: POLITOLOGIA II stopnia - 1 rok - studia stacjonarne- sem. zimowy
Stosunki międzyn. II stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu metodologii w naukach społecznych oraz komunikowania. Umiejętność wypowiadania się w dłuższych formach pisemnych. Kompetencje językowe na poziomie B2.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta wynosi około 420-450 godzin (18 ects)


Semestr I: 15 godzin zajęć obowiązkowych, 15 godzin konsultacji z promotorem na dyżurze, 45 godzin pracy własnej (czytanie literatury polecanej na zajęciach, kwerenda bibliograficzna, sformułowanie konspektu pracy magisterskiej wraz z wstępną wersją bibliografii, zarys badań własnych itp.), 5 godzin przygotowanie do prezentacji koncepcji swojej pracy na seminarium.


Semestr II: 15 godzin zajęć obowiązkowych, 20 godzin konsultacji z promotorem na dyżurze, 45 godzin pracy własnej (czytanie literatury polecanej na zajęciach, kwerenda bibliograficzna, wybór i opracowanie narzędzi i technik badawczych).


Semestr III: 30 godzin zajęć obowiązkowych, 15 godzin konsultacji z promotorem na dyżurze, 50 godzin pracy własnej (czytanie literatury, uzupełniająca kwerenda bibliograficzna, przeprowadzenie badań, pisanie kolejnych rozdziałów itp.).


Semestr IV: 30 godzin zajęć obowiązkowych, 15 godzin konsultacji z promotorem, 100 godzin pracy własnej (opis wyników badań własnych, korekta pracy itp.), 50 godzin przygotowanie do obrony pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończenie seminarium student:

- pogłębioną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku;

- posiada wiedzę w zakresie metodologii badań naukowych w wymiarze teoretycznym i empirycznym w obszarze studiów kierunkowych;

- posiada wiedzę w zakresie samodzielnej pracy naukowej ukierunkowanej na odkrywanie i rozwiązywanie problemów badawczych w zakresie studiów kierunkowych;

- zna pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu seminarium magisterskiego student:

- potrafi świadomie i krytycznie odczytać tekst naukowy, w tym także obcojęzyczny;

- potrafi określić jego główne tezy;

- potrafi dokonać wyboru odpowiednich technik i narzędzi badawczych jakie będą zastosowane w pracy magisterskiej studenta;

- potrafi dokonać wyboru tematu pracy magisterskiej oraz uzasadnić swój wybór;

- potrafi dokonać wyboru stosownych źródeł, w tych obcojęzycznych i w wersji elektronicznej;

- potrafi posługiwać się odpowiednimi metodami teoretycznymi i empirycznymi w procesie pisania pracy magisterskiej;

- potrafi korzystać z zaawansowanych sposobów wyszukiwania informacji.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu seminarium student:

- pracuje samodzielnie przy rozwiązywaniu własnego problemu badawczego;

- potrafi myśleć i rozwiązuje problemy praktyczne;

- przestrzega norm etycznych i prawnych przy pisaniu pracy dyplomowej;

- dba o samodzielne i systematyczne poszerzanie wiedzy oraz umiejętności.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie jest wprowadzeniem do samodzielnej pracy naukowej przez studenta (przy nieznacznej pomocy i nadzorem promotora). Na zajęciach seminaryjnych student pogłębia swoją wiedzę i umiejętności dotyczące konstrukcji pracy oraz metod badawczych związanych z tworzeniem pracy magisterskiej. Prowadzący seminarium będą koncentrować się także na utrwaleniu i poszerzeniu wśród uczestników z seminarium magisterskiego zasad pracy naukowej oraz redagowania tekstów o charakterze naukowym.

Końcowym, finalnym efektem jest przygotowanie przez dyplomanta poprawnie zredagowanego tekstu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Przedmiot seminarium magisterskie odbywa się przez cztery semestry (I, II, III oraz IV).

Ramowy plan pracy studenta podczas seminarium przedstawia się następująco:

Semestr I:

– ustalenie tematu pracy i jej zakresu;

– sporządzenie konspektu całej pracy (szczegółowa tematyka rozdziałów), zebranie bibliografii i materiałów źródłowych;

– sporządzenie szczegółowego konspektu rozdziału

– przygotowanie się do prezentacji koncepcji pracy magisterskiej na zajęciach;

Semestr II:

- napisanie i zaakceptowanie przez promotora rozdziału metodologicznego i zaakceptowanie go przez promotora;

- napisanie jednego rozdziału;

Semestr III

- napisanie kolejnych rozdziałów pracy - akceptacja przez promotora;

- przeprowadzenie badań;

Semestr IV:

- opis i analiza wyników badań własnych;

- zakończenie pracy magisterskiej;

- przygotowanie do obrony pracy.

Literatura:

E. Babbie. 2013. Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.

R. Bäcker et.al. 2016. Metodologia badań politologicznych. Warszawa: PTNP.

J.W. Creswell. 2013. Projektowanie badań naukowych. Metody, jakościowe, ilościowe, mieszane. Kraków: Wyd. UJ.

D. Silvermann. 2008. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta jest uzależniona od postępów prac według przyjętego harmonogramu pracy.

Podstawą zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach;

- przygotowanie do zajęć;

- aktywność.

Ocenie podlega ponadto:

– stopień wypełnienia wymogów,

– samodzielność i konsekwencja w przygotowaniu, redagowaniu i realizowaniu poszczególnych elementów pracy,

– argumentacja,

– wybór technik i narzędzi badawczych,

– opis wyników badań własnych,

– kwerenda bibliograficzna, w tym także źródeł obcojęzycznych,

– poprawność językowa i styl.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Jacek Bartyzel, Arkadiusz Czwołek, Marcin Czyżniewski, Piotr Siemiątkowski, Michał Strzelecki, Agnieszka Szpak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Michał Klimecki, Grzegorz Radomski, Magdalena Redo, Michał Strzelecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Paweł Hanczewski, Antonina Kozyrska, Beata Stachowiak-Panske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)